CN 82

0
1674

Ceresit CN 82

CN 82Ceresit CN 82 to posadzka cementowa do aplikacji ręcznej i mechanicznej do wykonywania podkładów podłogowych grubości od 10 do 80 mm

WŁAŚCIWOŚCI

 • aplikacja mechaniczna i ręczna
 • do wykonania posadzek i podkładów podłogowych (w tym ogrzewanych)
 • do wykonania warstw spadkowych i dociskowych
 • wysoka wytrzymałość na ściskanie C20
 • niski skurcz
 • ruch pieszy już po 24 godzinach
 • montaż płytek już po 7 dniach
 • mrozoodporna
 • wodoodporna
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
 • łatwa w stosowaniu

ZASTOSOWANIE

Ceresit CN 82 służy do wykonywania podkładów podłogowych: — związanych z podłożem cementowym, grubości od 10 do 80 mm, — na warstwie oddzielającej (np. folii, papie), grubości od 35 do 80 mm, — „pływających” na warstwie izolacji termicznej lub akustycznej, grubości od 45 do 80 mm, — z ogrzewaniem wodnym, grubości od 45 do 80 mm. Minimalną grubość 45 mm należy zwiększyć o zewnętrzną średnicę przewodów ogrzewania.

Ceresit CN 82 może być stosowana do wykonywania posadzek w garażach indywidualnych, pomieszczeniach gospodarczych, piwnicach, w mieszkaniach, w obiektach użyteczności publicznej takich jak: szkoły, przedszkola, biura, szpitale, itp. Zaprawą można dokonywać napraw posadzek i elementów betonowych.

Ceresit CN 82 jest wodo- i mrozoodporna. Może być stosowana do wykonywania warstw spadkowych i dociskowych na balkonach i tarasach. Zaprawa wymieszana z wodą ma konsystencję gęstoplastyczną, pozwalającą na formowanie spadków. Można z niej wykonywać posadzki niezbrojone lub zbrojone, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Jastrych z zaprawy Ceresit CN 82 może służyć jako podkład pod płytki ceramiczne, panele, deski podłogowe nie związane z podłożem lub pod posadzki z zapraw samopoziomujących lub rozlewnych Ceresit

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoża, z którymi będzie związany podkład podłogowy Ceresit CN 82 muszą być mocne, szorstkie, suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność (takich jak: tłuszcze, bitumy, pyły): — beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność ≤ 4%), — jastrych cementowy (wiek powyżej 28 dni, wilgotność ≤ 4%). Zabrudzenia, istniejące powłoki malarskie, resztki klejów i warstwy o niskiej wytrzymałości należy usunąć mechanicznie np. poprzez śrutowanie lub frezowanie. W przypadku podłoży zawilgoconych, zaolejonych, skażonych w inny sposób lub o niskiej wytrzymałości, zalecane jest wykonywanie jastrychów na warstwie oddzielającej. W tym celu należy wyrównać podłoże, a wystające, ostre fragmenty skuć.

Wyrównane podłoże szczelnie przykryć np. folią budowlaną zachowując 10 cm zakłady i wywijając ją na ściany. W przypadku podkładów „pływających” płyty izolacyjne trzeba ułożyć na wyrównanym podłożu. Płyty należy mocować ściśle jedna przy drugiej, w jednej płaszczyźnie, z zachowaniem mijankowego układu styków pionowych. Warstwę izolacji należy szczelnie pokryć folią budowlaną. Przy wykonywaniu posadzki zbrojonej należy zastosować siatkę zbrojeniową z prętów stalowych o średnicy 4 mm i rozstawie 10×10 cm, 15×15 cm lub prętów stalowych o średnicy 6 mm i rozstawie 20×20 cm.

WYKONANIE

Ceresit CN 82 należy mieszać z wodą w proporcji 2,1 l do 2,4 l wody na 30 kg zaprawy. Po wymieszaniu z wodą zaprawa powinna mieć konsystencję gęstoplastyczną, półsuchą.

Ceresit CN 82 należy mieszać i podawać za pomocą odpowiednich urządzeń typu mixokret. W przypadku aplikacji ręcznej do dokładnie odmierzonej ilości 3,6 l czystej, chłodnej wody wsypywać zawartość opakowania i mieszać za pomocą wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Przy większym zakresie robót zaprawę można mieszać w betoniarce przeciwbieżnej. W przypadku warstw związanych z podłożem, zaprawę układać na warstwie kontaktowej. W tym celu podłoże należy odkurzyć, a następnie obficie zwilżyć wodą, nie tworząc kałuż. Na zwilżone podłoże należy nanieść warstwę kontaktową, wykonaną w następujący sposób: 1 część objętościową emulsji Ceresit CC 81 rozcieńczyć 2 częściami czystej, chłodnej wody. Uzyskanym roztworem zarabiać suchą masę Ceresit CN 82 (0,75 l roztworu na 3,5 kg zaprawy) przy pomocy wiertarki z mieszadłem. Warstwę kontaktową w miarę postępu robót równomiernie rozprowadzać szczotką. W miejscach trudno dostępnych można ją obficie nanosić pędzlem. Gotową mieszankę rozkładać na mokrej warstwie kontaktowej.

W celu uzyskania równej powierzchni zaprawę Ceresit CN 82 należy ściągać łatą po przygotowanych wcześniej, osadzonych w zaprawie, wypoziomowanych prowadnicach (np. rurkach lub kątownikach metalowych) lub ściągać dwumetrową łatą poziomującą zachowując odpowiedni poziom lub spadek. Prowadnice można pozostawić w Ceresit CN 82 lub natychmiast po wyrównaniu posadzki usunąć, a powstałe ubytki wypełnić zaprawą i zagładzić. Ceresit CN 82 ma konsystencję gęstoplastyczną i wymaga zagęszczania. Możliwe jest ubijanie pacą, lecz przy większym zakresie robót należy zaprawę zagęszczać za pomocą łaty wibracyjnej i zacieraczek wirnikowych. Ceresit CN 82 należy zatrzeć ręcznie pacą lub za pomocą zacieraczek mechanicznych po czasie umożliwiającym obróbkę powierzchni.

UWAGA

Mieszanie zaprawy Ceresit CN 82 z większą ilością wody spowoduje spadek parametrów wytrzymałościowych i zwiększenie skurczu posadzki. Prace wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. Świeże zabrudzenia zaprawą można zmyć wodą, a stwardniałe usuwać mechanicznie. Ceresit CN 82 zawiera cement i zmieszana z wodą ma odczyn alkaliczny. Chronić skórę i oczy. W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zawartość chromu VI – poniżej 2 ppm w okresie ważności wyrobu

ZALECENIA

Wykonaną posadzkę należy chronić przed zbyt szybkim przesychaniem powodowanym przeciągami czy silnym nasłonecznieniem. W razie potrzeby Ceresit CN 82 należy pielęgnować np. poprzez zraszanie wodą, przykrycie folią, itp. Jeżeli w podłożu występują dylatacje, to trzeba je odtworzyć w warstwie podkładu. Szczeliny przeciwskurczowe należy nacinać nie rzadziej niż co 6 m oraz w progach pomieszczeń. Uzyskane prostokątne pola nie powinny przekraczać dla zastosowań wewnętrznych 36 m2. W przypadku, gdy posadzka będzie aplikowana na zewnątrz lub będzie narażona, np. na duże wahania temperatury, silne nasłonecznienie, itp. pole dylatacyjne nie powinno przekraczać 25 m2. Przy przyjmowaniu długości i szerokości pól należy zachować proporcje zbliżone do kwadratu. Stosunek długości do szerokości pola nie powinien przekraczać 1,5–2,0. Gdy podkład narażony będzie na wahania temperatury, należy go całkowicie przeciąć szczelinami dylatacyjnymi przy maksymalnych wielkościach pól dylatacyjnych jak wyżej. Należy również wykonać dylatacje obwodowe wokół ścian, słupów itp. o szerokości od 0,5 do 1,0 cm.

Po 5 dniach od wykonania na podkładzie można aplikować izolacje mineralne. Po 7 dniach można mocować płytki ceramiczne zaprawami Ceresit CM lub wylewać zaprawy samopoziomujące Ceresit. W przypadku podkładów grzejnych ogrzewanie można włączyć nie wcześniej niż po 28 dniach od wykonania podkładu, zwiększając temperaturę nie więcej niż o 5°C na dobę, aż do osiągnięcia maksymalnej temperatury roboczej, którą trzeba utrzymać przez 3 dni. Następnie można zmniejszać temperaturę podkładu, ale nie szybciej niż o 10°C dziennie. W momencie mocowania płytek ceramicznych lub wylewania mas samopoziomujących temperatura podkładu powinna wynosić od +15°C do +18°C.

SKŁADOWANIE

Do 6 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na paletach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach

OPAKOWANIA

Worek 30 kg.

DANE TECHNICZNE

Baza: gotowa sucha mieszanka na bazie spoiw hydraulicznych, modyfikatorów oraz wypełniaczy mineralnych Gęstość nasypowa: ok. 1,8 kg/dm3
Proporcje mieszania:
–aplikacja mechaniczna: 2,1–2,4 l wody na 30 kg
–aplikacja ręczna: 3,6 l wody na 30 kg
Czas zużycia: do 60 min
Ruch pieszy: po 24 godz.
Wytrzymałość na ściskanie: C20
Wytrzymałość na zginanie: F4 Skurcz: –0,80 mm/m
Reakcja na ogień: klasa A1fl
Emisja lotnych związków organicznych: CN 82 można stosować w pomieszczeniach kategorii A i B przeznaczonych na stały pobyt ludzi, zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r.
Czas niezbędny do osiągnięcia dopuszczalnych stężeń – od razu po osiągnięciu wymaganych właściwości mechanicznych posadzki.
Orientacyjne zużycie:
–zaprawa CN 82: ok. 2,0 kg/m2 na każdy mm grubości
–warstwa kontaktowa: ok. 0,25 l CC 81 + 3,5 kg CN 83 + 0,5 l wody

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

Deklaracja
zgodności

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!