GREINPLAST FWG

0
1117

GREINPLAST FWG

GREINPLAST FWGGREINPLAST FWG Farba wewnętrzna lateksowa gruntująca. Służy do ręcznego lub natryskowego nakładania na stabilnych podłożach. Produkt dostępny w kolorze białym.

SKŁAD

Mieszanina dyspersji kopolimerów akrylowych, wypełniaczy mineralnych, środków konserwujących i modyfikujących, pigmentów oraz wody.

ZASTOSOWANIE

Wewnątrz budynków, do wykonywania warstwy pierwotnej przed malowaniem farbami wewnętrznymi Greinplast. Farba GREINPLAST FWG może być stosowana na podłożach betonowych, tynkach cementowych i cementowo-wapiennych, (po 28 dniach od ich wykonania), tynkach gipsowych, płytach G-K, tynkach cienkowarstwowych itp.

PRZECHOWYWANIE

Okres przechowywania GREINPLAST FWG w pojemniku oryginalnie zamkniętym: 24 miesięcy od daty produkcji w temp. +5oC do +30oC. Otwarcie opakowania może ten czas znacznie skrócić. Data produkcji, asortyment i numer partii produkcyjnej podane są na wieczku opakowania.

OPAKOWANIE

Opakowanie jednostkowe GREINPLAST FWG: wiadro 5l, 10l
Opakowanie zbiorcze: Paleta foliowana:

BEZPIECZEŃSTWO

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Dokładnie umyć ręce po użyciu. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zawiera: 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroksylmetylo)-imidazo[4,5-d]-imidazol-2,5(1H,3H)-dion. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

DANE TECHNICZNE

Wydajność (powierzchnie gładkie) przy jednokrotnym malowaniu 8 – 10 m2/l *
Rozcieńczanie farby wodą max. 10% *
Gęstość objętościowa [PN-C-81914:2002] – 1,52 kg/dm3
Ciśnienie natrysku przy dyszy 0,017-0,019’’ 160 bar
Czas wysychania [PN-C-81914:2002] Min. 3 godz.*
Odporność powłoki na szorowanie na mokro [PN-C-81914:2002] Klasa3/ Rodzaj 1
Rodzaj farby [PN-C-81914:2002]
Największy rozmiar ziarna [PN-EN 13300:2002] Drobna – max 100um
Współczynnik kontrastu przy wydajności 20m2 /l [PN-EN 13300:2002] Klasa 4 (< 95)
Wygląd i barwa powłoki [PN-C 81914:2002] Bez obcych wtrąceń, spękań i pomarszczeń;
Barwa zgodna z wzorcem; dopuszczalne nieznaczne odstępstwo odcienia barwy.
Połysk [PN-EN 13300:2002] głęboki mat (850<5)
System barwienia – brak
Zawartość LZO (wart. dopuszczalna od 2010r. / w wyrobie) LZO (30g/l / < 7g/l)

* wielkość zależy od warunków temperaturowych, rodzaju oraz chłonności podłoża

NARZĘDZIA

Mieszarka wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, wiadro, wałek (zalecane wałki firmy Dynamic®), pędzel, agregat malarski wyposażony w pistolet z wymiennymi dyszami (stosowane ciśnienie robocze około 160 bar przy dyszach 0,017-0,019 cala – testowano agregatem Speeflo PowrTwin 6900GH XLT firmy Wagner®).

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA – OGÓLNE ZALECENIA

Podłoże musi być nośne, zwarte, suche oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów solnych, resztek organicznych (oleje, tłuszcze, itp.) W przypadku występowania pleśni i grzybów konieczne jest zmycie zainfekowanych miejsc wodą i zdezynfekowanie preparatem Greinplast AG. Podłoża słabe lub o zwiększonej chłonności zagruntować odpowiednio rozcieńczonym preparatem GREINPLAST U (przy czym należy pamiętać aby na gruntowanej powierzchni nie powstawały zacieki i wyszkliwienia gruntu). Informacje szczegółowe co do typu i sposobu przygotowania podłoża podano w tabeli poniżej.

WYKONANIE

Do właściwych prac malarskich można przystąpić po odpowiednim przygotowaniu podłoża oraz całkowitym jego wyschnięciu. W zależności od podłoża i warunków aplikacji (temperatura, wilgotność powietrza, chłonność i rodzaj podłoża, itp.) producent dopuszcza dodanie do farby GREINPLAST FWG max 10% wody. Przed rozpoczęciem malowania farbę dokładnie wymieszać. Farbę GREINPLAST FWG nanosić wałkiem lub agregatem do natrysku wysokociśnieniowego. Zużycie uzależnione jest od sposobu malowania oraz rodzaju i faktury podłoża. Pomieszczeń nie należy zbyt intensywnie wietrzyć w trakcie malowania gdyż może to powodować zbyt szybkie przysychanie farby oraz niejednolitą strukturę (widoczne smugi). Prace na ścianie tworzącej jedną płaszczyznę należy prowadzić w sposób ciągły, bez przerw metodą „mokre na mokre”, unikać malowania fragmentów ścian. Po całkowitym wyschnięciu farby należy nałożyć warstwę dekoracyjną jedną z dostępnych farb wewnętrznych Greinplast (FW-M, FW-K, FW-L lub FW-S FW-A, FW PR, FWC). Farba podczas malowania posiada delikatne zabarwienie ułatwiające proces malowania które po wyschnięciu uzyskuje kolor biały.

ZALECENIA I UWAGI

  • Temperatura otoczenia podczas malowania i wysychania farby powinna wynosić od +5°C do +30°C.
  • Optymalna temperatura podczas nanoszenia +20°C.
  • Złe przygotowanie podłoża może w skrajnych przypadkach prowadzić nawet do odspojenia warstwy farby.
  • Po ukończeniu prac pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.
  • Powierzchnie narażone na zanieczyszczenie farbą zabezpieczyć, a w przypadku zabrudzenia usunąć przed zaschnięciem.
  • Narzędzia myć wodą bezpośrednio po zakończeniu prac.

Informacje zawarte w tej instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Zastosowania nie ujęte w niniejszej instrukcji należy wcześniej skonsultować z Działem Doradztwa Technicznego..

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

Atest
higieny

Świadectwo
radiacyjne

ZOSTAW ODPOWIEDŹ