GREINPLAST FWA

0
720

GREINPLAST FWA

GREINPLAST FWAGREINPLAST FWA Farba antyrefleksyjna lateksowo – akrylowa do wnętrz. Służy do ręcznego lub natryskowego nakładania na stabilnych podłożach. Produkt dostępny w kolorze białym oraz kolorach zgodnych z paletą barw produktu. Z uwagi na charakter produktu paleta barw jest ograniczona. Na życzenie klienta dostępna także inna kolorystyka.

SKŁAD

Mieszanina ekologicznych dyspersji lateksowych, wypełniaczy mineralnych, środków konserwujących i modyfikujących, pigmentów oraz wody.

ZASTOSOWANIE

GREINPLAST FWA służy do wykonywania wewnętrznych, dekoracyjnych i ochronnych powłok malarskich. Ze względu na głęboko matowy charakter powłoki w szczególności zalecana do wymalowań intensywnie doświetlonych powierzchni (minimalizuje ryzyko powstawania widocznych smug). Farba GREINPLAST FWA po wcześniejszym zagruntowaniu farbą gruntująca Greinplast FW-G, może być stosowana na podłożach betonowych, tynkach cementowych i cementowo-wapiennych, (po 28 dniach od ich wykonania), tynkach gipsowych, płytach G-K, tynkach cienkowarstwowych itp. Można ją stosować do wymalowań renowacyjnych już istniejących powłok malarskich jak również w pomieszczeniach czasowo wilgotnych jak np. łazienki, kuchnie itp.

PRZECHOWYWANIE

Okres przechowywania GREINPLAST FWA w pojemniku oryginalnie zamkniętym: 24 miesięcy od daty produkcji w temp +5 C do +30 C. Otwarcie opakowania może ten czas znacznie skrócić. Data produkcji, asortyment i numer partii produkcyjnej podane są na wieczku opakowania.

OPAKOWANIE

Opakowanie jednostkowe GREINPLAST FWA: Farba biała wiadro 10l, 5l, 3l, 1l Farba w kolorze/ bazy wiadro 9l, 4,5l, 3l, 1l.
Opakowanie zbiorcze: Paleta foliowana: 33 x (10 lub 9l), 68 x (5 lub 4,5l), 120 x 3l

BEZPIECZEŃSTWO

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu. P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. EUH 208 Zawiera: 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

DANE TECHNICZNE

Wydajność (powierzchnie gładkie) przy jednokrotnym malowaniu do 14 m² / 1L *
Rozcieńczanie farby wodą max. 10% *
Gęstość objętościowa [PN-C-81914:2002] ok. 1,5 kg/dm³ **
Ciśnienie natrysku przy dyszy 0,017-0,019’’ 180 bar
Czas wysychania [PN-C-81914:2002] max 3 godz.*
Odporność powłoki na szorowanie [PN-EN 13300:2002 klasa 2
PN-C-81914:2002] rodzaj I
Największy rozmiar ziarna [PN-EN 13300:2002] do 100 µm (drobna)
Wygląd i barwa powłoki [PN-C 81914:2002] Bez obcych wtrąceń, spękań i pomarszczeń;
Barwa zgodna z wzorcem; dopuszczalne nieznaczne odstępstwo odcienia barwy.
Połysk [PN-EN 13300:2002] głęboki mat (85o< 5)
System barwienia produkt dostępny w systemie  barwienia Greinplast SBG na bazie organicznych i nieorganicznych światłotrwałych pigmentów bezołowiowych
Zawartość LZO (wart. dop. od 2010r. / w wyrobie) ˂ 7g/l

* wielkość zależy od warunków temperaturowych, rodzaju oraz chłonności podłoża
** dla farby białej

NARZĘDZIA

Mieszarka wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, wiadro, wałek (zalecane wałki firmy Dynamic®), pędzel, agregat malarski wyposażony w pistolet z wymiennymi dyszami (stosowane ciśnienie robocze około 180 bar przy dyszach 0,017-0,019 cala – testowano agregatem Speeflo PowrTwin 6900GH XLT firmy Wagner®)

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA – OGÓLNE ZALECENIA

Podłoże musi być nośne, zwarte, suche, pozbawione wszelkich substancji utrudniających przyczepność. Podłoża chłonne należy zagruntować odpowiednio farbą gruntującą Greinplast FW-G lub rozcieńczonym preparatem Greinplast U.

WYKONANIE

Do właściwych prac malarskich można przystąpić po odpowiednim przygotowaniu podłoża oraz całkowitym jego wyschnięciu. W celu poprawienia właściwości roboczych Producent dopuszcza dodanie do farby GREINPLAST FWA max. 10% wody. Ilość dodawanej wody powinna być jednakowa dla każdego opakowania. Bezpośrednio przed nałożeniem farbę GREINPLAST FWA wymieszać. Nanosić dwie warstwy wałkiem lub agregatem do natrysku wysokociśnieniowego. Prace na ścianie tworzącej jedną płaszczyznę należy prowadzić w sposób ciągły, bez przerw, metodą „mokre na mokre”, stosując materiał z jednej partii produkcyjnej.

ZALECENIA I UWAGI

  • Temperatura otoczenia podczas malowania i wysychania farby powinna wynosić od +5°C do +30°C.
  • Optymalna temperatura podczas nanoszenia +20°C.
  • Ze względu na głęboko matowy charakter powłoki farba nie jest dostępna w kolorach intensywnych.
  • Pomieszczenia zamknięte wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.
  • Powierzchnie narażone na zanieczyszczenie farbą zabezpieczyć, a w przypadku zabrudzenia usunąć przed zaschnięciem.
  • W przypadku stosowania ciemnych kolorów należy zastosować wymalowanie gruntujące, farbą gruntującą w kolorze zbliżonym do koloru właściwego.

Informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

Atest
higieny

Świadectwo
radiacyjne

ZOSTAW ODPOWIEDŹ