GREINPLAST ZK

0
568

GREINPLAST ZK

GREINPLAST ZKGREINPLAST ZK Zaprawa murarska do klinkieru. Produkt klasyfikowany jako zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia (G) o wytrzymałości na ściskanie kategorii min. M10.

SKŁAD

Sucha mieszanina cementów (w tym cementu trasowego), wypełniaczy mineralnych, pigmentów nieorganicznych, dodatków hydrofobizujących, dodatków modyfikujących parametry robocze i przyczepność do podłoży mineralnych.

ZASTOSOWANIE

Zaprawa GREINPLAST ZK służy do wznoszenia murów w budynkach jedno i wielokondygnacyjnych, wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Produkowana jest w kolorach wg. palety barw Producenta.

PRZECHOWYWANIE

W oryginalnych, nie uszkodzonych opakowaniach oraz suchych warunkach do 6 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji, asortyment i numer partii produkcyjnej podane są na opakowaniu.n

OPAKOWANIE

Opakowanie jednostkowe GREINPLAST ZK: Worek 25kg
Opakowanie zbiorcze: Paleta foliowana: 42 x 25kg

BEZPIECZEŃSTWO

R37/38 Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę.
R41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
R43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
S2 Chronić przed dziećmi.
S22 Nie wdychać pyłu.
S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
S36/37/39 Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

DANE TECHNICZNE

Orientacyjne zużycie GREINPLAST ZK: 18 kg x 10mm/m2
Czas zachowania właściwości roboczych [PN-EN 998-2:2010] ≥ 120 min*
Wytrzymałość na ściskanie [PN-EN 998-2:2010] ≥10
MPa Początkowa wytrzymałość spoiny na ścinanie (wartość przyjęta bez badań) [PN-EN 998-1:2004] ≥ 0,15 Mpa
Absorpcja wody [PN-EN 998-2:2010] <0,20 kg/(m2 min0,5)
Przepuszczalność pary wodnej – współczynnik dyfuzji pary wodnej
(wartość przyjęta bez badań) [PN-EN 998-2:2010] µ= 15/35
Trwałość – mrozoodporność [PN-EN 998-2:2010]
– ubytek masy 0%
– spadek wytrzymałości na zginanie <5%
Gęstość brutto w stanie suchym [PN-EN 998-2:2010] 1800 – 1950 kg/m3
Współczynnik przewodzenia ciepła wartość tabelaryczna [PN-EN 998-2:2010]  P=50% ƛ10 dry =1,17 W/mK P=90% ƛ10 dry =1,28 W/mK
Proporcje wody na 25 kg mieszanki 3,0 – 4,0L
Gęstość po zarobieniu z wodą ok. 2100 kg/m3
Temperatura stosowania +5oC do +30oC
Klasa reakcji na ogień (wartość tabelaryczna, zawartość substancji organicznej ≤1%) [PN-EN 998-2:2010] A1
Zawartość chromu(VI) < 2 ppm
* wielkość zależy od warunków temperaturowych, rodzaju oraz chłonności podłoża

NARZĘDZIA

Mieszarka wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, kielnia, wiadro paca, łata itp.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA – OGÓLNE ZALECENIA

Zaprawa GREINPLAST ZK ma dobrą przyczepność do cegieł klinkierowych i licowych. Materiały te nie wymagają wcześniejszego specjalnego przygotowania, należy jedynie pamiętać aby oczyścić je z pyłów i kurzu.

WYKONANIE

Przygotowanie zaprawy GREINPLAST ZK

Zawartość opakowania (GREINPLAST ZK 25kg) zaprawy wsypać do ok. 3,0 – 4,0 l czystej wody i wymieszać aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Konsystencję zaprawy należy dobrać odpowiednio do rodzaju zamierzonych prac, stosowanych materiałów, stanu podłoża oraz warunków atmosferycznych. Zbyt duży dodatek wody może pogorszyć jej parametry wytrzymałościowe. W przypadku zgęstnienia zaprawy należy ją ponownie przemieszać bez dodawania wody. Nie należy dodawać wody w trakcie murowania, gdyż może to doprowadzić do powstania różnic kolorystycznych w odcieniu fugi.

Murowanie

Zaprawę GREINPLAST ZK nanosić na cała powierzchnię cegły. Pierwszą warstwę cegieł układać na dokładnie wypoziomowanym fundamencie. Po nałożeniu kolejnej warstwy należy zebrać nadmiar zaprawy i oczyścić lico cegieł od ewentualnych zabrudzeń. Nie dopuszczać do trwałego zabrudzenia cegieł. Fugi formować przy użyciu odpowiednich narzędzi po wstępnym związaniu zaprawy.

ZALECENIA I UWAGI

Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie nakładania i wysychania nie powinna być niższa od +5°C i wyższa od +30°C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia +20°C. Pod wpływem niekorzystnych warunków temperaturowo- wilgotnościowych podawane czasy obróbki ulegają znacznym zmianom. Mury osłaniać przed deszczem i nadmiernym nasłonecznieniem przez okres 7 dni od zakończenia prac. Narzędzia myć wodą bezpośrednio po ukończeniu prac.
Informacje zawarte na opakowaniu mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jego jakość.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

Atest
higieny

Świadectwo
radiacyjne

ZOSTAW ODPOWIEDŹ