ATLAS STOPTER K-50

0
1131

ATLAS STOPTER K-50

ATLAS STOPTER K-50ATLAS STOPTER K-50  biały, uniwersalny klej do ociepleń w systemach ETICS:
• do przyklejania płyt termoizolacyjnych ze styropianu EPS (białego i grafitowego) oraz do wykonywania na nich warstwy zbrojonej
• do przyklejenia płyt termoizolacyjnych z wełny mineralnej (fasadowej i lamelowej) oraz do wykonywania na nich warstwy zbrojonej
• do trwałego mocowania płyt izolacji termicznej o grubości do 25 cm

Jest zalecany do prac izolacyjnych w budownictwie pasywnym i energooszczędnym – pomaga uzyskać wymaganą w budownictwie pasywnym szczelność przegrody budowlanej. Stanowi element systemów ociepleń – może być stosowany do wykonywania ociepleń budynków nowo wznoszonych oraz poddawanych termomodernizacji.

Najważniejsze cechy ATLAS STOPTER K-50

 • bezpodkładowy, biały
 • do wełny mineralnej i do styropianu (również grafitowego)
 • do przyklejania płyt i do warstwy zbrojonej
 • wzmocnienie mikrowłóknami
 • bardzo dobre parametry robocze

Główne właściwości ATLAS STOPTER K-50

 • wysoka odporność na powstawanie mikrorys – dzięki specjalnie dobranemu stosowi nasypowemu drobnych wypełniaczy oraz dodatkowemu zbrojeniu strukturalnemu przy użyciu mikrowłókien
 • wysoka trwałość w trakcie eksploatacji – poprzez dodatek redyspergowalnych polimerów, mikrowłókien oraz specjalnych dodatków i modyfikatorów uzyskano zwiększenie trwałości kleju oraz odporności na oddziaływanie czynników atmosferycznych
 • zastosowanie białego cementu ogranicza powstawanie przebarwień lub prześwitów na tynku (szczególnie w kolorze białym oraz w kolorach pastelowych) i pozwala uniknąć dodatkowego malowania
 • dzięki podwyższonej zawartości dyspersji polimerowych wykazuje wysoką przyczepność do betonu i płyt styropianowych; zaprawa mocno przylega do trudnych podłoży, np. do powierzchni pokrytych silne przylegającymi powłokami farb
 • paroprzepuszczalny
 • nie wymaga stosowania podkładów pod tynki – unikalna struktura związanego kleju tworzy warstwę, do której silnie przylegają tynki cienkowarstwowe, a biały cement zmniejsza możliwość powstawania na powierzchni tego typu tynku przebarwień pochodzących z szarego cementu
 • ograniczona nasiąkliwość – wraz z warstwą tynku cienkowarstwowego doskonale zabezpiecza termoizolację przed działaniem wody

Główne parametry ATLAS STOPTER K-50

 • przyklejanie płyt styropianowych 4 – 5 kg/m2
 • warstwa zbrojona na płytach styropianowych 3 – 3,5 kg/m2
 • przyklejanie płyt z wełny 4,5 – 5,5 kg / m2
 • warstwa zbrojona na płytach z wełny 5,5 – 6,5 kg / m2

Przyklejanie płyt i warstwa zbrojona

Przygotowanie podłoża pod płyty

Podłoże powinno być:
– niezmrożone i suche,
– stabilne – dostatecznie nośne, odporne na odkształcenia, pozbawione substancji
obniżających przyczepność i wysezonowane,
– równe – większe nierówności należy wypełnić zaprawą ATLAS ZW 330, ATLAS
ZW 50 lub ZAPRAWĄ TYNKARSKĄ ATLAS,
– oczyszczone – z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza
z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby,
– zagruntowane – gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT wykonać w przypadku
podłoży zbyt chłonnych lub nierównomiernie nasiąkliwych (np. w przypadku wcześniejszych lokalnych napraw); gruntowania wymagają również słabe tynki cementowe, cementowo-wapienne, a także mury wykonane z betonu komór-kowego, bloczków silikatowych lub pustaków żużlobetonowych.
Przed rozpoczęciem klejenia płyt należy zamocować i wypoziomować listwę cokołową, która stanowi dolne wykończenie ocieplenia.

Przygotowanie płyt pod warstwę zbrojoną

Powierzchnia płyt przed wykonaniem na nich warstwy zbrojonej powinna być wolna od szronu, równa, czysta, stabilna i odpylona, o ile płyty po przyklejeniu były szlifowane. Przed wykonywaniem warstwy zbrojonej na płytach grafitowych, zaleca się je przeszlifować i odpylić.

Przygotowanie kleju ATLAS STOPTER K-50 

Materiał z worka należy wsypać do naczynia z odmierzoną ilością wody (proporcje podane w Danych Technicznych) i mieszać wiertarką z mieszadłem do zapraw, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Rozrobiony klej należy odstawić na 5 minut i po zebraniu kielnią nierozmieszanych pozostałości ze ścianek naczy-nia, ponownie wymieszać. Przygotowany w ten sposób klej należy wykorzystać w ciągu ok. 4 godzin.

Mocowanie płyt termoizolacyjnych

Zaprawę klejącą należy nanieść na płytę styropianową metodą „pasmowo-punktową”. Metoda ta polega na wykonaniu ciągłej pryzmy obwodowej (o szerokości co najmniej 3 cm) przy krawędzi płyty i równomiernym rozłożeniu na całej po-wierzchni 6÷8 placków o średnicy 8÷12 cm. W sumie należy nałożyć taką ilość masy, aby pokrywała ona co najmniej 40 % powierzchni płyty (po dociśnięciu płyty do podłoża min. 60 %) i zapewniała w ten sposób odpowiednie połączenie płyty ze ścianą. Bezpośrednio po nałożeniu zaprawy klejącej płytę należy przyłożyć do podłoża, a następnie dobić do żądanego położenia tak, by grubość zaprawy pod płytą nie przekraczała 1 cm. Przy równych i gładkich podłożach, dopuszczalne jest równomierne rozprowadzanie zaprawy pacą zębatą po całej powierzchni płyty tak, by po przyklejeniu tworzyła warstwę o grubości 2÷5 mm.

W przypadku płyt z wełny mineralnej, ich powierzchnię należy wstępnie cienko przeszpachlować tworząc warstwę sczepna i dopiero po jej wstępnym związaniu nałożyć na nią „właściwą warstwę” metodą „pasmowo-punktową”. Do mocowa-nia płyt za pomocą łączników mechanicznych można przystąpić najwcześniej po upływie doby od ich przyklejenia. Mocowanie mechaniczne płyt styropia-nowych jest opcjonalne (zależy od wysokości i charakteru budynku), natomiast płyt z wełny – konieczne.
Do płyt z wełny mineralnej należy stosować dyble z trzpieniem metalowym, ocyn-kowanym w ilości zgodnej z projektem technicznym ocieplenia, min. 8 szt./m2.

Wykonywanie warstwy zbrojonej na płytach styropianowych

Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić po odpowiednim związaniu zaprawy klejącej użytej do przyklejenia płyt styropianowych i po ewentualnym wykonaniu dodatkowego mocowania mechanicznego (przeciętnie po 3 dniach). Zaprawę klejącą należy naciągnąć na powierzchnię przyklejonej izolacji, rozprowadzić ją pacą zębatą i zatopić w niej siatkę zbrojącą z włókna szklanego. Siatkę zaleca się zatapiać pionowymi pasami i zaszpachlować na gładko tak, aby była całkowicie niewidoczna i jednocześnie nie stykała się bezpośrednio z płytami styropianowymi.

Wykonywanie warstwy zbrojonej na płytach z wełny mineralnej

Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt. Warstwę zbrojoną stanowi siatka zbrojąca, wykonana z włók-na szklanego, zatopiona w zaprawie klejącej. Na zamocowane płyty należy na-łożyć cienką warstwę zaprawy. Po jej wstępnym związaniu, gładką pacą stalową nałożyć należy kolejną warstwę zaprawy w 2/3 końcowej ilości i rozprowadzić ją równomiernie po powierzchni pacą zębatą. W zaprawie należy zatopić pas siatki. Najpierw wcisnąć go w kilku punktach w nałożoną masę, a później dokładnie zatopić pacą zębatą tak, by siatka była całkowicie niewidoczna. Następnie nałożyć pozostałą 1/3 ilości zaprawy i dokładnie wyrównać powierzchnię.

Pozostałe nierówności należy zeszlifować, ponieważ mogą uniemożliwić pra-widłowe wykonanie tynku.

Prace wykończeniowe

Do tynkowania można przystąpić, po wyschnięciu zaprawy (ok. 3 dni) i gdy warunki atmosferyczne będą odpowiadały wymaganiom wskazanym w Kartach Technicznych tynków cienkowarstwowych.

Zużycie ATLAS STOPTER K-50 

Dokładne zużycie jednostkowe materiału zależne jest od parametrów podłoża (m.in. stopnia równości) oraz od przyjętej technologii przyklejania płyt. Przyklejanie płyt styropianowych: od 4,0 do 5,0 kg/m².
Wykonanie warstwy zbrojonej: od 3,0 do 3,5 kg/m².
Przyklejanie płyt z wełny: od 4,5 do 5,5 kg/m².
Wykonanie warstwy zbrojonej: od 5,5 do 6,5 kg/m².

Opakowania ATLAS STOPTER K-50 

Worki papierowe 25 kg.
Paleta: 1050 kg w workach 25 kg.

Ważne informacje dodatkowe

Nie przyklejać nagrzanego styropianu grafitowego. Nie dopuszczać do nagrzewania styropianu grafitowego w trakcie jego montażu oraz w czasie wstępnego wiązania kleju. Nagrzanie styropianu grafitowego, na którymś z wymienionych etapów może skutkować odspojeniem styropianu od kleju.

Parametry zaprawy wykorzystane są w pełni wówczas, gdy stosowana jest wraz z pozostałymi elementami systemu oraz zgodnie z technologią jego wykonywania.

W trakcie robót konieczne jest stosowanie osłon na rusztowaniach. Nie wolno prowadzić prac w czasie opadów śniegu lub deszczu oraz przy silnym wietrze.

W razie konieczności klejenia płyt termoizolacyjnych na słabych podłożach, o nośności trudnej do określenia (np. niestabilnych, pylących, trudnych do oczyszczenia) zaleca się wykonać próbę przyczepności. Polega ona na przyklejeniu w różnych miejscach na elewacji, 8÷10 kostek z materiału termoizolacyjnego o wymiarach 10×10 cm i sprawdzeniu połączenia po 3 dniach. Wytrzymałość podłoża można uznać za dostateczną, jeżeli podczas odrywania ręką kostka ulegnie rozerwaniu. Gdy kostka zostanie oderwana wraz z zaprawą i warstwą podłoża, podłoże nie jest wystarczająco nośne. Dalsze postępowanie w takim przypadku, np. określenie sposobu usunięcia słabej warstwy, powinno być opisane w projekcie technicznym ocieplenia.

Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usu-nięcia resztki związanej już zaprawy zmywa się środkiem ATLAS SZOP.

BHP

Zawiera cement. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i ochronę twarzy. W przypadku kontaktu ze skórą (lub włosami) natychmiast usunąć (zdjąć) całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody (prysznicem). W przypadku podrażnienia skóry lub wysypki zasięgnąć porady lekarza (zgłosić się pod jego opiekę). W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe (jeżeli są i można je łatwo usunąć). Nadal płukać. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Przechowywanie

Klej należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %.

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj