PRIMER FOR AQUAFLEX MAPEI

0
665

PRIMER FOR AQUAFLEX MAPEI

PRIMER FOR AQUAFLEXPRIMER FOR AQUAFLEX MAPEI to rozpuszczalnikowy preparat gruntujący na bazie żywic syntetycznych, poprawiający przyczepność ciekłych, elastycznych membran z grupy AQUAFLEX ROOF do podłoży bitumicznych.

ZAKRES STOSOWANIA

Primer for Aquaflex jest specjalnym produktem przeznaczonym do poprawiania przyczepności ciekłych, elastycznych membran z grupy Aquaflex Roof do podłoży bitumicznych.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Jest gotowym do użycia, rozpuszczalnikowym impregnatem na bazie żywic syntetycznych o wysokiej zdolności zwilżania.

DANE TECHNICZNE

Postać: płynna.
Gęstość: 1,1 g/cm³.
Zawartość części stałych: 50%.
Temperatura nakładania: od +5°C do +35°C.
Czas oczekiwania przed naniesieniem kolejnych powłok: 6-8 godzin.
Kolor: transparentny.
Nakładanie: wałkiem, pędzlem lub natryskiem.
Przechowywanie: 24 mies. w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.
Zużycie: 0,16 kg/m² na warstwę.
Opakowania: 6 kg.

ZALECENIA

  • Nie nanosić produktu gdy temperatura wynosi poniżej +5°C bądź zanosi się na deszcz.
  • Nie stosować na mokre podłoża lub na podłoża w których występuje podciąganie kapilarne wilgoci.
  • Nie stosować na słabe lub pylące podłoża.
  • Nie nanosić na membrany bitumiczne, które mogą wydzielać plastyfikatory lub oleje.
  • Nie rozcieńczać. Produkt jest dostarczany w postaci gotowej do użycia.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Membrana bitumiczna musi dobrze związana z podłożem, mocna, czysta i bez zastoin wody. Usunąć lub naprawić wszelkie zniszczone, odspojone lub stare powierzchnie papy przed naniesieniem zagruntowania.

Aplikacja produktu

Przemieszać produkt bezpośrednio przed aplikacją. Nanieść warstwę Primer for Aquaflex na powierzchnię czystej i suchej membrany bitumicznej za pomocą pędzla, wałka lub natrysku typu airless (np. pompa Taiver Gold 10.000 z dyszą 0,021 cala). Nanieść membranę Aquaflex Roof w ciągu 2 – 4 godzin od zagruntowania Primer for Aquaflex.

ZUŻYCIE

Około 0,20 kg/m² na warstwę, zależnie od rodzaju podłoża

CZYSZCZENIE

Narzędzia należy umyć rozcieńczalnikiem benzyną lakową lub rozcieńczalnikiem nitro.

OPAKOWANIA

Dostarczany w 6 kg puszkach.

PRZECHOWYWANIE

24 miesiące w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i zadaszonym miejscu. Chronić przed mrozem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Jest produktem łatwopalnym. Należy przechowywać produkt z dala od otwartego ognia i iskier, nie palić w miejscu składowania produktu, podjąć środki zapobiegające gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych i pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Produkt może powodować podrażnienie dróg oddechowych, działa szkodliwie po połknięciu i przy wdychaniu, może powodować senność i zawroty głowy. Podczas przygotowania i aplikacji używać rękawic i okularów ochronnych oraz podejmować zwyczajowe środki ostrożności jak przy obchodzeniu się z produktami chemicznymi. Jeśli produkt wejdzie w kontakt z oczami lub skórą, natychmiast przemyć miejsce dużą ilością czystej wody i zasięgnąć porady lekarza. Chronić drogi oddechowe. Prace przeprowadzać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W przypadku słabej wentylacji w pomieszczeniu, należy nosić maskę z filtrem. Primer for Aquaflex działa szkodliwie na organizmy wodne. Nie należy usuwać produktu do środowiska. Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa znajdują się w aktualnej wersji karty charakterystyki.

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ