CF 39

0
1525

Ceresit CF 39

CF 39Ceresit CF 39 to uniwersalne spoiwo epoksydowe do wykonywania mas wyrównawczo-szpachlowych oraz do gruntowania

WŁAŚCIWOŚCI

  • szczelna dla cieczy
  • wysoka wytrzymałość na obciążenia
  • łatwe parametry robocze
  • szeroki zakres stosowania
  • blokuje wilgoć resztkową

ZASTOSOWANIE

Ceresit CF 39 jest dwuskładnikowym, niepigmentowanym, spoiwem epoksydowym o szerokim zakresie stosowania. Może być stosowany jako spoiwo do epoksydowo-mineralnych mas wyrównawczo-szpachlowych, jako spoiwo w betonach żywicznych oraz do wykonywania laminatów epoksydowo-szklanych. Ceresit CF 39 zmieszany w odpowiednich proporcjach z suszonym piaskiem kwarcowym tworzy zaprawę przeznaczoną do uzupełniania ubytków i wyrównywania podłoży betonowych. Dodatek frakcjonowanego kruszywa umożliwia uzyskanie betonów żywicznych o wysokich parametrach wytrzymałościowych.

Betony żywiczne mogą być wykonywane w wersji samonośnej o grubości minimum 20 mm lub związanych z podłożem o grubości minimum 5 mm. Ceresit CF 39 może być stosowany jako grunt pod posadzki żywiczne np. Ceresit CF 37 oraz pod betony żywiczne wykonywane na bazie Ceresit CF 39. Zmieszany z odpowiednio dobranym suszonym piaskiem kwarcowym nadaje się do „szycia” posadzek, wykonywania faset, naprawy dylatacji, odbudowy naroży betonowych itp.

Ceresit CF 39 nadaje się również do blokowania resztek wilgoci w betonach i jastrychach cementowych o wilgotności do 6% wg CM. Ceresit CF 39 należy stosować wewnątrz budynków.

Nie stosować żywicy w miejscach, gdzie może dojść do zawilgocenia podłoża od spodu.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Ceresit CF 39 można stosować tylko na równe, czyste, suche, mocne i nośne podłoża: betonowe (klasy minimum C 16/20, wiek powyżej 3 miesięcy), jastrychy cementowe (o wytrzymałości > 20 MPa, wiek powyżej 28 dni), odpowiednio wytrzymałe posadzkowe zaprawy wyrównujące i powłoki epoksydowe. Podłoża muszą być wolne od substancji zmniejszających przyczepność takich jak tłuszcze, oleje, pyły, bitumy, itp. Wilgotność podłoża nie może przekraczać 6%. Gładkim podłożom należy nadać szorstkość, beton powinien być zatarty na ostro. Istniejące zabrudzenia i powierzchniową warstewkę mleczka cementowego należy usunąć mechanicznie. Zaleca się stosowanie frezarek, śrutownic, itp.

Podłoże musi być dokładnie odpylone i odkurzone. Dla podłoży posadowionych na gruncie bezwzględnie wymagana jest izolacja przeciwwilgociowa. Podłoża stalowe muszą być suche, bez śladów kondensacji wilgoci, odtłuszczone i oczyszczone z rdzy do I-szego stopnia czystości np. poprzez piaskowanie.

Przed wykonaniem warstwy właściwej należy wyrównać podłoże. Uzupełnianie ubytków oraz fasety należy wykonać za pomocą Ceresit CF 39 wymieszanego z suszonym piaskiem kwarcowym 0,2–0,8 mm w proporcji wagowej podanej w tabeli poniżej lub za pomocą materiałów na bazie mineralnej Ceresit CN 83 lub RS 88. W razie potrzeby nierówności podłoża wyrównać zaprawami samopoziomującymi Ceresit CN 72 lub Ceresit CN 76.

Przed nałożeniem betonu żywicznego, szpachli żywicznej lub zaprawy żywicznej podłoża mineralne należy zagruntować preparatem Ceresit CF 42. Gruntowanie można też wykonać za pomocą Ceresit CF 39 i posypać świeżą żywicę suszonym piaskiem kwarcowym 0,2–0,8 mm aż do stanu suchości. Następnego dnia nadmiar piasku należy zmieść, powierzchnię przeszlifować lekko w celu usunięcia luźnych ziaren piasku i dokładnie odkurzyć. W przypadku wykonywania powłoki na istniejącym podłożu epoksydowym stosowanie gruntu nie jest wymagane. Podłoża z żywic epoksydowych należy zmatowić, dokładnie odtłuścić i odpylić.

Temperatura podłoża nie może być niższa niż +15°C i musi być co najmniej o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy. Wszystkie materiały do wykonania posadzek powinny być sezonowane co najmniej 24 godziny w pomieszczeniu, w którym będzie wykonana posadzka.

WYKONANIE

Ceresit CF 39 dostarczana jest w dwóch opakowaniach zawierających oddzielnie składnik A i B. Składnik A (żywica) należy uprzednio wymieszać w naczyniu dostawczym w celu ujednorodnienia masy. Następnie odmierzoną porcję składnika A należy przelać do naczynia roboczego i dodać odpowiednią ilość składnika B (utwardzacz) wg podanej proporcji. Obydwa składniki wymieszać przy użyciu wiertarki z mieszadłem (300–600 obr./min), aż do uzyskania jednorodnej kolorystyczne mieszaniny. Podczas mieszania należy zgarniać mieszadłem masę ze ścianek i dna naczynia. Czas mieszania wynosi około 3 minuty. Przy częściowym wykorzystaniu opakowania, na 20 części wagowe składnika B przypada 100 części wagowych składnika A.

1. Wykonanie zaprawy szpachlowej.

Warstwa szpachlowa umożliwia uzyskanie bardzo równego podłoża. Po wymieszaniu składników A i B (jak wyżej) należy dodać do żywicy Ceresit CF 39 odmierzony porcjami suszony piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,1–0,3 mm i całość dokładnie wymieszać przy użyciu wiertarki z mieszadłem (300–600 obr./min). Żywicę należy wymieszać z piaskiem kwarcowym w proporcji wagowej od 1:1 do 1:2. Tak przygotowany wyrób należy niezwłocznie rozłożyć kilkoma porcjami na wyznaczonym fragmencie przygotowanego podłoża, a następnie rozprowadzić go równomiernie za pomocą stalowej pacy lub stalowej rakli z ząbkami. Po rozprowadzeniu masy należy odczekać 10–15 min i przewałkować ją wałkiem z kolcami w celu odpowietrzenia i wyrównania powierzchni.

2. Wykonanie jastrychów żywicznych.

Po wymieszaniu składników A i B (jak wyżej) należy dodać do żywicy Ceresit CF 39 odmierzony porcjami suszony piasek kwarcowy i całość dokładnie wymieszać przy użyciu wiertarki z mieszadłem (300–600 obr./min). W celu uzyskania optymalnego stosu okruchowego należy zastosować piasek kwarcowy frakcji 0,2–0,8 mm i 1–1,6 mm zmieszane ze sobą w proporcji wagowej 1:1.

Przy wykonywaniu jastrychów samonośnych żywicę należy wymieszać z piaskiem kwarcowym w proporcji wagowej od 1:8 do 1:10. W przypadku wykonywania jastrychów związanych z podłożem, w zależności od żądanej konsystencji, żywicę należy wymieszać z piaskiem kwarcowym w proporcji wagowej od 1:6 do 1:10. Przygotowany wyrób należy niezwłocznie rozłożyć na wyznaczonym fragmencie przygotowanego podłoża, a następnie rozprowadzić go równomiernie za pomocą stalowej pacy lub łaty, zagęścić i wygładzić. Rozprowadzanie jastrychu na określona grubość ułatwiają zamontowane wcześniej prowadnice.

3. Wykonanie laminatu epoksydowo-szklanego.

Po wymieszaniu składników A i B (jak wyżej) żywicę Ceresit CF 39 należy nanieść na laminowaną powierzchnię za pomocą pędzla lub wałka. Następnie na świeżą żywicę należy nałożyć przygotowaną wcześniej matę szklaną i przesycić laminat aplikując koleją warstwę żywicy za pomocą wałka lub pędzla. Po utwardzeniu pierwszej warstwy laminat należy dosycić żywicą Ceresit CF 39 poprzez ponowne przemalowanie, przy zużyciu ok. 1–1,5 kg/m2. Pasy maty szklanej należy łączyć na zakład około 5 cm. Odstęp pomiędzy nakładanymi warstwami żywicy nie może być większy niż 48 godz.

4. Wykonanie zapraw do uzupełniania ubytków.

Po wymieszaniu składników A i B (jak wyżej) należy dodać do żywicy Ceresit CF 39 odmierzony porcjami suszony piasek kwarcowy frakcji 0,2–0,8 mm i całość dokładnie wymieszać przy użyciu wiertarki z mieszadłem (300–600 obr./min). Ilość dodanego piachu kwarcowego uzależniona jest od żądanej konsystencji. W celu uzyskania konsystencji ciekłej do żywicy należy dodać piach w proporcji wagowej od 1:4 do 1:5.

W celu uzyskania konsystencji wilgotnej do żywicy należy dodać piasek kwarcowy w proporcji wagowej od 1:6 do 1:10. Uzyskaną zaprawę należy niezwłocznie nanieść na zagruntowane powierzchnie. W celu uzyskania dobrej przyczepności kolejnych warstw, świeżą zaprawę żywiczną należy całkowicie, z nadmiarem, zasypać suszonym piaskiem kwarcowym frakcji 0,2–0,8 mm. Następnego dnia nadmiar piasku należy zmieść, powierzchnię przeszlifować lekko w celu usunięcia luźnych ziaren piasku i dokładnie odkurzyć.

5. Wykonanie zapraw do naprawy konstrukcji betonowych, „szycia” posadzki, wykonywania faset, itp.

Po wymieszaniu składników A i B (jak wyżej) należy dodać do żywicy Ceresit CF 39 odmierzony porcjami suszony piasek kwarcowy i całość dokładnie wymieszać przy użyciu wiertarki z mieszadłem (300–600 obr./min).

Do żywicy należy dodać piasek kwarcowy frakcji 0,2–0,8 mm lub przy grubościach powyżej 2 cm mieszankę piasku 0,2–0,8 mm i 1–1,6 mm w proporcji wagowej 1:1. Ilość dodanego piachu kwarcowego uzależniona jest od żądanej konsystencji. Żywicę Ceresie CF 39 należy mieszać z piaskiem w proporcji wagowej od 1:5 do 1:8. Uzyskaną zaprawę należy niezwłocznie nanieść na zagruntowane powierzchnie. W celu uzyskania dobrej przyczepności kolejnych warstw, świeżą zaprawę żywiczną należy całkowicie, z nadmiarem, zasypać suszonym piaskiem kwarcowym frakcji 0,2–0,8 mm. Następnego dnia nadmiar piasku należy zmieść, powierzchnię przeszlifować lekko w celu usunięcia luźnych ziaren piasku i dokładnie odkurzyć.

6. Blokowanie wilgoci resztkowej.

Składniki A i B wymieszać (jak wyżej). W celu zablokowania podciągania kapilarnego oraz blokady resztek wilgoci w betonie lub jastrychu cementowym, CF 39 należy rozprowadzić w dwóch warstwach na krzyż. Drugą warstwę nakładać po wyschnięciu pierwszej, ale nie później niż po 48 godzinach. W celu uzyskania przyczepności kolejnych aplikowanych materiałów na wierzchniej świeżej warstwie należy wykonać posypkę z piasku kwarcowego frakcji 0,2–0,8 mm. Piasek musi pokrywać z nadmiarem całą gruntowaną powierzchnię. Następnego dnia nadmiar piasku należy zmieść, powierzchnię przeszlifować lekko w celu usunięcia luźnych ziaren piasku i dokładnie odkurzyć.

UWAGA

Wejście na rozprowadzoną świeżą żywicę ułatwiają specjalne buty na kolcach. Podczas wygładzania zapraw na bazie Ceresit CF 39 narzędzie można lekko zwilżyć acetonem. Zmniejszy to tendencję do klejenia się żywicy do narzędzia i ułatwi wykonywanie prac. Do wykonywania posypki z piasku 0,2–0,8 mm należy przyjąć około 4 kg piasku na 1 m2. Nadmiar piasku, który pozostaje na powierzchni związanej żywicy nadaje się do ponownego użycia. W przypadku występowania dylatacji w warstwie podkładu należy przenieść je na posadzkę żywiczną. Gotową posadzkę należy naciąć, a powstałe szczeliny wypełnić elastycznym uszczelniaczem poliuretanowym Ceresit CS 29.

Świeże resztki materiału można zmyć np. acetonem, a stwardniałe można usunąć tylko mechanicznie. Prace należy wykonywać tylko w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +15°C do +25°C oraz wilgotności względnej poniżej 70%. Wszystkie materiały do wykonywania posadzki powinny być sezonowane co najmniej 24 godziny w pomieszczeniu lub w warunkach w których będzie wykonywana posadzka. Temperatura podłoża musi być co najmniej o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy. Zwiększenie wilgotności podłoża zmniejsza przyczepność materiału. Materiał przewozić wyłącznie krytymi środkami transportu. Żywica Ceresit CF 39 po utwardzeniu jest fizjologicznie obojętna dla organizmu ludzkiego. Nieutwardzony materiał zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia i może powodować odczyny alergiczne.

Stosować rękawice, ubranie i okulary ochronne. Pomieszczenia, w których odbywają się prace należy wydzielić i zabezpieczyć przed wstępem osób postronnych oraz zachować strefę ochronną przed użyciem otwartego ognia, a w szczególności prac spawalniczych. W pomieszczeniach zapewnić dobrą wentylację. W przypadku wystąpienia mdłości należy skontaktować się z lekarzem. W przypadku polania skóry należy natychmiast oblane miejsce zmyć wodą, następnie wodą z mydłem i natłuścić kremem. Skórę zabrudzoną masą żywiczną zmyć acetonem, a następnie wodą z mydłem i natłuścić kremem. W przypadku kontaktu z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Chronić przed dziećmi

SKŁADOWANIE

Do 9 miesięcy od daty produkcji przy składowaniu w suchych pomieszczeniach, w temperaturze do +25°C oraz w oryginalnych, nieuszkodzonych, szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed mrozem!

OPAKOWANIA

Wiadro 20 kg (składnik A+B).

DANE TECHNICZNE

Baza: żywica epoksydowa i utwardzacz Kolory: jasnożółty Gęstość spoiwa (A+B): 1,10 ± 5% g/cm3 w temp. +20°C
Gęstość kompozycji (żywica A+B : kruszywo 0,1–0,3 mm jak 1:1 wagowo): 1,40 ± 5% g/cm3 w temp. +20°C

Proporcje mieszania: 100 części wagowe składnika A na 20 części wagowe składnika B
Temperatura stosowania: od +15°C do +25°C
Czas zużycia: ok. 45 ± 5 min w temp. +20°C
Czas przydatności do użycia po zmieszaniu składników (A+B): ok. 20 min w temp. +20°C
Czas utwardzania:
–początkowy: 60 ± 10 min
–końcowy: 80 ± 10 min
Nakładanie następnej warstwy żywicy bez stosowania posypki: do 48 godz.
Przerwa pomiędzy nakładaniem kolejnej warstwy żywicy: 12–48 godz. w temp. +20°C Ruch pieszy: po 24 godz.
Obciążanie mechaniczne: ok. 3 dni, w zależności od temperatury otoczenia
Odporność chemiczna: po 7–14 dniach, w zależności od temperatury otoczenia, zgodnie z tabelą odporności chemicznej materiałów Ceresit
Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 40 MPa
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 15 MPa
Przyczepność do podłoża: ≥ 2,0 MPa
Zużycie:  tabela

Deklaracja
zgodności

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!