GREINPLAST GM-KGP

0
605

GREINPLAST GM-KGP

GREINPLAST GM-KGPGREINPLAST GM-KGP to tynk mozaikowy do wnętrz. Wyrób dostępny w kolorach wg palety barw Producenta. Na życzenie klienta dostępna także inna kolorystyka.

SKŁAD

Mieszanina dyspersji kopolimerów akrylowych, kruszyw naturalnych lub barwionych, kruszyw marmurowych, pigmentów organicznych i nieorganicznych, środków modyfikujących i konserwujących oraz wody.

ZASTOSOWANIE

GREINPLAST GM-KGP służy do wykonywania dekoracyjnych powłok wewnętrznych o charakterze tynku mozaikowego i specyficznej dla wyrobu strukturze i odcieniu białości  otrzymywanej dzięki zastosowaniu specjalnej odmiany kruszywa. Może być stosowany wewnątrz budynków na wszelkie typowe podłoża mineralne (tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne, gipsowe, gipsowo-wapienne itp.).

PRZECHOWYWANIE

Okres przechowywania GREINPLAST GM-KGP w pojemniku zamkniętym: 12 miesięcy od daty produkcji w temp. +5 C do +30 C. Otwarcie opakowania może ten czas znacznie skrócić. Data produkcji, asortyment i numer partii produkcyjnej podane są na opakowaniu

OPAKOWANIE

Opakowanie jednostkowe: Wiadro:20kg, 10kg, 5kg
Opakowanie zbiorcze: Paleta foliowana: 500kg

BEZPIECZEŃSTWO

S2 Chronić przed dziećmi.
S24 Unikać zanieczyszczenia skóry.
S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

DANE TECHNICZNE

Gęstość objętościowa [ETAG 004] 1,80 kg/dm3 (± 10%)
Rozcieńczanie tynku wodą max. 1% na opakowanie
Zużycie przy wielkości ziarna
0,8-1,2 mm ok. 2,5 kg/m2 **
1,0-1,6 mm ok. 3,5 kg/m2 **
Przyczepność do podłoża betonowego (z farbą gruntującą Greinplast F) >=0,3 MPa
Temperatura stosowania  +5°C do +30°C
Czas wysychania max 24 godz.*
Klasa reakcji na ogień C
* wielkość zależy od warunków temperaturowych i/lub rodzaju oraz chłonności podłoża
** wielkość zależna od jakości przygotowanego podłoża jego równości oraz chłonności

NARZĘDZIA

Mieszarka wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, paca ze stali nierdzewnej.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA – OGÓLNE ZALECENIA

Podłoże musi być nośne, zwarte suche, oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów solnych, resztek olejów i tłuszczów. Na nowe tynki mineralne, tynk mozaikowy można nanosić po ich całkowitym wyschnięciu przy czym na tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne przynajmniej po 28 dniach, a na tynki gipsowe, gipsowo-wapienne przynajmniej po 14 dniach od ich nałożenia. Podłoża budzące wątpliwość (kruszące się tynki, łuszczące farby itp. należy usunąć, oczyścić zaś powstałe ubytki uzupełnić. Podłoża niejednorodne, o zwiększonej chłonności i nowe tynki mineralne należy zagruntować odpowiednio rozcieńczonym preparatem Greinplast U. Powierzchnie na które nakładany jest tynk muszą być bezwzględnie zagruntowane farbą gruntującą Greinplast F. Szczegółowe informacje dotyczące zastosowania farby gruntującej Greinplast F znajdują się w karcie technicznej wyrobu. W przypadku podciągania kapilarnego należy zadbać o izolację przeciwwilgociową. Informacje szczegółowe co do typu i sposobu przygotowania podłoża podano w tabeli poniżej.

WYKONANIE

Przed rozpoczęciem nakładania tynk GREINPLAST GM-KGP należy dokładnie wymieszać i napowietrzyć przy pomocy wolnoobrotowego mieszadła do uzyskania jednolitej puszystej masy. Do nanoszenia oraz wygładzania tynku należy stosować pacę i narzędzia ze stali nierdzewnej. W celu uniknięcia różnic kolorystycznych oraz uzyskania niejednolitej struktury tynku, masę należy nakładać równomiernie, na grubość ziarna, na całej wykonywanej płaszczyźnie roboczej, a wyrównywanie wykonywać tylko w jednym kierunku. Zbyt długie lub mocne wygładzanie masy może doprowadzić do powstania na tynku trwałego szarego nalotu. Przerwanie prac należy zaplanować wcześniej w miejscach gdzie ewentualne połączenie będzie mało widoczne. Zużycie tynku uzależnione jest od stopnia równości podłoża.

ZALECENIA I UWAGI

  • Temperatura otoczenia podczas stosowania i wysychania tynku powinna wynosić od +5°C do +30°C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia +20°C.
  • W celu poprawienia właściwości roboczych tynku dopuszczalne jest dodanie niewielkiej ilości wody maksymalnie 1% na opakowanie.
  • Nie stosować przy temperaturze podłoża poniżej +5°C.
  • W trakcie nakładania tynku powierzchnię należy ochraniać przed nadmiernym przesuszaniem (temperatura, przeciągi itp. Bezpośrednio po nałożeniu tynk ma barwę mleczno-białą, która w miarę procesu utwardzania powłoki ustępuje.
  • Niskie temperatury lub wysoka wilgotność powietrza znacznie wydłużają czas schnięcia tynku.
  • Nałożenie tynku na podłoże wilgotne lub z wykwitem solnym może doprowadzić do późniejszego jego odspojenia.
  • Wyrób zawiera kruszywa mineralne naturalne i barwione, co może być przyczyną różnic w odcieniach tynku pochodzących z różnych partii produkcyjnych. Z tego powodu zaleca się stosowanie na danej płaszczyźnie roboczej materiału z tej samej partii produkcyjnej (numer podany jest na opakowaniu).
  • Pomieszczenia zamknięte należy wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.
  • Narzędzia myć wodą bezpośrednio po zakończeniu prac.
  • Zabrudzenia usuwać przed zaschnięciem.

Informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Prace wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

Atest
higieny

Świadectwo
radiacyjne

ZOSTAW ODPOWIEDŹ