GREINPLAST FWC

0
652

GREINPLAST FWC

GREINPLAST FWCGREINPLAST FWC Farba wewnętrzna ceramiczna. Unikalna receptura tworzy powłoki odporne na zmywanie i szorowanie z których z łatwością można usunąć zabrudzenia które powszechnie uznawane są za trudne jak:
– kredki, szminka, pisaki wodne, olej słonecznikowy, ketchup (zabrudzenia należy usunąć do 1 godziny),
– wino, kawa, herbata (zabrudzenia należy usunąć do 15min.)
Produkt dostępny w 50 gotowych kolorach z palety Greinplast.

SKŁAD

Mieszanina dyspersji kopolimerów akrylowych, wypełniaczy mineralnych, środków konserwujących i modyfikujących, pigmentów oraz wody.

ZASTOSOWANIE

GREINPLAST FWC to wyrób gotowy do użycia. Służy do wykonania wewnętrznych powłok malarskich o charakterze ochronnym i dekoracyjnym na podłożach takich jak: beton, tynki cementowe i cementowo wapienne (po 28 dniach od ich nałożenia), tynki gipsowe, płyty G-K, szpachle gipsowe, masy szpachlowe akrylowe , cienkowarstwowe tynki mineralne, itp. Można ją również stosować do wymalowań renowacyjnych już istniejących powłok malarskich.

PRZECHOWYWANIE

Okres przechowywania GREINPLAST FWC w pojemniku oryginalnie zamkniętym: 24 miesięcy od daty produkcji w temp +5 C do +30 C. Otwarcie opakowania może ten czas znacznie skrócić. Data produkcji, asortyment i numer partii produkcyjnej podane są na wieczku opakowania.

OPAKOWANIE

Opakowanie jednostkowe GREINPLAST FWC: Farba w kolorze 1l , 2,5l.
Opakowanie zbiorcze: Paleta foliowana: 99 szt.- 2,5l.

BEZPIECZEŃSTWO

R52/R53 Działa szkodliwie na organizmy wodne. Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
S2 Chronić przed dziećmi.
S24 Unikać zanieczyszczenia skóry.
S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
S35 Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny.
S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

DANE TECHNICZNE

Wydajność (powierzchnie gładkie) przy jednokrotnym malowaniu 14 m ²/ 1L *
Gęstość objętościowa [PN-C-81914:2002] ok. 1,33 kg/dm³ **
Ciśnienie natrysku przy dyszy 0,017-0,019’’ 200 bar
Rozcieńczanie farby wodą max. 5 % *
Odporność powłoki na szorowanie na mokro [PN-C-81914:2002] klasa 1
Rodzaj farby [PN-C-81914:2002] Odporna na szorowanie na mokro- rodzaj I
Największy rozmiar ziarna [PN-EN 13300:2002] do 100 µm (drobna)
Współczynnik kontrastu przy wydajności 14m2 /l [PN-EN 13300:2002] klasa 3
Połysk [PN-EN 13300:2002] Mat
System barwienia Produkt dostępny w palecie 50 gotowych kolorów
Zawartość LZO (wart. dopuszczalna od 2010r. / w wyrobie) max 30g/l
≤5,0g/l- dla białych I pastelowych kolorów
≤7,5g/l – dla ciemnych kolorów

NARZĘDZIA

Mieszarka wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, wiadro, wałek (zalecane wałki firmy Dynamic®), pędzel, agregat malarski wyposażony w pistolet z wymiennymi dyszami.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA – OGÓLNE ZALECENIA

Podłoże musi być nośne, zwarte, suche oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów solnych, resztek organicznych (oleje, tłuszcze, itp.) Podłoża mineralne niejednorodne lub o zwiększonej chłonności zagruntować lateksową farbą gruntującą Greinplast FWG. Informacje szczegółowe co do typu i sposobu przygotowania podłoża podano w tabeli poniżej.

WYKONANIE

Do właściwych prac malarskich można przystąpić po odpowiednim przygotowaniu podłoża oraz całkowitym jego wyschnięciu. W zależności od podłoża i warunków aplikacji (temperatura, wilgotność powietrza, chłonność i rodzaj podłoża, itp.) producent dopuszcza dodanie do farby GREINPLAST FWC  do 5% wody. Przed rozpoczęciem malowania farbę dokładnie wymieszać.

W zależności od rodzaju i sposobu przygotowania podłoża oraz pożądanego końcowego efektu wizualnego nanosić jedną lub dwie warstwy farby (wałkiem lub agregatem do natrysku wysokociśnieniowego). W przypadku kolorów intensywnych o dużym nasyceniu barwy, ze względu na ich charakter, zaleca się wykonanie warstwy podkładowej w zbliżonym kolorze, dobrze kryjącym. Konieczne może okazać się także naniesienie dodatkowej warstwy farby.

Zużycie GREINPLAST FWC uzależnione jest od sposobu malowania oraz rodzaju, chłonności i faktury podłoża. Prace na ścianie tworzącej jedną płaszczyznę należy prowadzić w sposób ciągły, bez przerw metodą „mokre na mokre” stosując materiał z jednej partii produkcyjnej. Pomieszczeń nie należy wietrzyć w trakcie malowania gdyż może to powodować zbyt szybkie przysychanie farby oraz niejednolitą strukturę (widoczne smugi). Proces malowania należy rozpocząć od wykonania odcięć w narożach malowanego pomieszczenia używając pędzla lub wałka. Przerwanie malowania należy zaplanować wcześniej w miejscach gdzie ewentualne połączenie będzie mało widoczne.

ZALECENIA I UWAGI

  • Temperatura otoczenia podczas malowania i wysychania farby powinna wynosić od +5°C do +30°C.
  • Optymalna temperatura podczas nanoszenia +20°C.
  • Złe przygotowanie podłoża może w skrajnych przypadkach prowadzić do obniżenia trwałości farby, a nawet jej odspojenia.
  • Farba uzyskuje pełne parametry techniczne po 24 dniach od jej nałożenia.
  • Niewłaściwa aplikacja może prowadzić do powstania trwałych różnic kolorystycznych na powierzchniach malowanych.
  • Po ukończeniu prac pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.
  • Powierzchnie narażone na zanieczyszczenie farbą zabezpieczyć, a w przypadku zabrudzenia usunąć przed zaschnięciem.
  • W przypadku usuwania trudnych zabrudzeń należy użyć dużej ilości wody oraz ogólnie dostępnych łagodnych środków myjących nie powodujących przebarwień powłoki.
  • Narzędzia myć wodą bezpośrednio po zakończeniu prac.

Informacje zawarte w tej instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. W przypadku połączenia z wyrobami innych producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Zastosowania nie ujęte w niniejszej instrukcji należy wcześniej skonsultować z Działem Doradztwa Technicznego.

[/vc_column_text]

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

Atest
higieny

Świadectwo
radiacyjne

[/vc_column][/vc_row]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ