GREINPLAST FWK

0
658

GREINPLAST FWK

GREINPLAST FWKGREINPLAST FWK Farba wewnętrzna lateksowa matowa. Służy do nakładania ręcznego lub natryskowego. Produkt dostępny w 40 gotowych kolorach z palety „Klasycznie i Elegancko” Greinplast.

SKŁAD

Mieszanina dyspersji kopolimerów akrylowych, wypełniaczy mineralnych, środków konserwujących i modyfikujących, pigmentów oraz wody

ZASTOSOWANIE

GREINPLAST FWK to wyrób gotowy do użycia. Służy do wykonania wewnętrznych powłok malarskich o charakterze ochronnym i dekoracyjnym na podłożach takich jak: beton, tynki cementowe i cementowo wapienne (po 28 dniach od ich nałożenia), tynki gipsowe, płyty G-K i cienkowarstwowe tynki mineralne, itp. Można ją stosować do wymalowań renowacyjnych już istniejących powłok malarskich jak również w pomieszczeniach czasowo wilgotnych jak np. łazienki, kuchnie itp.

PRZECHOWYWANIE

Okres przechowywania GREINPLAST FWK w pojemniku oryginalnie zamkniętym: 24 miesięcy od daty produkcji w temp +5 C do +30 C. Otwarcie opakowania może ten czas znacznie skrócić. Data produkcji, asortyment i numer partii produkcyjnej podane są na wieczku opakowania.

OPAKOWANIE

Opakowanie jednostkowe GREINPLAST FWK: Farba w kolorze 5l, 2,5l.
Opakowanie zbiorcze: Paleta foliowana: 69 szt. – 5l, 99 szt.- 2,5l.

BEZPIECZEŃSTWO

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
Chronić przed dziećmi.
Dokładnie umyć ręce po użyciu.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zawiera: 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on.
Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

DANE TECHNICZNE

Wydajność (powierzchnie gładkie) przy jednokrotnym malowaniu 14 m ˛/ 1L *
Rozcieńczanie farby wodą max. 5 % *
Gęstość objętościowa [PN-C-81914:2002] ok. 1,40 kg/dmł **
Ciśnienie natrysku przy dyszy 0,017-0,019’’ 180-200 bar
Czas wysychania [PN-C-81914:2002] max 3 godz.*
Odporność powłoki na szorowanie na mokro [PN-C-81914:2002] klasa 2
Rodzaj farby [PN-C-81914:2002] Odporna na szorowanie na mokro- rodzaj I
Największy rozmiar ziarna [PN-EN 13300:2002] do 100 µm (drobna)
Krycie PN-C81536:1989 metoda C klasa 1
Połysk [PN-EN 13300:2002] Głęboki mat <5
System barwienia Produkt dostępny w palecie 40 gotowych kolorów
Zawartość LZO (wart. dopuszczalna od 2010r. / w wyrobie) max 30g/l / ≤ 12g/l

* wielkość zależy od warunków temperaturowych, rodzaju oraz chłonności podłoża
** dla farby białej

NARZĘDZIA

Mieszarka wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, wiadro, wałek (zalecane wałki firmy Dynamic®), pędzel, agregat malarski wyposażony w pistolet z wymiennymi dyszami (stosowane ciśnienie robocze około 180 – 200 bar przy dyszach 0,017-0,019 cala – testowano agregatem Speeflo PowrTwin 6900GH XLT firmy Wagner®).

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA – OGÓLNE ZALECENIA

Podłoże musi być nośne, zwarte, suche oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów solnych, resztek organicznych (oleje, tłuszcze, itp.) W przypadku występowania pleśni konieczne jest zmycie zainfekowanych miejsc odpowiednio rozcieńczonym preparatem AP i zdezynfekowanie preparatem Greinplast AG. Podłoża mineralne niejednorodne lub o zwiększonej chłonności zagruntować farbą gruntującą Greinplast FW-G. Informacje szczegółowe co do typu i sposobu przygotowania podłoża podano w tabeli poniżej.

WYKONANIE

Do właściwych prac malarskich można przystąpić po odpowiednim przygotowaniu podłoża oraz całkowitym jego wyschnięciu. W zależności od podłoża i warunków aplikacji (temperatura, wilgotność powietrza, chłonność i rodzaj podłoża, itp.) producent dopuszcza dodanie do farby GREINPLAST FWK do 5% wody. Ilość dodawanej wody powinna być jednakowa dla każdego opakowania. Przed rozpoczęciem malowania farbę dokładnie wymieszać. W zależności od rodzaju i sposobu przygotowania podłoża oraz pożądanego końcowego efektu wizualnego nanosić jedną lub dwie warstwy farby (wałkiem lub agregatem do natrysku wysokociśnieniowego).

Kolory intensywne o dużym nasyceniu barwy ze względu na swój charakter nie zawsze są w pełni kryjące. Z tego względu zaleca się wykonanie warstwy podkładowej kolorem zbliżonym, dobrze kryjącym (najlepiej na bazie białej). Konieczne może okazać się także naniesienie kolejnej warstwy farby GREINPLAST FWK. Zużycie uzależnione jest od sposobu malowania oraz rodzaju, chłonności i faktury podłoża. Prace na ścianie tworzącej jedną płaszczyznę należy prowadzić w sposób ciągły, bez przerw metodą „mokre na mokre” stosując materiał z jednej partii produkcyjnej. Pomieszczeń nie należy zbyt intensywnie wietrzyć w trakcie malowania gdyż może to powodować zbyt szybkie przysychanie farby oraz niejednolitą strukturę (widoczne smugi). Proces malowania należy rozpocząć od wykonania odcięć w narożach malowanego pomieszczenia używając pędzla lub wałka. Przerwanie malowania należy zaplanować wcześniej w miejscach gdzie ewentualne połączenie będzie mało widoczne.

ZALECENIA I UWAGI

  • Temperatura otoczenia podczas malowania i wysychania farby powinna wynosić od +5°C do +30°C.
  • Optymalna temperatura podczas nanoszenia +20°C.
  • Złe przygotowanie podłoża może w skrajnych przypadkach prowadzić do obniżenia trwałości farby, a nawet jej odspojenia.
  • Farba uzyskuje pełne parametry techniczne po 24 dniach od jej nałożenia.
  • Niewłaściwa aplikacja może prowadzić do powstania trwałych różnic kolorystycznych na powierzchniach malowanych.
  • Po ukończeniu prac pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.
  • Powierzchnie narażone na zanieczyszczenie farbą zabezpieczyć, a w przypadku zabrudzenia usunąć przed zaschnięciem.
  • Narzędzia myć wodą bezpośrednio po zakończeniu prac.

Informacje zawarte w tej instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Zastosowania nie ujęte w niniejszej instrukcji należy wcześniej skonsultować z Działem Doradztwa Technicznego.

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

Atest
higieny

Świadectwo
radiacyjne

ZOSTAW ODPOWIEDŹ