GREINPLAST SWP

0
1107

GREINPLAST SWP

GREINPLAST SWPGREINPLAST SWP masa szpachlowa do wykonywania gładzi na powierzchniach ścian i sufitów, wewnątrz budynków. Łatwa w nakładaniu i zoptymalizowana pod względem twardości pod dalszą obróbkę ręczną lub mechaniczną.

SKŁAD

Mieszanina specjalnie wyselekcjonowanych wypełniaczy, dyspersji polimerowej, środków modyfikujących i wody.

ZASTOSOWANIE

GREINPLAST SWP służy do wygładzania i wyrównywania powierzchni ścian i sufitów przed wykonywaniem powłok malarskich w pomieszczeniach nie narażonych na trwałe zawilgocenie. Wysychając tworzy równe, gładkie powierzchnie o dużym stopniu białości. Do użycia na podłożach cementowych, cementowo – wapiennych , gipsowych oraz elementach zabudowy z płyt G-K.

PRZECHOWYWANIE

Okres przechowywania w pojemniku zamkniętym: 12 miesięcy od daty produkcji w temp. +5 C do +30 C. Otwarcie opakowania może ten czas znacznie skrócid. Data produkcji, asortyment i numer partii produkcyjnej podane są na opakowaniu.

OPAKOWANIE

Opakowanie jednostkowe GREINPLAST SWP: Wiadro 25; 17; 8kg
Opakowanie zbiorcze: Paleta foliowana: 20 x 25kg; 33 x 17kg; 72 x 8kg

BEZPIECZEŃSTWO

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarz. Zawiera:1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

DANE TECHNICZNE

Zużycie (przy jednokrotnej aplikacji): 1,5 – 2,0 kg/m² x 1mm
Gęstość objętościowa 1,85 kg/dm³ (± 10%)
Temperatura stosowania +5°C do +30°C
Rozcieńczanie masy wodą max. 1% na opakowanie*
Czas wysychania 12 godz./ 1mm *
Przyczepność *EN 15824:2009]
– do podłoża betonowego ≥ 0,5 MPa
Klasa reakcji na ogień *EN 15824:2009+
– przy zużyciu wyrobu <3,5 kg/ m2 C
– przy zużyciu wyrobu ≥3,5 kg/m2 F

NARZĘDZIA

Mieszarka wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, paca ze stali nierdzewnej, kielnia, agregat do natrysku.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA – OGÓLNE ZALECENIA

Podłoże musi być nośne, zwarte, suche, pozbawione wszelkich substancji utrudniających przyczepność, takich jak: brud, kurz czy tłuste plamy itp.. Podłoża słabe o nierównomiernej chłonności wzmacniać i stabilizować odpowiednio rozcieńczonym preparatem GREINPLAST U. Do wypełnienia większych ubytków, stosować szpachlę gipsową GREINPLAST SGS. W przypadku łączenia płyt G-K stosować rozwiązania systemowe natomiast różnego rodzaju pęknięcia i rysy uzupełnić wypełnić szpachlą Greinplast SGT z zatopionym materiałem zbrojącym. W przypadkach takich szpachlowanie masą SWP można zacząd dopiero po całkowitym wyschnięciu wypełnionych ubytków oraz łączeń płyt G-K.

WYKONANIE

Bezpośrednio przed nakładaniem masę GREINPLAST SWP wymieszać przy pomocy wolnoobrotowego mieszadła. W celu uzyskania odpowiedniej konsystencji roboczej dopuszcza się możliwość dodania niewielkiej ilości wody (nie więcej niż 1% na każde opakowanie). Nakładać GREINPLAST SWP równomiernie dociskając do podłoża pacą ze stali nierdzewnej lub stosować natrysk urządzeniami do tego przeznaczonymi. Po całkowitym wyschnięciu warstwy możliwe jest ponowne nałożenie kolejnych warstw aż do uzyskania zamierzonego efektu. Czas wysychania uzależniony jest od temperatury i wilgotności powietrza i na ogół nie przekracza 12 godz./ 1 mm grubości warstwy. Dopiero po całkowitym wyschnięciu szpachli można ją przeszlifować, odpylić.

ZALECENIA I UWAGI

  • Temperatura otoczenia i podłoża podczas stosowania i wysychania szpachli powinna wynosić od +5°C do +30°C.
  • Optymalna temperatura podczas nanoszenia +20°C.
  • Narzędzia myć wodą bezpośrednio po zakończeniu prac.
  • Zabrudzenia usuwać przed zaschnięciem.

Informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Prace wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jakość zastosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

Atest
higieny

Świadectwo
radiacyjne

ZOSTAW ODPOWIEDŹ