GREINPLAST FWM

0
935

GREINPLAST FWM

GREINPLAST FWMGREINPLAST FWM Farba wewnętrzna akrylowa matowa. Służy do ręcznego lub natryskowego nakładania na stabilnych podłożach. Produkt dostępny w kolorze białym oraz kolorach zgodnych z paletą barw wyrobów Greinplast i NCS®. Na życzenie klienta dostępna także inna kolorystyka.

SKŁAD

Mieszanina dyspersji kopolimerów akrylowych, wypełniaczy mineralnych, środków konserwujących i modyfikujących, pigmentów oraz wody.

ZASTOSOWANIE

GREINPLAST FWM to wyrób gotowy do użycia. Służy do wykonania wewnętrznych powłok malarskich o charakterze ochronnym i dekoracyjnym na podłożach takich jak: beton, tynki cementowe i cementowo wapienne, tynki gipsowe, płyty G-K i cienkowarstwowe tynki mineralne, itp. Można ją stosować do wymalowań renowacyjnych już istniejących powłok malarskich jak również w pomieszczeniach czasowo wilgotnych jak np. łazienki, kuchnie itp.

PRZECHOWYWANIE

Okres przechowywania GREINPLAST FWM w pojemniku oryginalnie zamkniętym: 24 miesięcy od daty produkcji w temp. +5oC do +30oC. Otwarcie opakowania może ten czas znacznie skrócić. Data produkcji, asortyment i numer partii produkcyjnej podane są na wieczku opakowania.

OPAKOWANIE

Opakowanie jednostkowe GREINPLAST FWM:
Farba biała wiadro 10l, 5l, 3l,
Farba w kolorze/ bazy wiadro 9l, 4,5l, 3l.
Opakowanie zbiorcze: Paleta foliowana: 33 x (10 lub 9l), 68 x (5 lub 4,5l), 120 x 3l

BEZPIECZEŃSTWO

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
Chronić przed dziećmi.
Dokładnie umyć ręce po użyciu. Z
awiera: 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on.
Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

DANE TECHNICZNE

Wydajność (powierzchnie gładkie) przy jednokrotnym malowaniu 10-12 m˛ / 1L *
Rozcieńczanie farby wodą max. 10% *
Gęstość objętościowa [PN-C-81914:2002] ok. 1,45 kg/dmł **
Ciśnienie natrysku przy dyszy 0,017-0,019’’ 180 bar
Czas wysychania [PN-C-81914:2002] max 3 godz.*
Odporność powłoki na szorowanie na mokro [PN-C-81914:2002] Klasa 1 (dla kolorów pastelowych oraz białego)
klasa 3 (pozostałych kolorów)
Rodzaj farby [PN-C-81914:2002] Odporna na szorowanie na mokro- rodzaj I
Największy rozmiar ziarna [PN-EN 13300:2002] do 100 µm (drobna)
Współczynnik kontrastu przy wydajności 20m /l [PN-EN 13300:2002] klasa 4
Wygląd i barwa powłoki [PN-C 81914:2002] Bez obcych wtrąceń, spękań i pomarszczeń;
Barwa zgodna z wzorcem; dopuszczalne nieznaczne odstępstwo odcienia barwy.
Połysk [PN-EN 13300:2002] mat (85o< 5)
System barwienia produkt dostępny w systemie barwienia Greinplast SBG na bazie
organicznych i nieorganicznych światło trwałych pigmentów bezołowiowych
Zawartość LZO (wart. dopuszczalna od 2010r. / w wyrobie) max 30g/l /˂ max 30g/l

* wielkość zależy od warunków temperaturowych, rodzaju oraz chłonności podłoża
** dla farby białej

NARZĘDZIA

Mieszarka wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, wiadro, wałek (zalecane wałki firmy Dynamic®), pędzel, agregat malarski wyposażony w pistolet z wymiennymi dyszami (stosowane ciśnienie robocze około 180 bar przy dyszach 0,017-0,019 cala – testowano agregatem Speeflo PowrTwin 6900GH XLT firmy Wagner®).

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA – OGÓLNE ZALECENIA

Podłoże musi być nośne, zwarte, suche oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów solnych, resztek organicznych (oleje, tłuszcze, itp.) W przypadku występowania pleśni konieczne jest zmycie zainfekowanych miejsc wodą i zdezynfekowanie preparatem Greinplast AG. Podłoża mineralne niejednorodne lub o zwiększonej chłonności zagruntować farbą gruntującą Greinplast FWG . Informacje szczegółowe co do typu i sposobu przygotowania podłoża podano w tabeli poniżej.

WYKONANIE

Do właściwych prac malarskich można przystąpić po odpowiednim przygotowaniu podłoża oraz całkowitym jego wyschnięciu. W zależności od podłoża i warunków aplikacji (temperatura, wilgotność powietrza, chłonność i rodzaj podłoża, itp.) producent dopuszcza dodanie do farby GREINPLAST FWM do 10% wody. Ilość dodawanej wody powinna być jednakowa dla każdego opakowania. Przed rozpoczęciem malowania farbę dokładnie wymieszać.

W zależności od rodzaju i sposobu przygotowania podłoża oraz pożądanego końcowego efektu wizualnego nanosić jedną lub dwie warstwy farby (wałkiem lub agregatem do natrysku wysokociśnieniowego).

Kolory intensywne o dużym nasyceniu barwy ze względu na swój charakter nie zawsze są w pełni kryjące. Z tego względu zaleca się wykonanie warstwy podkładowej kolorem zbliżonym, dobrze kryjącym (najlepiej na bazie białej). Konieczne może okazać się także naniesienie kolejnej warstwy farby. Zużycie GREINPLAST FWM uzależnione jest od sposobu malowania oraz rodzaju, chłonności i faktury podłoża. Prace na ścianie tworzącej jedną płaszczyznę należy prowadzić w sposób ciągły, bez przerw metodą „mokre na mokre” stosując materiał z jednej partii produkcyjnej. Pomieszczeń nie należy wietrzyć w trakcie malowania gdyż może to powodować zbyt szybkie przysychanie farby oraz niejednolitą strukturę (widoczne smugi). Proces malowania należy rozpocząć od wykonania odcięć w narożach malowanego pomieszczenia używając pędzla lub wałka. Przerwanie malowania należy zaplanować wcześniej w miejscach gdzie ewentualne połączenie będzie mało widoczne.

ZALECENIA I UWAGI

  • Temperatura otoczenia podczas malowania i wysychania farby powinna wynosić od +5°C do +30°C.
  • Optymalna temperatura podczas nanoszenia +20°C.
  • Złe przygotowanie podłoża może w skrajnych przypadkach prowadzić do obniżenia trwałości farby, a nawet jej odspojenia.
  • Farba uzyskuje pełne parametry techniczne po 24 dniach od jej nałożenia. Niewłaściwa aplikacja może prowadzić do powstania trwałych różnic kolorystycznych na powierzchniach malowanych.
  • Po ukończeniu prac pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.
  • Powierzchnie narażone na zanieczyszczenie farbą zabezpieczyć, a w przypadku zabrudzenia usunąć przed zaschnięciem.
  • Narzędzia myć wodą bezpośrednio po zakończeniu prac.

Informacje zawarte w tej instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Zastosowania nie ujęte w niniejszej instrukcji należy wcześniej skonsultować z Działem Doradztwa Technicznego.

Deklaracja
zgodności

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

Atest
higieny

Świadectwo
radiacyjne

ZOSTAW ODPOWIEDŹ