ATLAS SAM 200

0
1484

ATLAS SAM 200

ATLAS SAM 200ATLAS SAM 200 samopoziomujący podkład podłogowy. Wyrównuje podłoża w zakresie 25-60 mm. Przeznaczony do użycia w pomieszczeniach suchych: pokojach mieszkalnych, przedpokojach, holach, salonach, biurach, korytarzach, poczekalniach itp. Jest idealnym materiałem do zatapiania ogrzewania podłogowego, elektrycznego bądź wodnego. Tworzy podkład pod płytki, wykładziny PVC, dywanowe, panele.

Najważniejsze cechy  ATLAS SAM 200

 • samopoziomujący, anhydrytowo-gipsowy
 • bezskurczowy, bez dylatacji do 50 m2
 • bardzo dobrze przewodzi ciepło – idealny do ogrzewania podłogowego

Główne właściwości  ATLAS SAM 200

 • doskonała rozpływność – pozwala uzyskać poziomą i gładką powierzchnię
 • przystosowany do wykonywania ręcznego lub maszynowego
 • bardzo dobrze przewodzi ciepło – idealny do ogrzewania podłogowego

Główne parametry ATLAS SAM 200

 • zakres grubości warstwy: 25-60 mm
 • wytrzymałość na ściskanie: ≥ 16,0 N/mm2
 • wytrzymałość na zginanie: ≥ 5,0 N/mm2
 • wchodzenie na podkład: po 48 godzinach

Przeznaczenie ATLAS SAM 200

Wyrównuje podłoża w zakresie 25-60 mm – zarówno gdy podłoże posiada jedynie miejscowe nierówności, jak i gdy w całości wykonane jest z niewielkim spadkiem.
Podnosi poziom podłogi w całym pomieszczeniu – np. gdy zachodzi konieczność zrównania poziomów dwóch sąsiednich pomieszczeń.
Jest idealnym materiałem do zatapiania ogrzewania podłogowego, elektrycznego bądź wodnego – ma bardzo dobrą przewodność cieplną, lepszą niż produkty na bazie cementu; dokładnie otula przewody grzewcze.
Zalecany do wyrównywania powierzchni istniejących podkładów grzewczych.
Stanowi element akustycznej izolacji stropów – wraz z elastyfikowanym styropianem, PROFILAMI DYLATACYJNYMI ATLAS oraz folią polietylenową.
Może być stosowany w pomieszczeniach suchych – jako podkład na bazie wysokogatunkowego anhydrytu może być użyty jedynie wewnątrz budynku w suchych pomieszczeniach: pokojach mieszkalnych, przedpokojach, holach, salonach, biurach, korytarzach, poczekalniach itp.

Właściwości ATLAS SAM 200

Rozpływność – pozwala uzyskać poziomą i gładką powierzchnię nawet w dużych pomieszczeniach, bez konieczności stosowania listew prowadzących i ściągania masy łatami.
Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 16,0 N/mm2.
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 5,0 N/mm2.
Ograniczony skurcz – do minimum ograniczona jest możliwość powstawania rys skurczowych podczas wysychania – umożliwia wykonywanie pól roboczych o powierzchni do 50 m2 bez dylatacji pośrednich.
Przystosowany jest do wykonywania ręcznego lub maszynowego – można go łatwo i szybko nakładać zarówno ręcznie jak i przy użyciu maszyn wyposażonych w pompy ślimakowe, dzięki czemu osiąga się dużą wydajność.

Dane techniczne ATLAS SAM 200

ATLAS SAM 200 produkowany jest w postaci suchej mieszanki, na bazie wysokogatunkowego anhydrytu.

Gęstość nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,4 kg/dm³
Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu) ok. 2,0 kg/dm³
Gęstość w stanie suchym (po związaniu) ok. 1,9 kg/dm³
Proporcje mieszania woda/zaprawa ok. 0,17÷0,19 l / 1 kg ok. 4,25÷4,75 l / 25 kg
Min./max. grubość wylewki 25 mm / 60 mm
Max. średnica kruszywa 0,8 mm
Zmiany liniowe < 0,03%
Temperatura przygotowania masy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +25 °C
Czas zużycia (od wymieszania masy do zakończenia prac) ok. 45 minut
Wchodzenie na podkład po 2 dniach
Czas pełnego wiązania i wysychania 3-4 tygodnie
Rozpoczęcie ogrzewania po ok. 28 dniach
Wykonanie okładzin –  wilgotność podkładu nie więcej niż 1,5% (w przypadku wykładzin nieprzepuszczalnych i drewnopochodnych stosować się do zaleceń producenta klejów i wykładzin)

* Czasy rekomendowane dla warunków aplikacji w temperaturze ok. 20 °C i 55-60% wilgotności.

Wykonywanie podkładu

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być stabilne i odpowiednio mocne, a z uwagi na niebezpieczeństwo wypływania podkładu powinno mieć charakter wannowy.

Wymagania dla podłoży:

 • podkłady cementowe – wiek powyżej 28 dni,
 • beton – wiek powyżej 3 miesięcy,
 • podkłady anhydrytowe – przeszlifowane mechanicznie i odkurzone.

Wszystkie stykające się z podkładem elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Podkład zespolony z podłożem. Nierówności podłoża (zagłębienia i ubytki) należy zagruntować emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub masą ATLAS GRUNTO-PLAST, wyrównać zaprawą ATLAS ZW 330. Suche, naprawione podłoże należy odkurzyć, starannie zagruntować emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub ATLAS UNI-GRUNT PLUS (podłoża chłonne) lub masą ATLAS GRUNTO-PLAST (podłoża niechłonne) i po-zostawić do wyschnięcia.

Podkład na warstwie oddzielającej.

Warstwa materiału oddzielającego, np. folii PE, powinna być ułożona szczelnie, bez fałd oraz wywinięta na ściany (na paski dylatacyjne) przynajmniej do wysokości podkładu.

Podkład pływający.

Płyty izolacyjne powinny być ułożone szczelnie, na równym podłożu, z przesunięciem krawędzi. Na płytach należy wykonać warstwę oddzielającą i wywinąć ją na ściany.

Podkład w systemie ogrzewania podłogowego.

Instalacja grzewcza powinna być sprawdzona i zamocowana. Podkład zaleca się wykonać w jednej warstwie (przy zapewnionym stabilnym systemowym zamocowaniu instalacji grzewczej). W trakcie prac należy przestrzegać danych zawartych w projekcie technicznym i zaleceń producentów instalacji grzewczych.

Dylatacje

Podkład oddzielić od ścian i innych elementów PROFILEM DYLATACYJNYM ATLAS. Dylatacje pośrednie nie są konieczne na powierzchniach do 50 m² i takich, których przekątna nie przekracza 10 m. Wszelkie dylatacje konstrukcyjne warstw poprzednich należy przenieść na podkład. Dylatacje skurczowe należy wykonać wokół słupów nośnych oraz w progach pomieszczeń.

Przygotowanie masy ATLAS SAM 200

Wykonywanie maszynowe –  suchą mieszankę wsypać do kosza w agregacie mieszająco-pompującym i ustawić stały poziom dozowanej wody, pozwalający osiągnąć prawidłową konsystencję masy wypływającej z węża.
Wykonywanie ręczne – materiał z worka należy wsypać do pojemnika z od-mierzoną ilością wody (proporcje podane są w Danych Technicznych) i mieszać aż do uzyskania jednolitej masy, najlepiej za pomocą mieszarki wolnoobrotowej z mieszadłem do gipsu.

Masa nadaje się do użycia natychmiast po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości przez około 30 minut. Właściwą konsystencję należy sprawdzić, rozlewając zaprawę z naczynia o pojemności 1 litra na równe, niechłonne podłoże (np. folia). Powinna ona utworzyć „placek” o średnicy ok. 45÷50 cm.

Układanie masy ATLAS SAM 200

Przed przystąpieniem do prac należy wyznaczyć przyszłą grubość podkładu (na ścianach i w polu wylewania), np. za pomocą poziomnicy i przenośnych reperów wysokościowych.

Wylewanie maszynowe – za pomocą agregatu mieszająco-pompującego z ciągłym przepływowym dozowaniem wody, wylewanie ręczne – tylko na polach o wielkości 10-15 m2.

Przed przystąpieniem do prac należy wyznaczyć w pomieszczeniach przyszłą grubość podkładu (na ścianach i w polu wykonywania. Możemy tego dokonać np. za pomocą poziomnicy i przenośnych reperów wysokościowych. Przygotowaną masę rozlewa się równomiernie do ustalonych wysokości, unikając przerw. Bezpośrednio po wylaniu każdego pola należy materiał odpowietrzyć, stosując np. wałek odpowietrzający lub szczotkę z długim, twardym włosiem. Szczotkę prowadzimy ruchem wstrząsowym wzdłuż i w poprzek zalanej powierzchni. Te czynności ułatwiają rozpływanie i poziomowanie masy. Założone pole układania masy należy wypełnić, wyrównać i odpowietrzyć w czasie ok. 30 minut.

Pielęgnacja

W czasie pierwszych dwóch dni dojrzewania podkładu należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Jeżeli pojawił się biały nalot powierzchniowy należy go usunąć mechanicznie przez szlifowanie, a następnie całą powierzchnię odkurzyć. Szlifowanie jastrychu przyspiesza proces jego schnięcia. Czas wysychania jastrychu anhydrytowego zależy od grubości warstwy oraz warunków cieplno-wilgotnościowych panujących w pomieszczeniu.

Prace wykończeniowe

Prace okładzinowe, w zależności od warunków dojrzewania, wilgotności, rodzaju i przepuszczalności okładziny, można rozpocząć średnio po 3÷4 tygodniach. Przed rozpoczęciem tego typu prac, wyschniętą powierzchnię jastrychu zaleca się zagruntować emulsją ATLAS UNI-GRUNT PLUS lub ATLAS UNI-GRUNT.

Zużycie ATLAS SAM 200

Średnio zużywa się 20 kg zaprawy na 1 m² i na każde 10 mm grubości warstwy.

Ważne informacje dodatkowe

Stosowanie niewłaściwej ilości wody do przygotowania masy prowadzi do obniżenia parametrów wytrzymałościowych podkładu i separacji składników. Podczas prowadzenia prac należy kontrolować stopień wymieszania i konsystencję masy.
Przed pełnym uruchomieniem ogrzewania podłogowego należy zwiększać temperaturę co 24 h maksymalnie o 2 °C, aż do wartości eksploatacyjnej. Następnie zmniejszać ją według tej samej zasady, aż do wyłączenia ogrzewania.
Stopniowe ogrzewanie podkładu pod wykonaną warstwą (zwiększanie temperatury o max. 3 °C na dobę) można rozpocząć najwcześniej po pełnym związaniu podkładu.
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

BHP

Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i ochronę twarzy. W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe (jeżeli są i można je łatwo usunąć). Nadal płukać. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Przechowywanie

Wyrób należy chronić przed wilgocią, przewozić i przechowywać w warunkach suchych, na paletach, w szczelnie zamkniętych workach. Okres przydatności do użycia wyrobu wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002%.

Opakowania

Worki papierowe: 25 kg
Paleta: 1050 kg w workach 25 kg

Karta
charakterystyki

Deklaracja
właściwości

Świadectwo
higieny

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj