GREINPLAST FWP

0
653

GREINPLAST FWP

GREINPLAST FWPGREINPLAST FWP Farba wewnętrzna akrylowa podkładowa. Służy do ręcznego lub natryskowego nakładania na stabilnych podłożach. Produkt dostępny w kolorze białym. Na życzenie klienta dostępna także inna kolorystyka.

SKŁAD

Mieszanina dyspersji kopolimerów akrylowych, wypełniaczy mineralnych, środków konserwujących i modyfikujących, pigmentów oraz wody.

ZASTOSOWANIE

GREINPLAST FWP to wyrób gotowy do użycia. Służy do wykonania warstwy podkładowej przed pierwotnym lub renowacyjnym malowaniem farbami Greinplast FW-M, FW-L, FW-S, FWC, FWA na podłożach takich jak: beton, tynki cementowe i cementowo wapienne, tynki gipsowe, płyty G-K i cienkowarstwowe tynki mineralne, itp.

PRZECHOWYWANIE

Okres przechowywania GREINPLAST FWP w pojemniku oryginalnie zamkniętym: 24 miesięcy od daty produkcji w temp. +5oC do +30oC. Otwarcie opakowania może ten czas znacznie skrócić. Data produkcji, asortyment i numer partii produkcyjnej podane są na wieczku opakowania.

OPAKOWANIE

Opakowanie jednostkowe GREINPLAST FWP: Farba biała wiadro 10l, 5l, 3l,
Opakowanie zbiorcze: Paleta foliowana: 33 x 10l , 68 x 5l, 120 x 3l

BEZPIECZEŃSTWO

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
Chronić przed dziećmi.
Dokładnie umyć ręce po użyciu. EUH208
Zawiera: 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on.
Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

DANE TECHNICZNE

Wydajność (powierzchnie gładkie) przy jednokrotnym malowaniu 8-10 m˛ / 1L *
Rozcieńczanie farby wodą max. 10% *
Gęstość objętościowa [PN-C-81914:2002] ok. 1,55 kg/dm ł
Ciśnienie natrysku przy dyszy 0,017-0,019’’ 180 bar
Czas wysychania [PN-C-81914:2002] max 3 godz.*
Odporność powłoki na szorowanie na mokro [PN-C-81914:2002] klasa 3
Rodzaj farby [PN-C-81914:2002] Odporna na szorowanie na mokro- rodzaj I
Największy rozmiar ziarna [PN-EN 13300:2002] do 100 µm (drobna)
Współczynnik kontrastu przy wydajności 20m /l [PN-EN 13300:2002] klasa 4
Wygląd i barwa powłoki [PN-C 81914:2002] Bez obcych wtrąceń, spękań i pomarszczeń;
Barwa zgodna z wzorcem; dopuszczalne nieznaczne odstępstwo odcienia barwy.
Połysk [PN-EN 13300:2002] mat (85o< 5)
System barwienia światło trwałe pigmenty bezołowiowe
Zawartość LZO (wart. dopuszczalna od 2010r. / w wyrobie) max 30g/l /˂ max 30g/l
* wielkość zależy od warunków temperaturowych, rodzaju oraz chłonności podłoża

NARZĘDZIA

Mieszarka wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, wiadro, wałek (zalecane wałki firmy Dynamic®), pędzel, agregat malarski wyposażony w pistolet z wymiennymi dyszami (stosowane ciśnienie robocze około 180 bar przy dyszach 0,017-0,019 cala – testowano agregatem Speeflo PowrTwin 6900GH XLT firmy Wagner®).

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA – OGÓLNE ZALECENIA

Podłoże musi być nośne, zwarte, suche oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów solnych, resztek organicznych (oleje, tłuszcze, itp.) W przypadku występowania pleśni konieczne jest zmycie zainfekowanych miejsc wodą i zdezynfekowanie preparatem Greinplast AG. Podłoża mineralne niejednorodne
lub o zwiększonej chłonności zagruntować odpowiednio rozcieńczonym farbą gruntującą Greinplast FWG . Informacje szczegółowe co do typu i sposobu przygotowania podłoża podano w tabeli poniżej.

WYKONANIE

Do właściwych prac malarskich można przystąpić po odpowiednim przygotowaniu podłoża oraz całkowitym jego wyschnięciu. W zależności od podłoża i warunków aplikacji (temperatura, wilgotność powietrza, chłonność i rodzaj podłoża, itp.) Producent dopuszcza dodanie do farby do 10% wody. Przed rozpoczęciem malowania farbę dokładnie wymieszać. Farbę GREINPLAST FWP nanosić wałkiem lub agregatem do natrysku wysokociśnieniowego. Zużycie uzależnione jest od sposobu malowania oraz rodzaju i faktury podłoża. Pomieszczeń nie należy wietrzyć w trakcie malowania gdyż może to powodować zbyt szybkie przysychanie farby oraz niejednolitą strukturę (widoczne smugi). Prace na ścianie tworzącej jedną płaszczyznę należy prowadzić w sposób ciągły, bez przerw metodą „mokre na mokre”, unikać malowania fragmentów ścian. Po całkowitym wyschnięciu farby należy nałożyć warstwę dekoracyjną jedną z dostępnych farb wewnętrznych Greinplast (FW-M, FW-L lub FW- S, FWC, FWA).

ZALECENIA I UWAGI

  • Temperatura otoczenia podczas malowania i wysychania farby powinna wynosić od +5°C do +30°C.
  • Optymalna temperatura podczas nanoszenia +20°C.
  • Złe przygotowanie podłoża może w skrajnych przypadkach prowadzić nawet do odspojenia warstwy farby.
  • Po ukończeniu prac pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.
  • Powierzchnie narażone na zanieczyszczenie farbą zabezpieczyć, a w przypadku zabrudzenia usunąć przed zaschnięciem.
  • Narzędzia myć wodą bezpośrednio po zakończeniu prac.

Informacje zawarte w tej instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Zastosowania nie ujęte w niniejszej instrukcji należy wcześniej skonsultować z Działem Doradztwa Technicznego..

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

Atest
higieny

Świadectwo
radiacyjne

ZOSTAW ODPOWIEDŹ