ATLAS ROKER U

0
1466

ATLAS ROKER U

ATLAS ROKER UATLAS ROKER U zaprawa klejąca do płyt z wełny mineralnej oraz do zatapiania siatki. Klej przeznaczony jest do wykonywania warstwy zbrojonej oraz do mocowania płyt na beton, gazobeton, tynk cementowy, cementowo-wapienny oraz nieotynkowane mury z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź silikatowych. Dzięki podwyższonej zawartości dyspersji polimerowych, klej wykazuje wysoką przyczepność do podłoży mineralnych i ceramicznych oraz do płyt wełny mineralnej. Podwyższona zawartość dyspersji zwiększa elastyczność zaprawy, która doskonale kompensuje naprężenia, wynikające z oddziaływań termicznych i użytkowych na warstwy systemu.

Najważniejsze cechy ATLAS ROKER U

 • wysoka przyczepność do trudnych podłoży
 • paroprzepuszczalny, zbrojony włóknami
 • podwyższona odporność na pęknięcia i rysy
 • bardzo dobre parametry robocze

Główne właściwości ATLAS ROKER U

ATLAS ROKER U produkowany jest w postaci suchej mieszanki najwyższej jakości spoiwa cementowego, kruszyw, dyspersji polimerowych i środków modyfikujących.

 • dzięki podwyższonej zawartości dyspersji polimerowych, klej wykazuje wysoką przyczepność do podłoży mineralnych i ceramicznych oraz do płyt wełny mineralnej – zaprawa mocno przylega nawet do trudnych podłoży, np. do powierzchni pokrytych powłokami malarskimi o dobrej przyczepności do podłoża
 • podwyższona zawartość dyspersji zwiększa elastyczność zaprawy, która doskonale kompensuje naprężenia, wynikające z oddziaływań termicznych i użytkowych na warstwy systemu
 • dzięki zbrojeniu strukturalnemu włóknami zaprawa posiada podwyższoną odporność na:
  – powstawanie mikrorys na wstępnym etapie wiązania
  – powstawanie pęknięć w trakcie eksploatacji systemu
 • nie ogranicza przepływu pary wodnej przez ocieploną przegrodę, co ma znaczenie zwłaszcza przy użyciu wełny mineralnej

Dane techniczne ATLAS ROKER U 

Gęstość nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,43 kg/dm³ Proporcje mieszania: woda / sucha mieszanka 0,22÷0,24 l / 1 kg
5,50÷6,00 l / 25 kg Min/max. grubość warstwy zbrojonej 4 mm / 6 mm
Temperatura stosowania (podłoża i otoczenia) od +5 °C do +30 °C Czas dojrzewania* ok. 5 minut
Czas gotowości do pracy* ok. 2 godzin
Czas otwarty pracy* min. 30 minut
Wodochłonność po 24h < 0,5 kg/m2
Przyczepność do betonu ≥ 0,25 MPa
Przyczepność do wełny mineralnej ≥ 0,08 MPa
Wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 1015-11:2001+A1:2007 kategoria CS IV (> 20 N/mm2)
Wytrzymałość na zginanie wg PN-EN 1015-11:2001+A1:2007 > 5,5 kN/mm2
Reakcja na ogień klasa A2-s2,d0 w systemie ATLAS ROKER z tynkami mineralny-
mi i silikatowymi, klasa B-s1,d0 w systemie z tynkami akrylowymi i silikonowymi
*) – uwaga: dotyczy warunków wiązania: T= +20oC, wilgotność powietrza 50%

Przyklejanie płyt i warstwa zbrojona

Przygotowanie podłoża pod płyty

Podłoże powinno być:
niezmrożone i suche,
– stabilne – dostatecznie nośne, odporne na odkształcenia, pozbawione substancji obniżających przyczepność i wyrezonowane,
równe – większe nierówności należy wypełnić zaprawą ATLAS ZW 330, ATLAS ZW 50 lub ZAPRAWĄ TYNKARSKĄ ATLAS,
oczyszczone – z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby,
zagruntowane – gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT wykonać w przypadku podłoży zbyt chłonnych lub nierównomiernie nasiąkliwych (np. w przypadku wcześniejszych lokalnych napraw); gruntowania wymagają również słabe tynki cementowe, cementowo-wapienne, a także mury wykonane z betonu komórkowego, bloczków silikatowych lub pustaków żużlobetonowych.
Przed rozpoczęciem klejenia płyt należy zamocować i wypoziomować listwę cokołową, która stanowi dolne wykończenie ocieplenia.

Przygotowanie płyt pod warstwę zbrojoną

Powierzchnia płyt z wełny mineralnej powinna być wolna od szronu, równa, czysta, stabilna.

Przygotowanie kleju ATLAS ROKER U 

Materiał z worka należy wsypać do naczynia z odmierzoną ilością wody (proporcje podane w Danych Technicznych) i mieszać wiertarką z mieszadłem do zapraw, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Rozrobiony klej należy odstawić na 5 mi-nut i ponownie wymieszać. Przygotowany w ten sposób klej należy wykorzystać w ciągu ok. 2 godzin.

Przyklejanie płyt

Powierzchnię płyt należy cienko przeszpachlować zaprawą i po jej wstępnym związaniu nałożyć na nią „właściwą warstwę” metodą „pasmowo-punktową”. Szerokość pryzmy obwodowej, ułożonej wzdłuż krawędzi płyty, powinna wynosić co najmniej 3 cm. Na pozostałą powierzchnię należy nałożyć równomiernie 6÷8 placków o średnicy min. 8 cm. W sumie należy nałożyć taką ilość masy, aby pokrywała ona co najmniej 40% powierzchni płyty (po dobiciu płyty do podłoża min. 60 %) i zapewniała stabilne mocowanie płyty na ścianie. Przy równych i gładkich podłożach, dopuszczalne jest równomierne rozprowadzanie zaprawy pacą zębatą po całej powierzchni płyty. W przypadku klejenia płyt z wełny lamelowej zaprawę klejącą należy nanosić przy użyciu pacy zębatej 10 mm. Płyty izolacyjne kleić przy zachowaniu mijankowego układu spoin pionowych. Bezpośrednio po nałożeniu zaprawy klejącej płytę należy przyłożyć do podłoża, a następnie dobić do żądanego położenia. Do mocowania za pomocą łączników mechanicznych można przystąpić najwcześniej po upływie doby od przyklejenia płyt. Nale-ży stosować dyble z trzpieniem metalowym, ocynkowanym w ilości zgodnej z projektem technicznym ocieplenia, min. 4 szt/m²

Wykonywanie warstwy zbrojonej

Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyt. Warstwę zbrojoną stanowi siatka zbrojąca, wykonana z włókna szklanego, zatopiona w zaprawie klejącej. Na zamocowane płyty należy nałożyć cienką warstwę zaprawy o grubości ok. 1 mm. Po jej wstępnym związaniu, gładką pacą stalową nałożyć kolejną warstwę zaprawy w 2/3 końcowej ilości
i rozprowadzić ją równomiernie po powierzchni pacą zębatą. W zaprawie zatopić pas siatki: najpierw wcisnąć go w kilku punktach w nałożoną masę, a później dokładnie zatopić pacą zębatą tak, by siatka była całkowicie niewidoczna. Następnie nałożyć pozostałą 1/3 ilości zaprawy i dokładnie zagładzić powierzch-nię. Pozostałe nierówności po wyschnięciu zaprawy należy zeszlifować, ponieważ mogą uniemożliwić prawidłowe wykonanie tynku

Prace wykończeniowe

Do tynkowania można przystąpić, po wyschnięciu zaprawy (ok. 3 dni) i gdy warunki atmosferyczne będą odpowiadały wymaganiom wskazanym w Kartach Technicznych tynków.

Zużycie ATLAS ROKER U 

Dokładne zużycie jednostkowe materiału zależne jest od parametrów podłoża (m.in. stopnia równości) oraz od przyjętej technologii przyklejania płyt. Przyklejanie płyt: ok. 4,5-5,5 kg/m².
Warstwa zbrojąca: ok. 5,5-6,5 kg/m².

Opakowania

Worki papierowe 25 kg.
Paleta: 1050 kg w workach 25 kg.

Ważne informacje dodatkowe

Parametry zaprawy wykorzystane są w pełni wówczas, gdy stosowana jest ona wraz z pozostałymi elementami systemu ociepleń ATLAS.

Do wykonywania systemów ociepleń przy zastosowaniu produktów ATLAS należy stosować wełnę mineralną spełniającą wymagania PN-EN 13162. Szczegółowy opis technologii wykonania prac montażowych zawierają Instrukcja Techniczna ITB nr 447/2009 oraz w Instrukcja SSO: „Warunki technicznych wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem ETICS”.
W trakcie robót konieczne jest stosowanie osłon na rusztowaniach. Nie należy prowadzić prac w czasie opadów śniegu lub deszczu oraz przy silnym wietrze. Zaleca się stosowanie osłon na rusztowaniach.

Mocując płyty na słabych podłożach, o nośności trudnej do określenia (niestabilnych, pylących, trudnych do oczyszczenia) zaleca się wykonać próbę przyczepności. Polega ona na przyklejeniu w różnych miejscach na elewacji, 8÷10 kostek wełny o wymiarach 10×10 cm i sprawdzeniu połączenia po 3 dniach. Wytrzymałość podłoża można uznać za dostateczną, jeżeli podczas odrywania ręką wełna ulegnie rozerwaniu w swej strukturze. Gdy kostka zostanie oderwana wraz z zaprawą i warstwą podłoża oznacza to, że podłoże nie jest wystarczająco nośne. Dalsze postępowanie w takim przypadku, np. określenie sposobu usunięcia słabej warstwy, powinno być opisane w projekcie technicznym ocieplenia.

Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej już zaprawy zmywa się środkiem ATLAS SZOP.

BHP

Zawiera cement. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i ochronę twarzy. W przypadku kontaktu ze skórą (lub włosami) natychmiast usunąć (zdjąć) całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody (prysznicem). W przypadku podrażnienia skóry lub wysypki zasięgnąć porady lekarza (zgłosić się pod jego opiekę). W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe (jeżeli są i można je łatwo usunąć). Nadal płukać. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Przechowywanie

Klej należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj