GREINPLAST FW-PR

0
678

GREINPLAST FW-PR

GREINPLAST FW-PRGREINPLAST FW-PR Farba wewnętrzna akrylowa do nakładania ręcznego oraz natryskowego. Produkt dostępny w kolorze białym.

SKŁAD

Mieszanina dyspersji kopolimerów akrylowych, wypełniaczy mineralnych, środków konserwujących i modyfikujących, pigmentów oraz wody.

ZASTOSOWANIE

GREINPLAST FW-PR to wyrób gotowy do użycia. Służy do ręcznego i natryskowego wykonywania wewnętrznych powłok malarskich o charakterze konserwacyjnym, ochronnym i/lub dekoracyjnym na podłożach takich jak: beton, tynki cementowe i cementowo wapienne (po 28 dniach od ich nałożenia) oraz tynków gipsowych, płyt G-K i cienkowarstwowych tynków mineralnych. Można ją również stosować do wymalowań renowacyjnych już istniejących powłok malarskich. Wyrób dostępny w kolorze białym.

PRZECHOWYWANIE

Okres przechowywania GREINPLAST FW-PR w pojemniku zamkniętym : 24 miesięcy od daty produkcji.
Data produkcji, asortyment i numer partii produkcyjnej podane są na wieczku opakowania.

OPAKOWANIE

Opakowanie jednostkowe GREINPLAST FW-PR: Farba biała wiadro 10l, 5l.
Opakowanie zbiorcze: Paleta foliowana 500kg

BEZPIECZEŃSTWO

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
Chronić przed dziećmi.
Dokładnie umyć ręce po użyciu. Z
awiera: 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on.
Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

DANE TECHNICZNE

Wydajność (powierzchnie gładkie) przy jednokrotnym malowaniu 8-10 m ˛/ 1L *
Rozcieńczanie farby wodą max. 5 % *
Gęstość objętościowa [PN-C-81914:2002] ok. 1,50 kg/dm
Ciśnienie natrysku przy dyszy 0,017-0,019’’ 180-200 bar
Czas wysychania [PN-C-81914:2002] max 3 godz.*
Największy rozmiar ziarna [PN-EN 13300:2002] do 100 µm (drobna)
Krycie PN-C81536:1989 metoda C Klasa II
Połysk [PN-EN 13300:2002] mat <10
Zawartość LZO (wart. dopuszczalna od 2010r. / w wyrobie) max 30g/l / ≤ 6g/l

* wielkość zależy od warunków temperaturowych, rodzaju oraz chłonności podłoża

NARZĘDZIA

Mieszarka wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, wiadro, wałek, pędzel, agregat malarski.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA – OGÓLNE ZALECENIA

Podłoże musi być nośne, zwarte, suche oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów solnych, resztek organicznych (algi, glony, oleje, tłuszcze itp.) Podłoża mineralne – niejednorodne lub o zwiększonej chłonności – należy zagruntować farbą gruntującą Greinplast FWG .
Sposoby postępowania z różnymi podłożami opisane są na odwrocie Karty Technicznej, w przypadku braku informacji należy skontaktować się z Działem Doradztwa Technicznego.

WYKONANIE

Przed rozpoczęciem malowania farbę GREINPLAST FW-PR należy dokładnie wymieszać. Do właściwych prac malarskich można przystąpić po odpowiednim przygotowaniu podłoża oraz wyschnięciu warstwy podkładowej. Przy pierwszym malowaniu farbę GREINPLAST FW-PR można rozcieńczyć w proporcji (max 5%). Kolejne wymalowania wykonać farbą nierozcieńczoną lub rozcieńczoną wodą (max 5%). Ilość dodawanej wody powinna być jednakowa dla każdego opakowania. Producent zaleca nanoszenie farby wałkiem (zalecane wałki firmy Dynamic®) lub z wykorzystaniem natrysku wysokociśnieniowego, agregatami z pistoletem wyposażonym w wymienne dysze stosowane ciśnienie robocze około 180 bar przy dyszach 0,017-0,019 cala – testowano agregatem Speeflo PowrTwin 6900GH XLT firmy Wagner®).

Zużycie uzależnione jest od sposobu malowania oraz rodzaju i faktury podłoża. Czas wysychania uzależniony jest od warunków zewnętrznych (temperatura i wilgotność powietrza) oraz chłonności podłoża i wynosi ok. 4 godz. Prace na ścianie tworzącej jedną płaszczyznę należy prowadzić w sposób ciągły, bez przerw metodą „mokre na mokre” stosując materiał z jednej partii produkcyjnej, której numer podany jest na opakowaniu. Podczas malowania pomieszczenia okna powinny być zamknięte, pomieszczeń nie należy wietrzyć w trakcie malowania gdyż może to powodować przysychanie farby GREINPLAST FW-PR oraz niejednolitą strukturę (widoczne wałki „smugi”). Rozpoczynając proces malowania należy wykonać odcięcia w narożach malowanego pomieszczenia używając pędzla lub wałka, właściwe malowanie powinno być wykonane w kierunku do okna, długość włosia wałka powinna być odpowiednio dobrana do wielkości malowanej powierzchni (im malowana powierzchnia większa tym dłuższe włosie wałka). Zbyt krótkie włosie wałka na zbyt dużej powierzchni może również powodować przysychanie farby i pojawienie się „smug”. W przypadku konieczności przerwania prac należy zaplanować to wcześniej w miejscach gdzie ewentualne połączenie będzie niewidoczne.

ZALECENIA I UWAGI

  • Temperatura otoczenia podczas malowania i wysychania farby powinna wynosić od +5°C do +30°C.
  • Złe przygotowanie podłoża lub błędna aplikacja farby może prowadzić do powstania trwałych różnic kolorystycznych na powierzchniach malowanych, a w skrajnych przypadkach do obniżenia jej trwałości łącznie z odspojeniem.
  • Pomieszczenia zamknięte wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.
  • Powierzchnie niemalowane chronić przed zabrudzeniem.
  • Zabrudzenia usuwać przed zaschnięciem.
  • Narzędzia myć wodąbezpośrednio po zakończeniu prac.

Informacje zawarte w Karcie Technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

Atest
higieny

Świadectwo
radiacyjne

ZOSTAW ODPOWIEDŹ