GREINPLAST K

0
1349

GREINPLAST K

GREINPLAST KGREINPLAST K Klej do styropianu i siatki. Produkt klasyfikowany jako mineralna zaprawa klejąca posiada bardzo dobre właściwości klejące i bardzo dobrą przyczepność wstępną. Dodatek włókien przeciwskurczowych poprawia urabialność, zapewnia efekt mikrozbrojenia oraz zdecydowanie zwiększa wytrzymałość wyprawy. Produkt klasyfikowany również jako zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia GP o wytrzymałości na ściskanie kategorii CS IV i kategorii absorpcji wody W2.

SKŁAD

Sucha mieszanina cementu portlandzkiego, kruszyw mineralnych, włókien przeciwskurczowych oraz dodatków modyfikujących poprawiających parametry robocze kleju oraz jego przyczepność do podłoży mineralnych

ZASTOSOWANIE

GREINPLAST K służy do przyklejania płyt styropianowych również grafitowtch do stabilnych mineralnych podłoży oraz zatapiania siatki z włókna szklanego (wykonywanie warstwy zbrojonej). Podłoża budzące wątpliwość należy sprawdzić pod kątem przydatności wykonując próbę przyczepności. Klej jest integralnym elementem zestawu wyrobów do ocieplania budynków w systemach ociepleń Greinplast A, T, G, X, S, H, OE, A-XPS, G-XPS, X-XPS (zgodnie z odpowiednimi AT)

PRZECHOWYWANIE

W oryginalnych, nie uszkodzonych opakowaniach oraz suchych warunkach do 12 miesięcy od daty produkcji.
Data produkcji, asortyment i numer partii produkcyjnej podane są na opakowaniu.

OPAKOWANIE

Opakowanie jednostkowe: Worek 25kg , Opakowanie zbiorcze: Paleta foliowana: 42 x 25kg

BEZPIECZEŃSTWO

GREINPLAST K działa drażniąco na skórę.
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Chronić przed dziećmi.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
Unikać wdychania pyłu.
W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatrucia/ lekarzem. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki

DANE TECHNICZNE

Orientacyjne zużycie:
– przyklejanie płyt styropianowych  4 – 6 kg/m **
– zatapianie siatki 3 – 4 kg/m **
Czas wstępnego dojrzewania ≥ 5 min
Czas zużycia ok. 1 godz. *

Przyczepność między: zaprawą klejącą i podłożem betonowym [ETAG 004]
– w warunkach suchych ≥0,25 MPa
– 48h zanurzenia w wodzie + 2h suszenia w (23 ± 2)°C i (50 ± 5)% RH ≥ 0,08 MPa
– 48h zanurzenia w wodzie + 7 dni suszenia w (23 ± 2) °C i (50 ± 5)% RH ≥0,25 MPa

Przyczepność między: zaprawą klejącą i wyrobem do izolacji cieplnej z płytami EPS, co najmniej o TR80 [ETAG 004]
– w warunkach suchych ≥0,08 MPa
– 48h zanurzenia w wodzie + 2h suszenia w (23 ± 2) °C i (50 ± 5)% RH ≥ 0,03 MPa
– 48h zanurzenia w wodzie + 7 dni suszenia w (23 ± 2) °C i (50 ± 5)% RH ≥0,08 MPa

Przyczepność między warstwą zbrojoną i wyrobem do izolacji cieplnej  z płytami EPS, co najmniej o TR80 [ETAG 004]
– w warunkach suchych ≥0,08 MPa
– po cyklach cieplno – wilgotnościowych ≥0,08 MPa

Proporcje wody na 25 kg mieszanki 6,2 – 6,7L
Gęstość objętościowa (po zarobieniu z wodą) ~ 1,5 kg/dm3
Temperatura stosowania +5 C do +30 C°
– klej w wersji jesienno-wiosennej +5 C do +15 C
Zawartość chromu (VI) < 2 ppm

* wielkość zależy od warunków otoczenia (temperatura , wilgotność) i/lub chłonności podłoża
** zależy od równości podłoża

NARZĘDZIA

Mieszarka wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, kielnia, wiadro, paca zębata, paca płaska.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA – OGÓLNE ZALECENIA

Podłoże musi być nośne, zwarte, suche oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów solnych, resztek organicznych (oleje, tłuszcze, itp.). Występujące algi i grzyby należy bezwzględnie usunąć (postępować zgodnie z wytycznymi zawartymi w tabeli poniżej). Podłoża mineralne o zwiększonej chłonności zagruntować odpowiednio rozcieńczonym gruntem Greinplast U. Informacje szczegółowe co do typu i sposobu przygotowania podłoża podano w tabeli poniżej.

WYKONANIE

Przygotowanie zaprawy klejącej GREINPLAST K

Zawartość opakowania (GREINPLAST K 25 kg) wsypać do ok. 6,2-6,7 l czystej wody i intensywnie wymieszać do uzyskania jednorodnej masy. Ilość dodawanej wody zależy od warunków atmosferycznych i chłonności podłoża. Zaprawa GREINPLAST K uzyskuje pełne właściwości robocze po upływie 5 minut oraz ponownym wymieszaniu. Czas przydatności rozrobionej z wodą zaprawy uzależniony jest od warunków otoczenia i wynosi minimum 60 min.

Przyklejanie płyt styropianowych

Klej GREINPLAST K na obrzeżach płyty styropianowej należy rozkładać pasami o szerokości 3-4 cm, na pozostałej powierzchni kilkoma plackami o średnicy 8-12 cm. Łączna powierzchnia nałożonej masy powinna obejmować co najmniej 40% powierzchni styropianu. Tak przygotowane płyty styropianowe niezwłocznie przyłożyć do ściany i dociskać aż do uzyskania równej powierzchni z płytami wcześniej przyklejonymi. Klej zachowuje swoje parametry robocze jeszcze ok. 15 minut od momentu przyklejenia do ściany, nie poruszać, nie poprawiać ustawienia płyt po upływie tego czasu. Kołkowani powierzchni można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu kleju to jest min. po 2 dniach od jej wykonania.

Zatapianie siatki

Do wykonania warstwy zbrojonej siatką na powierzchni płyt styropianowych można przystąpić po upływie min. 2 dni od ich przyklejenia i uprzednim przeszlifowaniu całej wykonanej powierzchni. Klej GREINPLAST K nanosić pacą stalową na grubość ok. 2mm pionowymi pasami rozpoczynając od góry ściany o szerokości siatki zbrojącej. Następnie niezwłocznie wtopić siatkę zbrojącą wciskając ją w klej przy pomocy packi. W kolejnym etapie nanieść warstwę wyrównawczą kleju o grubości do 1 mm do całkowitego pokrycia siatki. Całkowita grubość warstwy zbrojącej powinna wynosić od 3 do 4 mm. Należy stosować ok. 10 cm zakłady z siatki w miejscach jej łączenia.

ZALECENIA I UWAGI

  • Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac i w czasie wysychania kleju powinna wynosić od +5°C do +30°C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia +20°C, jedynie klej w wersji jesienno-wiosennej (opis na opakowaniu jednostkowym) powinien być stosowany w temperaturze od +5°C do +15°C. Dopuszczalny jest okresowy spadek temperatury do -3°C. W takim przypadku obowiązkowe jest odpowiednie osłanianie wykonywanych powierzchni.
  • Prac nie należy prowadzić przy silnym wietrze, bezpośrednim nasłonecznieniu, opadach deszczu bez stosowania zabezpieczeń ochronnych (siatki, plandeki). Warunki te w przypadku wykonywania warstwy zbrojonej należy utrzymać min 2 dni od zakończenia prac.
  • Stosując klej standardowy nie wykonywać żadnych prac przy temperaturze podłoża poniżej + 5°C. Projekt ocieplenia budynku określa konieczność stosowania kołków mocujących oraz ich rodzaj.
  • Budynki o wysokości do 12 m nie wymagają stosowania kołków mocujących przy odpowiednio nośnym podłożu.
  • Przed wykonaniem warstwy fakturującej należy zwrócić uwagę czy na warstwie zbrojonej nie powstał wykwit solny (biały nalot). W takim przypadku należy go usunąć mechanicznie a powierzchnię zagruntować gruntem głęboko penetrującym. Zużycie kleju jest uzależnione od stopnia równości podłoża.
  • Powierzchnie narażone na zanieczyszczenie zabezpieczyć a zabrudzenia usuwać przed zaschnięciem.
  • Narzędzia myć wodą bezpośrednio po zakończeniu prac.

Informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Prace wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów lub nieujętych w dokumentach odniesienia (AT i ETA) nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

Atest
higieny

Świadectwo
radiacyjne

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj