GREINPLAST ZWF

0
645

GREINPLAST ZWF

GREINPLAST ZWFGREINPLAST ZWF Zaprawa wyrównująca szybkowiążąca 2-20 mm. Wyrób klasyfikowany jako zaprawa cementowa tynkarska ogólnego przeznaczenia(GP).

SKŁAD

Mieszanina cementu portlandzkiego,cementu glinowego, kruszyw mineralnych, oraz odpowiednio dobranych dodatków modyfikujących, poprawiających parametry robocze i przyczepność do podłoży mineralnych.

ZASTOSOWANIE

Zaprawa GREINPLAST ZWF służy do wyrównywania powierzchni pionowych przed pracami glazurniczymi miejscowych ubytków i zagłębień ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynków. Może być także stosowana jako ręczna cementowa zaprawa tynkarska. Układanie okładzin ceramicznych można rozpocząć po 12 godzinach.*

PRZECHOWYWANIE

W oryginalnych, nie uszkodzonych opakowaniach oraz suchych warunkach do 6 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji i numer partii produkcyjnej podane są na opakowaniu.

OPAKOWANIE

Opakowanie jednostkowe: Worek 25kg
Opakowanie zbiorcze: Paleta foliowana: 42 x 25kg

BEZPIECZEŃSTWO

R37/38 Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę.
R41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
R43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
S2 Chronić przed dziećmi.
S22 Nie wdychać pyłu.
S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
S36/37/39 Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

DANE TECHNICZNE

Orientacyjne zużycie: 1,8 kg/m2 przy warstwie 1 mm
Przyklejanie płytek po ok. 12 godz.
Czas zachowania właściwości roboczych [PN-EN 998-1:2010]>=40 min
Wytrzymałość na ściskanie [PN-EN 998-1:2010] CS IV (6,0 N/mm2 )
Przyczepność do podłoża, symbol modelu pęknięcia, [PN-EN 998-1:2010] – do betonu 1,49 N/mm2 – FP: B
Absorpcja wody [PN-EN 998-1:2010] W0
Przepuszczalność pary wodnej współczynnik dyfuzji pary wodnej [PN-EN 998-1:2010] < 15
Gęstość brutto w stanie suchym [PN-EN 998-1:2010] ok.1500 kg/m3
Współczynnik przewodzenia ciepła wartość tabelaryczna [PN-EN 998-1:2010] P=50% l =0,67 W/m*K; P=90% l =0,76 W/m*K
Proporcje wody na 25 kg mieszanki 4,75 – 5,25L
Gęstość objętościowa (po zarobieniu z wodą) ok. 1,70 kg/dm3
Temperatura stosowania +5°C do +25°C
Klasa reakcji na ogień A1
Zawartość chromu(VI) <2 ppm
* wielkość zależy od warunków temperaturowych, rodzaju oraz chłonności podłoża

NARZĘDZIA

Mieszarka wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, kielnia, wiadro paca, łata trapezowa itp.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA – OGÓLNE ZALECENIA

Podłoże musi być zwarte, suche, wolne od substancji zmniejszających przyczepność. Podłoża niejednorodne o różnej lub zwiększonej chłonności zagruntować odpowiednio rozcieńczonym preparatem Greinplast U.

WYKONANIE

Przygotowanie zaprawy GREINPLAST ZWF

Zawartość opakowania (GREINPLAST ZWF 25 kg) wsypać do ok. 4,75 – 5,25 l czystej, chłodnej wody i intensywnie wymieszać do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zbyt duży dodatek wody może pogorszyć parametry wytrzymałościowe. Zaprawa nadaje się do użycia zaraz po wymieszaniu i zachowuje swoje parametry robocze przez około 40 min.

Nanoszenie zaprawy

Zaprawę GREINPLAST ZWF nakładać na podłoża za pomocą narzędzi odpowiednich do zamierzonych prac i rodzaju wielkości powierzchni tj. pace metalowe, łaty tynkarskie .Jednorazowo nakładać warstwę od 2 do 20 mm. Jeżeli grubość warstwy przekracza 20 mm, kłaść zaprawę w kilku warstwach.

ZALECENIA I UWAGI

Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac i wysychania zaprawy powinna wynosić od +5°C do 25°C. Pod wpływem niekorzystnych warunków temperaturowo- wilgotnościowych podawane czasy obróbki ulegają znacznym zmianom. Powierzchnie narażone na zabrudzenia zabezpieczyć.

Informacje zawarte na opakowaniu mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jego jakość. Narzędzia myć wodą bezpośrednio po zakończeniu prac.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

Atest
higieny

Świadectwo
radiacyjne

ZOSTAW ODPOWIEDŹ