ATLAS ZW 330

0
4647

ATLAS ZW 330

ATLAS ZW 330ATLAS ZW 330 szybkosprawna zaprawa wyrównująca. Przeznaczona do naprawiania podłoży budowlanych wewnątrz i na zewnątrz, przeznaczonych pod płytki, gładzie, tynki, podkłady podłogowe. Pozwala na wypełnianie ubytków, zagłębień i niwelowanie innych nierówności podłoża. Służy również do wykonywania podkładów podłogowych zespolonych z podłożem.

Najważniejsze cechy ATLAS ZW 330

 • grubość zaprawy: 3-30 mm
 • przyklejanie płytek: po 5 godzinach przy 5 mm grubości warstwy
 • wzmocniona włóknami polipropylenowymi
 • brak rys skurczowych

Główne właściwości ATLAS ZW 330

 • plastyczna konsystencja
 • wzmocniona włóknami polipropylenowymi
 • brak rys skurczowych

Główne parametry ATLAS ZW 330 

 • grubość zaprawy: 3-30 mm
 • wytrzymałość na ściskanie: min. 20,0 MPa
 • przyklejanie płytek: po 5 godzinach przy 5 mm grubości warstwy

Właściwości ATLAS ZW 330

 • Umożliwia bardzo szybkie przystąpienie do kolejnych prac – w warunkach normowych przyklejanie płytek możliwe jest już po ok. 5 godzinach (przy gru-bości warstwy 5 mm).
 • Zmniejsza zużycie zapraw klejących, tynkarskich i podkładów podłogowych i posadzek.
 • Plastyczna konsystencja – parametry robocze zapewniają łatwą aplikację oraz pożądane wypełnienie ubytków naprawianej powierzchni.
  Posiada wysoką wytrzymałość mechaniczną: na ściskanie min. 20 MPa i na zginanie min. 4,0 MPa.
 • Wzmocniona włóknami polipropylenowymi, które:
  – ograniczają spękania wynikające ze skurczu przy wiązaniu zapraw,
  – pozwalają na nakładanie grubszych warstw zaprawy na powierzchniach pionowych, bez efektu spływania,
  – zapewniają równomierny transport wody podczas wysychania.
 • Brak rys skurczowych.
 • Szeroki zakres grubości warstwy – od 3 do 30 mm w jednym cyklu – ponadto, po zmieszaniu z piaskiem kwarcowym (wielkość ziarna do 2 mm) w propor-cji wagowej 1:4 (piasek : sucha zaprawa) można rozszerzyć grubość warstwy od 31 mm do 60 mm (w przypadku uzupełnianiu ubytków i wyrównywaniu powierzchni poziomych).

Dane techniczne ATLAS ZW 330

ATLAS ZW 330 produkowana jest w postaci suchej mieszanki najwyższej jakości spoiwa cementowego, wypełniaczy kwarcowych i dodatków uszlachetniających.

Gęstość nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,6 kg/dm³
Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu) ok. 1,95 kg/dm³
Gęstość w stanie suchym (po związaniu) ok. 1,8 kg/dm³
Proporcje mieszania woda / sucha mieszanka 0,17÷0,22 l / 1 kg 4,25÷5,5 l / 25 kg
Warstwa kontaktowa 10 kg suchej masy + 1,0 l wody + 2,0 kg EMULSJI ELASTYCZNEJ ATLAS lub ATLAS ADHER
Min / max grubość zaprawy 3 mm / 30 mm. Aby uzyskać grubszą warstwę – od 31 mm do 60 mm – należy stosować dodatek piasku kwarcowego (wielkość ziarna do 2 mm)
w proporcji wagowej 1:4 (piasek : sucha zaprawa)
Maksymalna średnica kruszywa 1,0 mm
Przyczepność min. 0,6 MPa
Wytrzymałość na ściskanie min. 20,0 MPa
Wytrzymałość na zginanie min. 4,0 MPa
Temperatura przygotowania zaprawy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +25 °C
Czas gotowości do pracy 2 godziny
Czas otwarty pracy min. 20 minut
Przyklejanie płytek od momentu nałożenia zaprawy :
– po 5 godzinach przy grubości warstwy 5 mm
– po 10 godzinach przy grubości warstwy 10 mm
– po 20 godzinach przy grubości warstwy 20 mm
– po 48 godzinach przy grubości warstwy powyżej 20 mm
Montaż paneli po 48 godzinach

Czasy podane rekomendowane są dla warunków aplikacji w temperaturze ok. 23 °C i 50 % wilgotności.

Naprawianie podłoży i wykonywanie podkładów

Przygotowanie podłoża – zastosowanie zaprawy do napraw podłoża

Podłoże powinno być suche i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy naprawczej, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, substancji bitumicznych, resztek farby. Luźne elementy oraz fragmenty podłoża o słabej wytrzymałości należy usunąć mechanicznie, np. skuć. Bezpośrednio przed wykonaniem właściwej warstwy podłoże należy zwilżyć wodą do stanu matowo-wilgotnego. Gdy istnieje konieczność zwiększenia przyczepności do podłoża, należy wykonać warstwę kontaktową (opis poniżej).

Przygotowanie podłoża – zastosowanie zaprawy jako podkładu podłogowego zespolonego z podłożem

Podłoże powinno być pozbawione warstw i elementów mogących osłabić przyczepność, zwłaszcza kurzu, wapna, olejów, tłuszczów, substancji bitumicznych, farb, słabych i odspajających się fragmentów starych podkładów. Bezpośrednio przed wykonaniem właściwej warstwy zaprawy podłoże należy każdorazowo zwilżyć wodą do stanu matowo-wilgotnego i nanieść na nie uprzednio przy-gotowaną warstwę kontaktową (opis poniżej).

Przygotowanie warstwy kontaktowej

Warstwę kontaktową można sporządzić na jeden z dwóch sposobów, stosując: – ATLAS ZW 330 modyfikowany EMULSJĄ ELASTYCZNĄ ATLAS w proporcji:
10 kg ATLAS ZW 330 + 1,0 litr wody + 2 kg EMULSJI ELASTYCZNEJ ATLAS,
– zaprawę ATLAS ADHER.
Warstwa kontaktowa ma konsystencję płynną i można nanosić ją pędzlem. Należy ją intensywnie wcierać w uprzednio zwilżone podłoże, a następnie nanosić właściwą warstwę zaprawy stosując metodę „mokre na mokre”. Gdy warstwa kontaktowa wyschnie przed nałożeniem głównej warstwy podkładu, wymagane jest powtórne jej wykonanie.

Przygotowanie zaprawy ATLAS ZW 330

Materiał z worka należy wsypać do naczynia z odmierzoną ilością wody (proporcje podane w Danych Technicznych) i mieszać mieszarką wolnoobrotową z mieszadłem do zapraw, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Masa nadaje się do użycia zaraz po wymieszaniu i należy ją wykorzystać w ciągu 2 h.

Zastosowanie zaprawy jako masy naprawczej

Zaprawę należy nanieść na uprzednio przygotowane i zagruntowane podłoże za pomocą kielni lub gładkiej pacy stalowej. Jednorazowo można nakładać warstwę zaprawy o grubości nie przekraczającej 30 mm. Po zmieszaniu z piaskiem kwarcowym (wielkość ziarna do 2 mm) w proporcji 1:4 (piasek : sucha zaprawa) można rozszerzyć grubość warstwy do 60 mm. Po wstępnym związaniu, nałożoną warstwę zaprawy można zatrzeć pacą filcową lub styropianową, bądź wygładzić pacą stalową. Przygotowując podłoże pod okładziny z płytek ceramicznych zaprawę należy zatrzeć na ostro.

Zastosowanie zaprawy jako podkład podłogowy

Podkład należy oddzielić od ścian i innych elementów znajdujących się w polu roboczym PROFILEM DYLATACYJNYM ATLAS. Wielkość pól roboczych nie powinna przekraczać 36 m², a wymiar boku nie powinien być większy niż 6 m. Dylatacje należy wykonać również w progach pomieszczeń oraz wokół słupów nośnych. Istniejące dylatacje konstrukcyjne podłoża powinny być przeniesione na warstwę podkładu. Zaprawę należy rozprowadzać paca stalową.

Wysychanie i pielęgnacja podkładu

W celu zapewnienia dogodnych warunków wiązania zaprawy, w zależności od potrzeb, świeżo wykonaną powierzchnię należy zraszać wodą lub przykrywać folią. Odpowiednia pielęgnacja prowadzi do wzrostu wytrzymałości produktu, ale wydłuża również proces schnięcia. Czas wysychania podkładu zależy od grubości warstwy oraz warunków cieplno-wilgotnościowych panujących w otoczeniu. Użytkowanie podkładu (wchodzenie na niego) można rozpocząć po około 8-10 godzinach, a obciążanie po ok. 3 dniach.

Prace wykończeniowe

Przyklejanie płytek na warstwie naprawczej wykonanej z zaprawy ATLAS ZW 330 można rozpocząć, kierując się informacjami zamieszczonymi w tabeli DANE TECHNICZNE. Przed rozpoczęciem prac okładzinowych, powierzchnię zaleca się zagruntować emulsją ATLAS UNI-GRUNT.

Zużycie ATLAS ZW 330

Średnio zużywa się około 15 kg suchej masy na 1m2, na każde 10 mm grubości.

Ważne informacje dodatkowe

Parametry zaprawy prezentowane w DANYCH TECHNICZNYCH i WYMAGANIACH TECHNICZNYCH dotyczą zaprawy niemodyfikowanej. Dodatek piasku kwarcowego (w przypadku stosowania warstw o grubości od 31 mm do 60 mm), zmniejsza wytrzymałość zaprawy i wydłuża jej czas wiązania.
Wykonywaną powierzchnię chronić w trakcie prac i bezpośrednio po ich zakończeniu przed opadami atmosferycznymi i zbyt intensywnym wysychaniem (w razie potrzeby należy ją zwilżać wodą lub przykrywać folią).
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywa się środkiem ATLAS SZOP.

BHP 

Zawiera cement. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa
drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i ochronę twarzy. W przypadku kontaktu ze skórą (lub włosami) natychmiast usunąć (zdjąć) całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody (prysznicem). W przypadku podrażnienia skóry lub wysypki zasięgnąć porady lekarza (zgłosić się pod jego opiekę). W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe (jeżeli są i można je łatwo usunąć). Nadal płukać. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Przechowywanie

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %.

Opakowania

Worki papierowe 25 kg.

Aprobata
techniczna

Deklaracja
właściwości

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj