ATLAS SMS 30

0
1206

ATLAS SMS 30

ATLAS SMS 30ATLAS SMS 30 szybkosprawny, samopoziomujący podkład podłogowy (3-30 mm). Rodzaje warstw wykończeniowych – płytki, wykładziny PVC, dywanowe, panele, parkiet. Wyrównuje podłoża w zakresie 3-30 mm. Podnosi poziom podłogi w całym pomieszczeniu. Może być stosowany w pomieszczeniach suchych – w pokojach mieszkalnych, przedpokojach, holach, salonach, biurach, korytarzach, poczekalniach itp. Może być stosowany w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności takich jak domowe łazienki. Zalecany jako podkład pod wykładziny w biurach, przedszkolach, szkołach, mieszkaniach itp. – ze względu na gładką powierzchnię jaką tworzy i na drobne kruszywo.

Najważniejsze cechy ATLAS SMS 30 

  • szybkosprawny, samopoziomujący
  • ruch pieszy po 4 godzinach
  • wysoka wytrzymałość na ściskanie i zginanie
  • pod parkiet, wykładziny, płytki, panele

Główne właściwości ATLAS SMS 30 

  • samopoziomujący, o doskonałej rozlewności
  • wyrównuje podłoża w zakresie grubości warstwy 3-30 mm.
  • do stosowania w pomieszczeniach budownictwa ogólnego, mieszkaniowego
  • posiada niski skurcz liniowy
  • przystosowany jest do wykonywania ręcznego lub maszynowego

Główne parametry ATLAS SMS 30 

  • wytrzymałość na ściskanie: ≥ 30 N/mm2
  • wytrzymałość na zginanie: ≥ 7 N/mm2
  • wchodzenie na podkład: po 6 godzinach
  • przyklejanie płytek: po 24 godzinach
  • montaż parkietu: po 7 dniach

Przeznaczenie ATLAS SMS 30 

Wyrównuje podłoża w zakresie 3-30 mm – zarówno gdy podłoże posiada jedynie miejscowe nierówności, jak i gdy w całości wykonane jest z niewielkim spadkiem.
Podnosi poziom podłogi w całym pomieszczeniu – np. gdy zachodzi konieczność zrównania poziomów dwóch sąsiednich pomieszczeń.
Może być stosowany w pomieszczeniach suchych – w pokojach mieszkalnych, przedpokojach, holach, salonach, biurach, korytarzach, poczekalniach itp.
Może być stosowany w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności takich jak domowe łazienki.
Zalecany jako podkład pod wykładziny w biurach, przedszkolach, szkołach, mieszkaniach itp. – ze względu na gładką powierzchnię jaką tworzy i na drobne kruszywo.

Właściwości ATLAS SMS 30

Posiada doskonałą rozlewność – pozwala uzyskać poziomą i gładką powierzchnię nawet w dużych pomieszczeniach, bez konieczności stosowania listew pro-wadzących i ściągania masy łatami.
Szybkosprawny – szybki przyrost wytrzymałości umożliwia ruch pieszy już po 4 godzinach od wykonania podkładu.
Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 30 N/mm².
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 7 N/mm².
Przystosowany jest do wykonywania ręcznego lub maszynowego – można go łatwo i szybko nakładać zarówno ręcznie jak i przy użyciu maszyn wyposażonych w pompy ślimakowe, dzięki czemu osiąga się dużą wydajność.
Posiada bardzo niski skurcz liniowy – minimalne zmiany liniowe podkładu w trakcie wiązania (≤ 0,6 mm/mb) ograniczają możliwość jego spękania i odspajania się od słabych podłoży (o niskiej spoistości)

Dane Technaiczne ATLAS SMS 30

ATLAS SMS 30 produkowany jest w postaci suchej mieszanki, wykonanej na bazie cementu.

Gęstość nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,2 kg/dm³ Gęstość objętościowa masy
(po wymieszaniu) ok. 2,0 kg/dm³
Gęstość w stanie suchym (po związaniu) ok.1,8 kg/dm³
Proporcje mieszania woda/zaprawa 0,2-0,22 l / 1 kg 5,0-5,5 l / 25 kg
Min/max grubość podkładu 3 mm / 30 mm
Maksymalna średnica kruszywa 0,5 mm
Zmiany liniowe < 0,06%
Temperatura przygotowania masy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +25°C
Czas zużycia (od wymieszania masy do zakończenia prac) ok. 40 minut
Wchodzenie na podkład po minimum 4 godzinach
Czas pełnego wiązania i wysychania 28 dni
Rozpoczęcie ogrzewania po ok. 7 dniach
Wykonanie okładzin wilgotność podkładu nie więcej niż 1,5% (w przypadku wykładzin nieprzepuszczalnych i drewnopochodnych stosować się do zaleceń producenta klejów i wykładzin)
* Czasy rekomendowane dla warunków aplikacji w temperaturze ok. 20 °C i 55-60 % wilgotności.

Wykonywanie podkładu

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być stabilne, nośne i powietrzno-suche, a z uwagi na niebezpieczeństwo wypływania masy powinno mieć charakter wannowy. Wymagania dla podłoży:
– podkłady cementowe – wiek powyżej 28 dni,
– beton – wiek powyżej 3 miesięcy.

Nierówności podłoża (zagłębienia i ubytki) należy zagruntować emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub masą ATLAS GRUNTO-PLAST, wyrównać zaprawą ATLAS ZW 330 lub ATLAS TEN-10. Suche, naprawione podłoże należy odkurzyć, starannie zagruntować emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub ATLAS UNI-GRUNT PLUS i pozostawić do wyschnięcia.

Dylatacje

Podkład należy oddzielić od ścian PROFILEM DYLATACYJNYM ATLAS. Dylatacje należy wykonać również w progach pomieszczeń oraz wokół słupów nośnych. Istniejące dylatacje konstrukcyjne podłoża powinny być przeniesione na powierzchnię wykonanego podkładu.

Przygotowanie masy ATLAS SMS 30

Wykonanie maszynowe – należy stosować agregaty mieszająco-pompujące ze stałym przepływowym dozowaniem wody. Zaleca się używać pompy o wydajności 60 l/min. Materiał z worka wsypać do kosza zasypowego i ustawić stały poziom dozowanej wody, pozwalający osiągnąć prawidłową konsystencję. Przy ustalaniu konsystencji można posłużyć się naczyniem o pojemności 0,5 l lub 1,0 l. Przygotowana mieszanka, wylana z naczynia 0,5 l na wypoziomowane niechłonne podłoże (np. folia) powinna utworzyć „placek” o średnicy 35-40 cm (dla naczynia 1,0 l odpowiednio 50÷55).
Wykonanie ręczne – materiał z worka należy wsypać do pojemnika z odmierzoną ilością wody (proporcje podane są w Danych Technicznych) i mieszać aż do uzyskania jednolitej masy, najlepiej za pomocą mieszarki wolnoobrotowej z mieszadłem do zapraw. Po 5 minutach ponownie przemieszać. Masa zachowuje swoje właściwości przez około 40 minut. Właściwą konsystencję należy sprawdzić, rozlewając zaprawę z naczynia o pojemności 1 litra na równe, niechłonne podłoże (np. folia). Powinna ona utworzyć „placek” o średnicy ok. 50÷55 cm

Wykonywanie podkładu

Przed przystąpieniem do prac należy wyznaczyć w pomieszczeniach przyszłą grubość podkładu (na ścianach i w polu wykonywania). Możemy tego dokonać np. za pomocą poziomnicy i przenośnych reperów wysokościowych. Przygotowaną masę rozlewa się równomiernie do ustalonych wysokości, unikając przerw. Pole układania masy należy tak przygotować, by móc je wykonać i odpowietrzyć w czasie ok. 40 minut.
Przy ręcznym wylewaniu nadmiar masy należy zagarniać do siebie przy pomocy długiej metalowej pacy. Bezpośrednio po wykonaniu każdego pola należy materiał odpowietrzyć, stosując np. wałek z tworzywa sztucznego tzw. „kolczak”. Przy grubościach podkładu powyżej 20 mm zaleca się stosować sztangę, tzw. tepownicę Odpowietrzanie zaleca się przeprowadzić w 2 prostopadłych kierunkach zaraz po wylaniu masy.

Pielęgnacja

Świeżo wykonany podkład należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, bezpośrednim nasłonecznieniem, niską wilgotnością powietrza lub przeciągami. W celu zapewnienia dogodnych warunków wiązania zaprawy, w zależności od potrzeb, świeżo wykonaną powierzchnię należy zraszać wodą lub przy-krywać folią. Odpowiednia pielęgnacja wydłuża proces schnięcia i prowadzi do wzrostu wytrzymałości produktu. Czas wysychania podkładu zależy od grubo-ści warstwy oraz warunków cieplno-wilgotnościowych panujących w otoczeniu. Wejście na podkład możliwe jest po około 4 godzinach, a pełne obciążanie po ok. 7 dniach.

Prace wykończeniowe

Prace okładzinowe, w zależności od warunków dojrzewania, wilgotności, rodzaju i przepuszczalności okładziny, można rozpocząć średnio po 24 godzinach w przypadku płytek. Parkiet, panele i wykładziny PVC można układać po 7 dniach. Minimalna grubość podkładu ATLAS SMS 30 przeznaczonego pod parkiet wynosi 3 mm. Przed rozpoczęciem prac okładzinowych, powierzchnię zagruntować emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub ATLAS UNI-GRUNT PLUS.

Zużycie

Średnio zużywa się 16,5 kg zaprawy na 1 m² i na każde 10 mm grubości warstwy.

Opakowania

Worki papierowe 25 kg.
Paleta: 1050 kg w workach 25 kg

Ważne informacje dodatkowe

Stosowanie niewłaściwej ilości wody do przygotowania masy prowadzi do obniżenia parametrów wytrzymałościowych podkładu. Ponadto, dodanie zbyt dużej ilości wody (przelanie) może spowodować powstanie miejscowych ciemnych przebarwień. Są one powierzchniowe i znikają po szlifowaniu. Podczas prowadzenia prac należy kontrolować stopień wymieszania i konsystencję masy.
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

BHP

Zawiera cement. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami) natychmiast zdjąć (usunąć) całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody (prysznicem). W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki zasięgnąć porady (zgłosić się pod opiekę) lekarza. W przypadku dostania się do oczu, ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Przechowywanie

Przechowywać w zamkniętych oryginalnych i oznakowanych opakowaniach w suchych pomieszczeniach, najlepiej na paletach, nie wystawiać bezpośrednio na działanie promieni słonecznych; przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Chronić przed wilgocią – produkt ulega nieodwracalnemu stwardnieniu pod wpływem wilgoci. Okres przydatności do użycia wyrobu wynosi 9 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002%.

Karta
charakterystyki

Deklaracja
właściwości

Świadectwo
higieny

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!