GREINPLAST do niskich temperatur EPN

0
596

GREINPLAST do niskich temperatur EPN

GREINPLAST do niskich temperatur EPNGREINPLAST do niskich temperatur EPN Pianka poliuretanowa, niskorozprężna o podwyższonej izolacyjności. Jednoskładnikowa poliuretanowa pianka montażowo-uszczelniająca do aplikacji z wykorzystaniem pistoletu o niskiej rozprężalności, krótkim czasie utwardzania i doskonałej przyczepności do wszelkich podłoży budowlanych, przystosowana do pracy w niskich temperaturach (do -10°C). Charakteryzuje się najwyższą izolacyjnością termiczną i akustyczną, potwierdzoną badaniami i.f.t. Rosenheim (do 58 dB) oraz doskonałą regularnością i gęstością struktury.

ZASTOSOWANIE

Uszczelnienia przy montażu stolarki okiennej i drzwiowej z PVC, drewna i aluminium, parapetów, rolet, schodów. Wygłuszanie ścian działowych, podłóg, poddaszy, dachów, systemów klimatyzacyjnych. Wypełnianie i izolacja przepustów kablowych, elementów instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej. Wypełnianie szczelin w złączach ściennych i stropowych.

DANE TECHNICZNE

Temperatura stosowania GREINPLAST do niskich temperatur EPN od -10°C do +30°C

PRZECHOWYWANIE

W fabrycznie zamkniętym opakowaniu w pozycji pionowej w temperaturze od +5°C do +25°C. Data ważności podana na spodzie opakowania.

BEZPIECZEŃSTWO

GREINPLAST do niskich temperatur EPN zawiera polifenylopoliizocyjanian polimetylenu
Rodzaj zagrożenia
H222 Skrajnie łatwopalny aerozol
H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem
H315 Działa drażniąco na skórę.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H351 Podejrzewa się, że powoduje raka .
H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.

Środki ostrożności
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych
źródeł zapłonu. Nie palić.
P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P362 + P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F.

WYKONANIE

Czyste, wolne od tłuszczu i luźnych zanieczyszczeń podłoże zwilżyć wodą bezpośrednio przed aplikacją pianki (tylko w temperaturze > 0°C). Ościeżnice drzwiowe lub okienne zamocować mechanicznie i usztywnić zgodnie z zaleceniami producenta stolarki. Zabezpieczyć futryny i powierzchnie do nich przylegające przed przypadkowym zabrudzeniem. Pianka powinna mieć temperaturę pokojową (w razie potrzeby zanurzyć puszkę w letniej wodzie). Dokładnie wymieszać zawartość puszki, energicznie wstrząsając przez ok. 30 sek. Nakręcić puszkę na pistolet i wyregulować śrubą dozującą. Piankę aplikować zawsze w pozycji „do góry dnem”. Prowadząc pistolet od dołu do góry, wypełniać przestrzeń roboczą jedynie w części objętości szczeliny, ponieważ pianka zwiększa swą objętość w czasie utwardzania. Warstwa pianki nie powinna być grubsza niż 3 cm przed utwardzeniem. Większe szczeliny wypełniać stopniowo warstwami, następną warstwę nakładając dopiero po utwardzeniu poprzedniej i zwilżeniu jej wodą (tylko w temperaturach >0°C). Po całkowitym utwardzeniu, usunąć elementy usztywniające, odciąć nadmiar pianki i zabezpieczyć przed działaniem promieni UV farbą, tynkiem, silikonem lub innymi uszczelniaczami.

ZALECENIA I UWAGI

Zabrudzenia ze świeżej pianki usuwać płynem czyszczącym do pianki GREINPLAST ACO lub GREINPLAST ACS (UWAGA! Preparat zawiera silne rozpuszczalniki, zalecamy wcześniejsze wykonanie próby odporności podłoża). Niezabezpieczenie utwardzonej pianki spowoduje utratę jej właściwości izolacyjnych. Pianka utwardzona może być usuwana mechanicznie lub z wykorzystaniem ogólnie dostępnych, przeznaczonych do tego celu, preparatów czyszczących.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ