ZAPRAWA MURARSKA DO KLINKIERU ATLAS

0
1135

ZAPRAWA MURARSKA DO KLINKIERU ATLAS

ZAPRAWA MURARSKA DO KLINKIERU ATLASZAPRAWA MURARSKA DO KLINKIERU ATLAS zawiera składzie tras (minerał pochodzenia wulkanicznego), który znacząco ogranicza występowanie wykwitów na powierzchni zaprawy. Posiada bardzo dobre parametry robocze – odpowiednio dobrany stos kruszywowy (do 1,2 mm) sprawia, że zaprawę można łatwo nakładać i formować. Możliwe jest murowanie dużych powierzchni bez efektu wypływania materiału z dolnych warstw. Użyte do produkcji zaprawy kruszywo jest specjalnie filtrowane i płukane.

Najważniejsze cechy ZAPRAWA MURARSKA DO KLINKIERU ATLAS

  • do spoinowania i murowania
  • zawiera TRAS – zwiększona odporność na wykwity
  • odporna na promieniowanie UV
  • do murowania na grube spoiny 6-40 mm

Główne właściwości ZAPRAWA MURARSKA DO KLINKIERU ATLAS

  • odporna na wykwity
  • paroprzepuszczalna
  • do murowania i spoinowania

Główne parametry ZAPRAWA MURARSKA DO KLINKIERU ATLAS

  • grubość warstwy: 6 – 40 mm
  • wytrzymałość – kategoria M5
  • zużycie: ok. 34 kg/1 m2 muru o grubości 1/2 cegły

Dane techniczne ZAPRAWA MURARSKA DO KLINKIERU ATLAS

ZAPRAWA MURARSKA DO KLINKIERU ATLAS produkowana jest w postaci suchej mieszanki najwyższej jakości spoiwa cementowego, wypełniaczy kwarcowych i dodatków uszlachetniających.

Gęstość nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,6 kg/dm³
Proporcje mieszania – murowanie woda / sucha mieszanka 0,13÷0,15 l / 1 kg 3,25÷3,75 l / 25 kg
Proporcje mieszania – spoinowanie (zalecana ilość wody)
woda / sucha mieszanka ok. 0,1 l / 1 kg ok. 2,5 l / 25 kg
Min./max. grubość zaprawy 6 mm/40 mm
Temperatura przygotowania zaprawy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +30 °C
Czas gotowości zaprawy do pracy ok. 3 godziny

Murowanie

Przygotowanie elementów klinkierowych

Elementy klinkierowe powinny być czyste, wolne od kurzu i suche. W czasie składowania należy chronić je przed deszczem i zbytnim nagrzewaniem. W związku z możliwością wystąpienia niewielkich różnic w odcieniach kolorów pomiędzy cegłami z różnych partii produkcyjnych, zaleca się przed rozpoczęciem pracy pomieszać cegły pochodzące z kilku palet.

Warunki pogodowe

Przed rozpoczęciem prac należy uwzględnić zarówno warunki atmosferyczne, w których prowadzone są roboty, jak i warunki, w których przebiegać będzie proces wiązania i wysychania zaprawy. Wszelkie prace należy prowadzić w temperaturze od +5 °C do +30 °C. W trakcie robót oraz po ich zakończeniu (przez min. 7 dni) wymurowane elementy należy osłaniać folią lub matami, zabezpieczającymi przed ewentualnymi opadami i zbyt szybkim wysychaniem zaprawy spowodowanym działaniem wiatru i słońca. Nie wolno prowadzić prac w czasie opadów atmosferycznych. Zaleca się również, by nie rozpoczynać robót, gdy prognozy pogody przewidują w ciągu najbliższych dni opady deszczu lub obniżenie temperatury. Ponadto murowana konstrukcja i jej fundamenty muszą być zabezpieczone odpowiednimi izolacjami przed niekontrolowanym napływem wilgoci, np. podciąganej kapilarnie z podłoża.

Przygotowanie zaprawy do murowania lub spoinowania

Materiał z worka należy wsypać do czystego naczynia z odmierzoną ilością wody (proporcje podane w Danych Technicznych – uwaga: są one inne dla spoinowania i dla murowania) i mieszać wiertarką z mieszadłem (lub w betoniarce), aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Zaprawa nadaje się do użycia zaraz po wymieszaniu i należy ją wykorzystać w ciągu ok. 3 godzin.

Murowanie jednoetapowe

Murować należy na „pełną spoinę”, gdyż ograniczy to możliwość przenikania wody opadowej do wnętrza przegrody. Grubość spoiny powinna być równomierna dla całej warstwy. Do profilowania spoiny należy wcześniej przygotować odpowiednie narzędzie o zaokrąglonym przekroju, z tworzywa sztucznego lub drewna. Moment rozpoczęcia profilowania spoin uzależniony jest od warunków atmosferycznych, chłonności cegły i związanej z tymi czynnikami szybkości wiązania zaprawy. Powinien on nastąpić w kilkanaście lub kilkadziesiąt minut od jej położenia, w momencie, kiedy przyłożony do świeżej zaprawy palec nie ulega już zabrudzeniu.

Uwaga: stopień związania zaprawy w trakcie spoinowania musi być taki sam dla całej powierzchni muru.

Murowanie dwuetapowe

W celu uzyskania równych spoin i zachowania poziomu kolejnych warstw można posłużyć się odpowiednio przygotowanymi listewkami lub innymi tego typu

Zużycie ZAPRAWA MURARSKA DO KLINKIERU ATLAS

Z worka 25 kg otrzymuje się ok. 14 litrów masy.
Do wykonania 1 m² muru o grubości 12 cm, z cegły o tradycyjnych wymiarach, zużywa się średnio:
• 34 kg zaprawy przy grubości spoiny 1 cm
• 40 kg zaprawy przy grubości spoiny 1,2 cm.

Ważne informacje dodatkowe

Na wyodrębnionym fragmencie należy stosować zaprawę pochodzącą z jednej partii produkcyjnej, a do jej przygotowania używać zawsze takiej samej ilości wody zarobowej.
Szczególną uwagę należy zwracać na czystość układania kolejnych elementów. W przypadku kontaktu zaprawy z licem cegły, zabrudzenie należy jak najszybciej usunąć (najlepiej na sucho).
Niedostosowanie się do zaleceń i wymagań dotyczących przygotowania za-prawy, jej użycia i pielęgnacji może powodować powstawanie wykwitów solnych i wapiennych. Proces tworzenia się wykwitów jest naturalnym zjawiskiem towarzyszącym stosowaniu zapraw cementowych i nie jest bezpośrednio związany z użyciem ZAPRAWY MURARSKIEJ DO KLINKIERU ATLAS. Sole po-wodujące wykwity mogą pochodzić z innych zapraw, z podłoża lub z samych elementów klinkierowych.
Proporcje dodawanej wody należy skorygować doświadczalnie, kierując się pożądaną konsystencją zaprawy, rodzajem podłoża i warunkami atmosferycznymi. Stosowanie niewłaściwej ilości wody do przygotowania masy prowadzi do obniżenia parametrów wytrzymałościowych tynku.
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej już zaprawy zmywa się preparatem ATLAS SZOP.

BHP

Zawiera cement. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu. Sto-sować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. W przypadku kontaktu ze skórą lub z włosami, natychmiast zdjąć całą zanie-czyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody (np. pod prysznicem). W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki. zasięgnąć porady le-karza i zgłosić się pod jego opiekę. W przypadku dostania się do oczu, ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe (jeżeli są i można je łatwo usunąć). Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Przechowywanie

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymagania-mi wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002%.

Opakowania

Worki papierowe: 25 kg

Świadectwo
higieny

Deklaracja
właściwości

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj