ULTRACOAT SOFT TOUCH FINISH MAPEI

0
640

ULTRACOAT SOFT TOUCH FINISH MAPEI

ULTRACOAT SOFT TOUCH FINISHULTRACOAT SOFT TOUCH FINISH MAPEI to jednoskładnikowy lakier podkładowy na bazie wody, o niskiej emisji lotnych związków organicznych, niezawierający NMP, przeznaczony do podłóg drewnianych pokrywanych lakierem ULTRACOAT SOFT TOUCH FINISH.

ZAKRES STOSOWANIA

Wysoce zabezpieczająca oraz odporna na ścieranie powłoka przeznaczona do tradycyjnych podłóg drewnianych, wstępnie szlifowanych lub poddawanych renowacji, do zastosowania w obiektach mieszkalnych i komercyjnych, narażonych na intensywny ruch pieszy.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Ultracoat Soft Touch Finish jest dwuskładnikowym alifatycznym (nieżółknącym) lakierem poliuretanowym w dyspersji wodnej, charakteryzującym się doskonałą odpornością na ścieranie i powstawanie śladów otarcia obuwia. Ultracoat Soft Touch Finish nadaje parkietowi estetyczny, „naturalny” wygląd. Pozostawia gładką, łatwą do czyszczenia matową powierzchnię (ok. 3-5 gloss), tak jak w przypadku parkietów impregnowanych woskami lub olejami.

DANE TECHNICZNE

Postać: płyn.
Gęstość: 1,025 g/cm³.
Lepkość (kubek Forda nr 3): 45 s.
Maksymalne dopuszczalne proporcje rozcieńczenia (Dyr. 2004/42/WE): 10% czystą wodą lub preparatem ULTRACOAT.
Polerowanie: po 2 godz.
EMICODE: EC1 − bardzo niska emisja VOC.
Kolor: mleczny.
Zużycie: 80-100 g/m².
Opakowania: puszki 5 l, pudełka zawierające 2 puszki 5 l.

ZALECENIA

  • Zawsze jako pierwszą warstwę stosować lakier podkładowy Ultracoat Soft Touch Base.
  • Nie stosować Ultracoat Soft Touch Finish w temperaturach niższych niż +10°C.
  • Nie stosować na zewnątrz.
  • Należy używać czystych pojemników i narzędzi.
  • W celu uzyskania jednolitej powierzchni, należy z niej dokładnie usunąć wcześniej stosowane produkty ochronne (oleje, lakiery, woski, farby).
  • Chronić lakierowane powierzchnie przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i przeciągami przez pierwsze 3 godziny po nałożeniu.
  • Produkt wylany z oryginalnego pojemnika do naczynia roboczego nie może być powrotem do niego wlewany. Częściowo zużyte opakowania nie powinny być zbyt długo magazynowane.
  • W warunkach wysokiej temperatury otoczenia zaleca się rozcieńczenie produktu z 10% czystej wody lub z produktem Ultracoat EL. Chronić przed mrozem. Do transportu w niskiej temperaturze (w czasie mrozów) używać pojazdów z temperaturą kontrolowaną

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Podłoże, na którym będzie aplikowany lakier Ultracoat Soft Touch Finish, należy wcześniej pokryć warstwą lakieru podkładowego Ultracoat Soft Touch Base.

Przygotowanie produktu

Pojemnik ze składnikiem A należy przed użyciem wstrząsnąć, a następnie włożyć wkładkę filtrującą do otworu wlewowego i wlać zawartość do specjalnego pojemnika roboczego. Jeżeli to konieczne, z uwagi na wysoką temperaturę otoczenia podczas aplikacji, można rozcieńczyć lakier mieszając z 10% wody lub z Ultracoat EL (Dyrektywa 2004/42/WE). Składnik B dolać zgodnie z objętościowymi proporcjami mieszania: A:B = 10:1. Wymieszać dokładnie do momentu uzyskania jednorodnej konsystencji. Produkt przygotowany według powyższych zaleceń należy wykorzystać w czasie do 2 godzin od momentu połączenia jego składników.
Jeśli tylko część składnika A będzie zużyta, należy wyjąć filtr przed zamknięciem kanistra i umyć go wodą.

Aplikacja produktu

Nanieść pierwszą warstwę lakieru podkładowego Ultracoat Soft Touch Base zgodnie z wytycznymi zawartymi w karcie technicznej produktu. Usunąć wszelkie ślady kurzu, a następnie, po wyschnięciu lakieru podkładowego, nanieść warstwę Ultracoat Soft Touch Finish wyłącznie za pomocą wałka (np. Ultracoat Roller Plus). Na podłogi drewniane narażone na duże lub bardzo duże natężenie ruchu pieszego, nanieść drugą warstwę lakieru Ultracoat Soft Touch Finish po co najmniej 2 godzinach od nałożenia pierwszej warstwy, ale nie później niż przed upłynięciem maksymalnie 5 godzin, bez szlifowania powierzchni. Jeśli nakładanie drugiej warstwy nastąpi po upływie więcej niż 5 godzin od nałożenia pierwszej warstwy lakieru, należy odczekać dłużej i po kolejnych 7-8 godzinach powierzchnia parkietu musi być przeszlifowana siatką ścierną Ultracoat SR 180/220 zanim zostanie nałożona druga warstwa lakieru. Przy aplikacji natryskowej produkt rozcieńczyć wodą do max. 10%.

CZYSZCZENIE

Dopóki produkt jest świeży pozostałości lakieru Ultracoat Soft Touch Finish można usunąć wodą. Po utwardzeniu, produkt można usunąć wyłącznie mechanicznie (szlifowanie).

ZUŻYCIE

50-70 g/m² na warstwę.

OPAKOWANIA

5,5 litrowy zestaw (składnik A 5 l + składnik B 0,5 l). W kartonie są 2 zestawy o łącznej pojemności 11 litrów.

PRZECHOWYWANIE

Może być przechowywany do 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym miejscu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Składnik A nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi klasyfikacji mieszanin. Składnik B działa szkodliwie w następstwie wdychania. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych oraz reakcje alergiczne skóry u osób wrażliwych na izocyjaniany. Podczas przygotowania i aplikacji używać odzieży ochronnej, rękawic i okularów ochronnych oraz podejmować zwyczajowe środki ostrożności jak przy obchodzeniu się z produktami chemicznymi. Jeśli produkt wejdzie w kontakt z oczami lub skórą, natychmiast przemyć zanieczyszczone miejsce dużą ilością czystej wody i zasięgnąć porady lekarza. Prace przeprowadzać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W przypadku słabej wentylacji w pomieszczeniu, należy nosić maskę z filtrem. Składnik B Ultracoat Soft Touch Finish działa szkodliwie na organizmy wodne. Nie usuwać produktu do środowiska. Więcej informacji na temat bezpiecznego stosowania produktów znajduje się w aktualnej wersji karty charakterystyki.

Karta
techniczna

Składnik A Karta
charakterystyki

Składnik B Karta
charakterystyki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ