ZAPRAWA MURARSKA ATLAS

0
1345

ZAPRAWA MURARSKA ATLAS

ZAPRAWA MURARSKA ATLASZAPRAWA MURARSKA ATLAS tradycyjna zaprawa murarska polecana do murowania na tradycyjne, grube spoiny. Umożliwia korygowanie niedokładności wymiarowych elementów ściennych. Pozwala na wznoszenie kondygnacji nadziemnych, ścian piwnic i fundamentów – w elementach zbrojonych i niezbrojnych, podlegających wymaganiom konstrukcyjnym.

Najważniejsze cechy ZAPRAWA MURARSKA ATLAS

 • do elementów ceramicznych, betonowych i silikatowych
 • do grubych spoin 6-40 mm
 • wysoka plastyczność
 • wytrzymałość na ściskanie – kategoria M5

Główne właściwości ZAPRAWA MURARSKA ATLAS

 • wysoka plastyczność
 • paroprzepuszczalność
 • wysoka przyczepność – łączy elementy w stabilny i trwały mur

Główne parametry ZAPRAWA MURARSKA ATLAS

 • grubość warstwy: 6 – 40 mm
 • wytrzymałość – kategoria M5
 • zużycie: od 34 kg/1 m2 muru o grubości 1/2 cegły

PRZEZNACZENIE ZAPRAWA MURARSKA ATLAS

 • Zalecana jest do murowania na tradycyjne, grube spoiny – pozwala na korygowanie niedokładności wymiarowych elementów ściennych.
 • Pozwala na wznoszenie kondygnacji nadziemnych, ścian piwnic i fundamentów – w elementach zbrojonych i niezbrojnych,podlegających wymaganiom konstrukcyjnym.
 • Łączy elementy w stabilny i trwały mur – stanowi miękką i sprężystą osnowę, w której zatopione są sztywne elementy, takie jak cegły, kamienie i bloczki.
 • Chroni przed zniszczeniem pojedyncze elementy muru – cegły, bloczki, pustaki – stanowi bufor ograniczający wpływ naprężeń związanych z obciążeniem pod wpływem kolejnych warstw muru i zmian cieplno-wilgotnościowych w otoczeniu.

WŁAŚCIWOŚCI ZAPRAWA MURARSKA ATLAS

 • Wytrzymałość na ściskanie – kategoria M5.
 • Przygotowana fabrycznie – gwarantuje jednakowe właściwości robocze zaprawy i parametry techniczne spoin po związaniu.
 • Łatwa i wygodna w użyciu – charakteryzuje się bardzo dobrą urabialnością, plastycznością i wysoką przyczepnością.
 • Posiada wydłużony czas gotowości do pracy – ok. 4 godziny.
 • Do zaprawy można dodawać tzw. środki przeciwmrozowe, pozwalające na prowadzenie prac w obniżonych temperaturach, tj. poniżej +5°C – nowy zakres temperatur stosowania zaprawy, sposób jej przygotowania (zwłaszcza korektę ilości dodawanej wody), zasady prowadzenia prac i warunki wiązania zaprawy, należy przyjąć zgodnie ze wskazaniami producenta dodatku; ilość dodawanego środka przeciwmrozowego zależy od zawartości cementu w zaprawie – stosunek cement:wypełniacze w ZAPRAWIE MURARSKIEJ ATLAS wynosi 1:3.

Uwaga. Producent zaprawy nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania i jakość zastosowanych dodatków przeciwmrozowych.

MUROWANIE

Przygotowanie elementów murowanych

Cegły, pustaki czy bloczki powinny być czyste, wolne od kurzu i suche. W czasie składowania należy chronić je przed deszczem i zbytnim nagrzewaniem.

Warunki pogodowe

Przed rozpoczęciem prac należy uwzględnić zarówno warunki atmosferyczne, w których prowadzone są roboty, jak i warunki, w których przebiegać będzie proces wiązania i wysychania zaprawy.

Przygotowanie zaprawy ZAPRAWA MURARSKA ATLAS

Materiał z worka należy wsypać do czystego naczynia z odmierzoną ilością wody (proporcje podane w Danych Technicznych) i mieszać wiertarką z mieszadłem (lub w betoniarce), aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Zaprawa nadaje się do użycia zaraz po wymieszaniu i należy ją wykorzystać w ciągu ok. 4 godzin.

Murowanie

Sposób użycia zaprawy powinien być zgodny z technologią wykonywania robót murarskich z zastosowaniem zapraw cementowych. Zaprawę należy nakładać kielnią równomiernie na poziomą płaszczyznę wcześniej wykonanej warstwy. Zarówno spoiny poziome, jak i pionowe, powinny być dokładnie wypełnione zaprawą (chyba, że technologia stosowania danego typu elementów przewiduje inny sposób łączenia, np. pióro i wpust). W ścianach przewidzianych do tynkowania należy pozostawić niewypełnioną spoinę (na głębokość 5÷10 mm) przy zewnętrznych licach. Grubość spoiny powinna być równomierna dla całej warstwy i powinna wynosić od 6 do 40 mm.

ZUŻYCIE

GRUBOŚĆ ŚCIANY (Z CEGŁY PEŁNEJ)
ZUŻYCIE SUCHEJ ZAPRAWY PRZY GRUBOŚCI SPOINY OK. 1 CM
Z WORKA 25 KG
1/2 c
ok. 40 kg/m²
ok.0,63m²
1 c
ok. 100 kg/ m²
ok.0,25m²

OPAKOWANIA

Worki papierowe 25 kg.

DANE TECHNICZNE ZAPRAWA MURARSKA ATLAS

ZAPRAWA MURARSKA ATLAS produkowana jest w postaci suchej mieszanki najwyższej jakości spoiwa cementowego, wypełniaczy kwarcowych i dodatków uszlachetniających.

GĘSTOŚĆ NASYPOWA (SUCHEJ MIESZANKI)
OK. 1,5 KG/DM³
Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu)
ok. 2,0 kg/dm³
Gęstość w stanie suchym (po związaniu)
 ok. 2,0 kg/dm³
Proporcje mieszania
woda / sucha mieszanka
0,12÷0,14 l / 1kg
3,0÷3,5 l / 25 kg
Min/max grubość zaprawy
6 mm / 40 mm
Temperatura przygotowania zaprawy podłoża i otoczenia w trakcie prac
od +5 °C do +30°C
Czas gotowości zaprawy do pracy
ok. 4 godziny

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

Proporcje dodawanej wody należy skorygować doświadczalnie, kierując się pożądaną konsystencją zaprawy, rodzajem podłoża i warunkami atmosferycznymi. Stosowanie niewłaściwej ilości wody do przygotowania masy prowadzi do obniżenia parametrów wytrzymałościowych tynku.

Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej już zaprawy zmywa się preparatem ATLAS SZOP.

BHP

Zawiera cement. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.Działa drażniąco na skórę.Powoduje poważne uszkodzenie oczu.Może powodować reakcję alergiczną skóry. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. W przypadku kontaktu ze skórą lub z włosami, natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody (np. pod prysznicem). W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki. zasięgnąć porady lekarza i zgłosić się pod jego opiekę. W przypadku dostania się do oczu, ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe (jeżeli są i można je łatwo usunąć). Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Przechowywanie

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %.

Świadectwo
higieny

Deklaracja
właściwości

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj