ATLAS POSTAR 100

0
1599

ATLAS POSTAR 100

ATLAS POSTAR 100ATLAS POSTAR 100 samorozlewna posadzka cementowa. Może stanowić warstwę ostateczną lub podkład pod inne okładziny. Nadaje się do wykorzystania jako podkład z ogrzewaniem podłogowym – nie wymaga stosowania dodatków uelastyczniających, dobrze przewodzi ciepło. Umożliwia wykonanie posadzki z materiałów takich jak: parkiet, powłoki i posadzki epoksydowe.

Najważniejsze cechy ATLAS POSTAR 100

 • duża wytrzymałość na ściskanie 50,0 N/mm2
 • do hal magazynowych, produkcyjnych
 • samorozlewny – zapewnia łatwą aplikację
 • do układania ręcznego lub mechanicznego

Główne właściwości ATLAS POSTAR 100

 • doskonała rozlewność, pozwalająca uzyskać poziomą powierzchnię nawet w dużych pomieszczeniach, bez konieczności stosowania listew prowadzących i ściągania masy łatami
 • bardzo niski skurcz liniowy – minimalne zmiany liniowe podkładu w trakcie wysychania (rzędu 0,6 mm/mb) ograniczają możliwość jego spękania
 • przystosowany jest do układania mechanicznego agregatem mieszająco – pompującym

Główne parametry ATLAS POSTAR 100

 • wytrzymałość na ściskanie: ≥ 50,0 N/mm2
 • wytrzymałość na zginanie: ≥ 7,0 N/mm2 .
 • czas zużycia: 30 minut
 • wchodzenie na podkład: po 24 godzinach

Przeznaczenie ATLAS POSTAR 100

Wyrównuje podłoża w granicach 10-80 mm – w zależności od przyjętego układu konstrukcyjnego, zarówno gdy podłoże posiada jedynie miejscowe nierówności, jak i w całości jest wykonane ze spadkiem.
Tworzy warstwę posadzkową o wysokiej wytrzymałości – zalecany na rampach przeładunkowych, podjazdach, garażach podziemnych, parkingach, tarasach, balkonach, magazynach itp.
Może stanowić warstwę ostateczną lub podkład pod inne okładziny.
Nadaje się do wykorzystania jako podkład z ogrzewaniem podłogowym – nie wymaga stosowania dodatków uelastyczniających, dobrze przewodzi ciepło.
Umożliwia wykonanie posadzki z materiałów takich jak: parkiet, powłoki i posadzki epoksydowe – jest podkładem o wysokiej spoistości i dużej odporności na działanie sił ścinających, występujących w płaszczyźnie styku z warstwą posadzkową, np. podczas rozszerzania się i kurczenia drewna w wyniku zmian jego wilgotności.

Właściwości ATLAS POSTAR 100

Posiada doskonałą rozlewność – pozwala uzyskać poziomą powierzchnię nawet w dużych pomieszczeniach, bez konieczności stosowania listew prowadzących i ściągania masy łatami.
Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 50,0 N/mm².
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 7,0 N/mm².
Posiada bardzo niski skurcz liniowy – minimalne zmiany liniowe podkładu w trakcie wysychania (rzędu 0,6 mm/mb) ograniczają możliwość jego spękania.
Przystosowany jest do wylewania maszynowego – umożliwia szybkie i sprawne wylewanie posadzki nawet na dużych powierzchniach.

Dane techniczne ATLAS POSTAR 100

ATLAS POSTAR 100 produkowany jest w postaci suchej mieszanki cementu portlandzkiego, wypełniaczy kwarcowych oraz dodatków modyfikujących.

Gęstość nasypowa
(suchej mieszanki) ok. 1600 kg/m³
Proporcje mieszania woda/zaprawa 0,13÷0,15 l/1 kg 3,25÷3,75 l/25 kg
Min./max. grubość wylewki 10 mm/80 mm Max. średnica kruszywa 3,0 mm
Zmiany liniowe < 0,06% Temperatura przygotowania masy
oraz podłoża i otoczenia w trakcie
prac od +5 °C do +30 °C
Czas zużycia min. 30 minut Wchodzenie na podkład po ok. 24 godzinach
Wykonanie okładzin po ok. 3 tygodniach*

* Czasy rekomendowane dla warunków aplikacji w temp. ok. 20 °C i 55-60% wilgotności.

Wylewanie podkładu lub posadzki

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być stabilne, nośne i powietrzno suche, natomiast sposób jego przygotowania zależy od układu konstrukcyjnego podłogi.

Wymagania ogólne dla podłoży:

 • podkłady lub posadzki cementowe – wiek powyżej 28 dni,
 • beton – wiek powyżej 3 miesięcy,
Podkład zespolony z podłożem

Podłoże powinno być pozbawione warstw i elementów mogących osłabić przyczepność, zwłaszcza z kurzu, wapna, olejów, tłuszczów, substancji bitumicznych, farb, słabych i odspajających się fragmentów starych wylewek. Powierzchniowe rysy w podłożu poszerzyć, odkurzyć i zagruntować. Uzupełnić szybkosprawną zaprawą naprawczą ATLAS TEN-10 lub ALAS ZW 330. Do gruntowania użyć emulsji ATLAS UNI-GRUNT PLUS, jedno lub dwukrotnie, pozostawić do wyschnięcia na min. 4 godz.

Podkład na warstwie oddzielającej

Warstwa materiału oddzielającego np. folii PE powinna być ułożona szczelnie, bez fałd oraz wywinięta na ściany (na paski dylatacyjne) przynajmniej do wysokości podkładu.

Podkład pływający

Płyty izolacyjne należy ułożyć szczelnie, na równym podłożu, z przesunięciem krawędzi. Na płytach należy wykonać warstwę oddzielającą i wywinąć ją na ściany.

Podkład w systemie ogrzewania podłogowego

Instalacja grzewcza powinna być sprawdzona i zamocowana, a w przypadku ogrzewania wodnego rury należy wypełnić wodą. Podkład zaleca się wykonać w jednej warstwie (przy zapewnionym stabilnym systemowym zamocowaniu instalacji grzewczej). W trakcie prac należy przestrzegać danych zawartych w projekcie technicznym i zaleceń producentów instalacji grzewczych.

Dylatacje

Podkład lub posadzkę należy oddzielić od ścian i innych elementów znajdujących się w polu wylewania PROFILEM DYLATACYJNYM ATLAS. Wielkość pół roboczych nie powinna przekraczać:
• w pomieszczeniach 36 m², a wymiar boku nie powinien być większy niż 6 m
• na zewnątrz 5 m2, a wymiar boku nie powinien być większy niż 3 m.

Dylatacje należy wykonać również w progach pomieszczeń oraz wokół słupów nośnych. Istniejące dylatacje konstrukcyjne podłoża powinny być przeniesione na warstwę podkładu lub posadzki.

Przygotowanie zaprawy

Wylewanie ręczne: materiał z worka wsypać do pojemnika z wodą (proporcje podane są w Danych Technicznych) i mieszać aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tę wykonać mechanicznie, za pomocą, mieszarki wolnoobrotowej z mieszadłem do gipsu, mieszarki przepływowej lub betoniarki. Masa nadaje się do użycia natychmiast po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości około 30 minut.
Wylewanie maszynowe: materiał wsypywać z worka do kosza zasypowego, ustawić poziom dozowanej wody w agregacie mieszająco-pompującym, pozwalający uzyskać właściwą konsystencję masy wypływającej z węża.

Wylewanie masy

Masę wylewa się maszynowo – przy użyciu agregatu mieszająco-pompującego z ciągłym, przepływowym dozowaniem wody, zaopatrzonego w pompę ślimakową. Może być również wylewana ręcznie. Przed przystąpieniem do prac, w polu wylewania należy wyznaczyć przyszłą grubość podkładu. Oznaczenia poziomu możemy dokonać np. za pomocą poziomnicy i przenośnych reperów wysokościowych. Przygotowaną masę rozlewa się równomiernie do ustalonych wysokości, unikając przerw. Bezpośrednio po wylaniu każdego pola należy materiał odpowietrzyć, stosując np. wałek odpowietrzający lub szczotkę z długim, twardym włosiem. Szczotkę prowadzimy ruchem wstrząsowym wzdłuż i w poprzek zalanej powierzchni. Założone pole technologiczne należy wypełnić, wyrównać i odpowietrzyć w czasie ok. 30 minut.

Wysychanie i pielęgnacja

Wykonaną powierzchnię należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, bezpośrednim nasłonecznieniem, niską wilgotnością powietrza lub przeciągami. W celu zapewnienia dogodnych warunków wiązania zaprawy, w zależności od potrzeb, świeżo wykonaną powierzchnię można zraszać wodą lub przykrywać folią. Czas wysychania wylewki zależy od grubości warstwy oraz warunków cieplno-wilgotnościowych panujących w otoczeniu. Użytkowanie wylewki (wchodzenie na nią) można rozpocząć po około 24 godzinach, a obciążanie po ok. 14 dniach.

Prace wykończeniowe

Prace okładzinowe, w zależności od warunków dojrzewania, wilgotności, rodzaju i przepuszczalności okładziny, można rozpocząć średnio po 3-4 tygodniach w przypadku płytek, a w przypadku wykładzin PVC lub parkietu po całkowitym wyschnięciu. Przed rozpoczęciem prac okładzinowych, powierzchnię zagruntować emulsją ATLAS UNI-GRUNT PLUS.

Zużycie

Średnio zużywa się 20 kg zaprawy na 1 m² i na każde 10 mm grubości warstwy.

Ważne informacje dodatkowe

Stosowanie niewłaściwej ilości wody do przygotowania masy prowadzi do obniżenia parametrów wytrzymałościowych posadzki lub podkładu. Podczas prowadzenia prac należy kontrolować stopień wymieszania i konsystencję masy.
Przed pełnym uruchomieniem ogrzewania podłogowego należy zwiększać temperaturę co 24 h o maksymalnie 2 °C, aż do wartości eksploatacyjnej. Następnie zmniejszać temperaturę według tej samej zasady, aż do wyłączenia ogrzewania.
Przed układaniem wykładzin PVC, na podkładzie ATLAS POSTAR 100 należy wykonać warstwę wygładzającą z ATLAS SMS 15 lub ATLAS SMS 30.
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

BHP

Zawiera cement. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i ochronę twarzy. W przypadku kontaktu ze skórą (lub włosami) natychmiast usunąć (zdjąć) całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody (prysznicem). W przypadku podrażnienia skóry lub wysypki zasięgnąć porady lekarza (zgłosić się pod jego opiekę). W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe (jeżeli są i można je łatwo usunąć). Nadal płukać. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Przechowywanie

Wyrób chronić przed wilgocią, przewozić i przechowywać w warunkach suchych, na paletach, w szczelnie zamkniętych workach. Okres przydatności do użycia wyrobu wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002%.

Opakowania

Worki papierowe 25 kg
Paleta: 1050 kg w workach 25 kg

Karta
charakterystyki

Deklaracja
właściwości

Świadectwo
higieny

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj