DYNAMON NRG 1014 MAPEI

0
693

DYNAMON NRG 1014 MAPEI

DYNAMON NRG 1014DYNAMON NRG 1014 MAPEI to superplastyfikator z efektem przyspieszającym, przeznaczony do betonów prefabrykowanych uzupełniający brak drobnych frakcji kruszywa. Dzięki wysokiej urabialności (w klasach konsystencji S4 lub S5, zgodnie z EN 206-1), mieszanka betonowa wykonana z domieszką Dynamon NRG 1014 jest łatwa do wbudowania w stanie świeżym oraz uzyskuje wysoką wytrzymałość mechaniczną po stwardnieniu. 

ZAKRES STOSOWANIA

Dynamon NRG 1014 jest domieszką przeznaczoną do betonów prefabrykowanych oraz do zastosowania wszędzie tam, gdzie wymagana jest znaczna redukcja wody oraz szybki przyrost wytrzymałości betonu, w różnych klasach konsystencji.
Właściwości Dynamon NRG 1014 sprawiają, że jest on szczególnie polecany do stosowania w produkcji betonu samozagęszczalnego SCC (Self-Compating Concrete), ponieważ zapewnia doskonałą stabilność mieszanki, wysoką urabialność, a jednocześnie wpływa na znaczny przyrost wytrzymałości wczesnej w krótkim czasie dojrzewania betonu.

W produkcji betonu samozagęszczalnego SCC (SelfCompating Concrete) Dynamon NRG 1014 stosuje się w celu zapobiegania ewentualnej segregacji składników mieszanki betonowej i zapewnienia jednorodności mieszanki nawet przy bardzo dużym rozpływie

Przykłady zastosowania

  • do produkcji elementów prefabrykowanych zawierających zbrojenie z mieszanek betonowych, charakteryzujących się wysoką urabialnością, o minimalnej wytrzymałości na ściskanie Rckj, 35 N/mm2 i wysokiej estetyce powierzchni;
  • do produkcji prefabrykatów sprężonych, o wysokiej jakości, nawet w przypadku braku drobnych frakcji w mieszance betonowej;
  • do produkcji betonowych płyt elewacyjnych, o wysokim stopniu urabialności mieszanki i doskonałym wyglądzie zewnętrznym;
  • do produkcji betonu samozagęszczalnego SCC (Self-Compating Concrete) o wysokiej ciekłości, jednorodności i braku segregacji, wbudowywanego bez mechanicznego zagęszczania-wibracji.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Dynamon NRG 1014 stanowi roztwór wodny nowej generacji polimerów akrylowych, powodujących dużą dyspersję cząsteczek cementu oraz szybki rozwój hydratacji cementu i przyrostu wczesnej wytrzymałości betonu

DANE TECHNICZNE

Zastosowanie: do produkcji elementów sprężonych o wysokiej jakości powierzchni; do produkcji betonu samozagęszczającego SCC o wysokiej ciekłości, jednorodności i braku segregacji.
Dozowanie: 0,5-1,5 l na każde 100 kg cementu.
Opakowania: beczka 200 l, kontenery 1000 l.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Dynamon NRG 1014 jest domieszką, która powoduje maksymalne działanie dyspergujące jeżeli dodawana jest po wymieszaniu wszystkich składników mieszanki betonowej (cement, kruszywo, dodatki mineralne lub wypełniacz oraz przynajmniej 80% wody zarobowej).

ZGODNOŚĆ Z INNYMI DOMIESZKAMI

Domieszkę Dynamon NRG 1014 można stosować jednocześnie z innymi domieszkami MAPEI używanymi do produkcji betonu specjalnego,a zwłaszcza takimi jak:

  • nie zawierające chlorków przyspieszacze twardnienia z gamy domieszek Mapefast stosowane w celu osiągnięcia bardzo wysokiej wczesnej wytrzymałości mechanicznej po krótkim czasie sezonowania;
  • Mapeplast SF – domieszka na bazie mikrokrzemionki, do produkcji betonów wysokiej jakości, o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, wodoszczelnych i trwałych;
  • Expancrete – domieszka zmniejszająca skurcz betonu;
  • wypełniacze wapienne do wykonywania betonów samozagęszczalnych;
  • DMA oraz Mapeform Eco – środki antyadhezyjne ułatwiające rozszalowanie;
  • środki do pielęgnacji betonu z gamy Mapecure, zapobiegające zbyt szybkiemu odparowywaniu wody zarobowej z elementów betonowanych.

Przy produkcji betonu odpornego na działanie cykli zamrażania i rozmrażania, wskazana jest konsultacja z Doradcami linii domieszek w celu wybrania najbardziej odpowiedniej domieszki w zależności od zastosowanego cementu.

ZUŻYCIE

Dozowanie objętościowe: od 0,5 do 1,5 l na 100 kg cementu. Dozowanie w innych proporcjach, niż sugerowane, muszą być wcześniej sprawdzone laboratoryjnie, a ponadto skonsultowane z doradcami technicznymi linii domieszek MAPEI.

OPAKOWANIA

Dynamon NRG 1014 jest dostępny w beczkach 200 l lub zbiornikach 1000 l lub luzem.

PRZECHOWYWANIE

Produkt można przechowywać przez 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, chronić przed mrozem oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, które mogą spowodować zmianę koloru, co nie ma wpływu na właściwości produktu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi klasyfikacji mieszanin. Zaleca się stosowanie rękawic i okularów ochronnych i podejmowanie zwyczajowych środków ostrożności jak podczas pracy z produktami chemicznymi. Więcej informacji na temat bezpiecznego stosowania znajduje się w aktualnej wersji karty charakterystyki.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ