CR 65

0
1740

Ceresit CR 65

CR 65Ceresit CR 65 wodoszczelna zaprawa cementowa do powłokowego uszczelniania budowli i elementów budowlanych

WŁAŚCIWOŚCI

  • wodoszczelna
  • paroprzepuszczalna
  • do stosowania w zbiornikach na wodę pitną
  • zwiększa ochronę powierzchniową
  • mrozoodporna
  • ekonomiczna w stosowaniu
  • nakładanie pędzlem, pacą lub natryskiem
  • do ochrony konstrukcji betonowych

ZASTOSOWANIE

Uszczelnienie Ceresit CR 65 służy do przeciwwilgociowego oraz przeciwwodnego uszczelniania nieodkształcalnych i niezasolonych podłoży mineralnych. Jest odpowiednia do uszczelniania wnętrz małych, monolitycznych basenów i zbiorników na wodę (także na wodę pitną), w których głębokość słupa wody nie przekracza 5 m. Może być stosowana do izolacji cokołów i zewnętrznych ścian piwnic. Ceresit CR 65 skutecznie zabezpiecza przed wodą i wilgocią konstrukcje żelbetowe, betonowe i murowe, a także powierzchnie cementowych tynków oraz podkładów pod posadzki. Może być stosowana od strony pozytywnego parcia wody. Gdy zaprawa będzie narażona na oddziaływania mechaniczne, np. na ruch pieszy, wtedy na warstwie CR 65 należy wykonać posadzkę na warstwie rozdzielczej lub tynk niezawierający gipsu albo mocować płytki ceramiczne zaprawami Ceresit CM. Na podłożach odkształcalnych należy stosować elastyczne i posiadające zdolność krycia rys materiały: Ceresit CR 166, CL 50, CL 51. Do tamowania lokalnych sączeń wody można zastosować Ceresit CX 5. Powłoka Ceresit CR 65 spełnia wymagania izolacji typu lekkiego, średniego i ciężkiego.

Ochrona betonu

CR 65 przeznaczona jest do poprawy odporności powierzchniowej betonu, nawet przy różnej jakości i strukturze betonu.
Izolacja CR 65 przeszła testy zgodnie z normą EN 1504-2. Może być również stosowana jako warstwa ostateczna na podłoża nienarażone na oddziaływania mechaniczne.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

CR 65 może być stosowana na podłoża nośne, zwarte i wolne od substancji zmniejszających przyczepność (takich jak: tłuszcze, bitumy, pyły):
— beton klasy minimum C12/15 (wiek powyżej 3 miesięcy),
— tynki cementowe o grubości ≥ 10 mm i jastrychy cementowe (o wytrzymałości ≥ 12 MPa, wiek min. 28 dni),
— szybko twardniejąca masa posadzkowa Ceresit CN 87 (wiek minimum 3 dni),
— mury z cegieł i pustaków o wytrzymałości ≥ 6 MPa, wykonane na pełną spoinę (wiek powyżej 3 miesięcy).

Podłoża te muszą być równe, nasiąkliwe i porowate. Istniejące zabrudzenia, warstwy o niskiej wytrzymałości oraz wszelkie powłoki malarskie i substancje antyadhezyjne trzeba usunąć. Skucia wymagają też tynki wapienne i cementowo-wapienne oraz zmurszałe powierzchnie murów. Zwietrzałe spoiny trzeba usunąć na głębokość ok. 2 cm i wypełnić mocną zaprawą cementową. Ustabilizowane rysy należy poszerzyć i wypełnić zaprawą szybkowiążącą CX 5 lub żywicą epoksydową. Głębokie ubytki i kawerny wymagają przemurowania, wypełnienia zaprawą cementową lub betonem. Podłoża o nieregularnej powierzchni i niejednorodnej strukturze (np. mury ceglano-kamienne) należy pokryć tynkiem cementowym. Krawędzie trzeba „sfazować” na ok. 3 cm, a wklęsłe naroża wyokrąglić (zaprawą cementową lub CX 5 zmieszaną z piaskiem), nadając im promień ok. 4 cm. Przed nakładaniem CR 65 podłoże należy nasycić wodą nie tworząc kałuż

WYKONANIE

Zawartość opakowania wsypywać do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody i mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Konsystencję zaprawy należy dobrać w zależności od sposobu nanoszenia: — do nanoszenia pędzlem – 2,5 części objętościowe CR 65 zmieszać z 1 częścią wody, — do nanoszenia pacą lub natryskowo – 3 części objętościowe CR 65 zmieszać z 1 częścią wody. Powłokę trzeba nanosić na wilgotne, ale nie mokre podłoże. W przypadku aplikacji natryskiem zaprawę należy nakładać w dwóch warstwach do uzyskania pożądanej grubości. W zależności od typu agregatu, warunków atmosferycznych oraz rodzaju podłoża można zwiększyć dodatek wody nie przekraczając jednak łącznej ilości wody 7 l/25 kg zaprawy. Ostatnią warstwę izolacji należy zagładzić pacą. Przy nakładaniu ręcznym pierwszą warstwę CR 65 należy zawsze nanosić pędzlem (najlepiej „ławkowcem”), następne zaś pacą lub kilkukrotnie pędzlem. W przypadku aplikacji pędzlem kolejne warstwy należy nakładać krzyżowo. Świeżą powłokę należy bezwzględnie chronić przed zbyt szybkim przesychaniem. Kolejną warstwę można nanosić wtedy, gdy poprzednia już stwardniała, ale jest jeszcze wilgotna. Przerwa między aplikacją kolejnych warstw nie może przekroczyć 12 godzin. Po dwóch dniach po powłoce można już chodzić, lecz nawet po pełnym stwardnieniu materiał nie może być narażony na intensywne oddziaływania mechaniczne.

UWAGA

Materiału nie należy mieszać z innymi spoiwami i wypełniaczami. Izolacji nie pokrywać materiałami zawierającymi gips. W przypadku klejenia płytek na powłoce wodoszczelnej należy używać klejów klasy minimum C2. Przed zakończeniem robót trzeba sprawdzić, czy na podłoże naniesiono wymaganą grubość Ceresit CR 65. Prace należy wykonywać w suchych warunkach przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +25°C. CR 65 zawiera cement i zmieszana z wodą ma odczyn alkaliczny. W związku z tym należy chronić skórę i oczy. W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zawartość chromu VI poniżej 2 ppm w okresie ważności wyrob

ZALECENIA

Naniesioną powłokę należy, przez co najmniej 3 dni utrzymywać w stanie wilgotnym, (np. poprzez delikatne rozpylanie wody, zwilżanie mokrym pędzlem, stosowanie osłon zapobiegających przeciągom, silnemu nasłonecznieniu). Ceresit CR 65 przez co najmniej 24 godziny należy chronić przed deszczem. Nie wcześniej niż po 7 dniach można mocować płytki ceramiczne, wykonywać tynki lub posadzki.

SKŁADOWANIE

Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na paletach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.

OPAKOWANIA

Worek 25 kg

DANE TECHNICZNE

Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Gęstość nasypowa: ok. 1,3 kg/dm3
Proporcje mieszania:
–do nakładania pędzlem: ok. 7,0 l wody na 25 kg
–do nakładania pacą lub natryskowo: ok. 5,8 l wody na 25 kg
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Czas zużycia: do 2 godz. Ruch pieszy: po 2 dniach
Przyczepność:
–do podłoża betonowego ≥ 1,0 N/mm2
–do cegły ≥ 0,8 N/mm2
Emisja lotnych związków organicznych:
CR 65 można stosować w pomieszczeniach kategorii A i B przeznaczonych na stały pobyt ludzi, zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r.
Parametry do nakładania natryskowego: –ciśnienie 180-230 bar –nr dyszy: 461

Deklaracja
zgodności

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj