ATLAS SAM 150

0
1390

ATLAS SAM 150

ATLAS SAM 150ATLAS SAM 150 szybkowiążący, samopoziomujący podkład podłogowy. Jest idealnym materiałem do zatapiania ogrzewania podłogowego, elektrycznego bądź wodnego. Może być stosowany w pomieszczeniach suchych: pokojach mieszkalnych, przedpokojach, holach, salonach, biurach, korytarzach, poczekalniach itp. Tworzy spoziomowany podkład pod płytki, wykładziny PVC, dywanowe, panele.

Najważniejsze cechy ATLAS SAM 150

 • samopoziomujący, anhydrytowo-gipsowy
 • szybkowiążący, wejście już po 6 h
 • bezskurczowy, bez dylatacji do 50 m2
 • zalecany do ogrzewania podłogowego

Główne właściwości ATLAS SAM 150

 • doskonała rozpływność – pozwala uzyskać poziomą i gładką powierzchnię
 • przystosowany do wykonywania ręcznego lub maszynowego
 • szybkowiążący – wchodzenie po 6 godzinach

Główne parametry ATLAS SAM 150

 • wyrównuje podłoża w zakresie 15-60 mm
 • wytrzymałość na ściskanie: ≥ 20,0 N/mm2
 • czas zużycia: ok. 30 minut
 • wchodzenie na podkład po 6 godzinach

Przeznaczenie ATLAS SAM 150

Wyrównuje podłoża w zakresie 15-60 mm – zarówno gdy podłoże posiada jedynie miejscowe nierówności, jak i gdy w całości wykonane jest z niewielkim spadkiem.
Podnosi poziom podłogi w całym pomieszczeniu – np. gdy zachodzi konieczność zrównania poziomów dwóch sąsiednich pomieszczeń.
Jest idealnym materiałem do zatapiania ogrzewania podłogowego, elektrycznego bądź wodnego – ma bardzo dobrą przewodność cieplną, lepszą niż produkty na bazie cementu; dokładnie otula przewody grzewcze.
Zalecany do wyrównywania powierzchni podkładów grzewczych – gdy nierówności jastrychu uniemożliwiają wykonanie ostatecznej okładziny i trzeba zastosować dodatkową warstwę materiału.
Stanowi element akustycznej izolacji stropów – wraz z elastyfikowanym styropianem, PROFILAMI DYLATACYJNYMI ATLAS oraz folią polietylenową.
Może być stosowany w pomieszczeniach suchych – jako podkład na bazie wysokogatunkowego anhydrytu może być użyty jedynie wewnątrz budynku w suchych pomieszczeniach: pokojach mieszkalnych, przedpokojach, holach, salonach, biurach, korytarzach, poczekalniach itp.

Właściwości ATLAS SAM 150

Rozpływność – pozwala uzyskać poziomą i gładką powierzchnię nawet w du-żych pomieszczeniach bez konieczności stosowania listew prowadzących i ścią-gania masy łatami.
Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 20,0 N/mm2.
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 5,0 N/mm2.
Ograniczony skurcz – do minimum ograniczona jest możliwość powstawania rys skurczowych podczas wysychania – umożliwia wykonywanie pól roboczych o powierzchni do 50 m2 bez dylatacji pośrednich.
Przystosowany jest do wykonywania ręcznego lub maszynowego – można go łatwo i szybko nakładać zarówno ręcznie jak i przy użyciu maszyn wyposażonych w pompy ślimakowe, dzięki czemu osiąga się dużą wydajność.

Dane techniczne ATLAS SAM 150

ATLAS SAM 150 produkowany jest w postaci suchej mieszanki, na bazie wysokogatunkowego anhydrytu.

Gęstość nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,4 kg/dm3
Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu) ok. 2,20 kg/dm3
Gęstość w stanie suchym (po związaniu) ok. 2,0 kg/dm3
Proporcje mieszania woda/zaprawa ok. 0,16÷0,19 l/1 kg ok. 4,00÷4,75 l/25 kg
Min./max. grubość wylewki 15 mm/60 mm
Max. średnica kruszywa 0,8 mm
Zmiany liniowe < 0,03% Temperatura przygotowania masy
oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +25 °C
Czas zużycia (od wymieszania masy do zakończenia prac) min. 30 minut
Wchodzenie na podkład po 6 godzinach
Czas pełnego wiązania i wysychania 3-4 tygodnie
Rozpoczęcie ogrzewania po ok. 28 dniach
Wykonanie okładzin – wilgotność podkładu nie więcej niż 1,5% (w przypadku wykładzin nieprzepuszczalnych i drewnopochodnych stosować się do zaleceń producenta klejów i wykładzin)

* Czasy rekomendowane dla warunków aplikacji w temperaturze ok. 20 °C i 55-60% wilgotności.

Wykonywanie podkładu

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być stabilne i odpowiednio mocne, a z uwagi na niebezpieczeństwo wypływania podkładu powinno mieć charakter wannowy.

Wymagania dla podłoży:

 • podkłady cementowe – wiek powyżej 28 dn,
 • beton – wiek powyżej 3 miesięcy,
 • podkłady anhydrytowe – przeszlifowane mechanicznie i odkurzone.

Wszystkie stykające się z podkładem elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

Podkład zespolony z podłożem.

Nierówności podłoża (zagłębienia i ubytki) należy zagruntować emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub masą ATLAS GRUNTO-PLAST, wyrównać zaprawą ATLAS ZW 330. Suche, naprawione podłoże należy odkurzyć, starannie zagruntować emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub ATLAS UNI-GRUNT PLUS (podłoża chłonne) lub masą ATLAS GRUNTO-PLAST (podłoża niechłonne) i pozostawić do wyschnięcia.

Podkład na warstwie oddzielającej.

Warstwa materiału oddzielającego, np. folii PE, powinna być ułożona szczelnie, bez fałd oraz wywinięta na ściany (na paski dylatacyjne) przynajmniej do wysokości podkładu.

Podkład pływający.

Płyty izolacyjne powinny być ułożone szczelnie, na równym podłożu, z przesunięciem krawędzi. Na płytach należy wykonać warstwę oddzielającą i wywinąć ją na ściany.

Podkład w systemie ogrzewania podłogowego.

Instalacja grzewcza powinna być sprawdzona i zamocowana. Podkład zaleca się wykonać w jednej warstwie (przy zapewnionym stabilnym systemowym zamocowaniu instalacji grzewczej). W trakcie prac należy przestrzegać danych zawartych w projekcie technicznym i zaleceń producentów instalacji grzewczych.

Dylatacje

Podkład oddzielić od ścian i innych elementów PROFILEM DYLATACYJNYM ATLAS. Dylatacje pośrednie nie są konieczne na powierzchniach do 50 m² i takich, których przekątna nie przekracza 10 m. Wszelkie dylatacje konstrukcyjne warstw poprzednich należy przenieść na podkład. Dylatacje skurczowe należy wykonać wokół słupów nośnych oraz w progach pomieszczeń.

Przygotowanie masy ATLAS SAM 150

Wykonywanie maszynowe – suchą mieszankę wsypać do kosza w agregacie mieszająco-pompującym i ustawić stały poziom dozowanej wody, pozwalający osiągnąć prawidłową konsystencję masy wypływającej z węża.

Wykonywanie ręczne – materiał z worka należy wsypać do pojemnika z odmierzoną ilością wody (proporcje podane są w Danych Technicznych) i mieszać aż do uzyskania jednolitej masy, najlepiej za pomocą mieszarki wolnoobrotowej z mieszadłem do gipsu.

Masa nadaje się do użycia natychmiast po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości przez około 30 minut. Właściwą konsystencję należy sprawdzić, rozlewając zaprawę z naczynia o pojemności 1 litra na równe, niechłonne podłoże (np. folia). Powinna ona utworzyć „placek” o średnicy ok. 45÷50 cm.

Układanie masy ATLAS SAM 150

Wylewanie maszynowe – za pomocą agregatu mieszająco-pompującego z ciągłym przepływowym dozowaniem wody, wylewanie ręczne – tylko na polach o wielkości 10÷15 m2. Przed przystąpieniem do prac należy wyznaczyć w pomieszczeniach przyszłą grubość podkładu (na ścianach i w polu wykonywania. Możemy tego dokonać np. za pomocą poziomnicy i przenośnych reperów wysokościowych. Przygotowaną masę rozlewa się równomiernie do ustalonych wysokości, unikając przerw. Bezpośrednio po wylaniu każdego pola należy materiał odpowietrzyć, stosując np. wałek odpowietrzający lub szczotkę z długim, twardym włosiem. Szczotkę prowadzimy ruchem wstrząsowym wzdłuż i w poprzek zalanej powierzchni. Te czynności ułatwiają rozpływanie i poziomowanie masy. Założone pole układania masy należy wypełnić, wyrównać i odpowietrzyć w czasie ok. 30 minut.

Pielęgnacja

W czasie pierwszych dwóch dni dojrzewania podkładu należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Jeżeli pojawił się biały nalot powierzchniowy należy go usunąć mechanicznie przez szlifowanie, a następnie całą powierzchnię odkurzyć. Szlifowanie jastrychu przyspiesza proces jego schnięcia. Czas wysychania jastrychu anhydrytowego zależy od grubości warstwy oraz warunków cieplno-wilgotnościowych panujących w pomieszczeniu.

Prace wykończeniowe

Prace okładzinowe, w zależności od warunków dojrzewania, wilgotności, rodzaju i przepuszczalności okładziny, można rozpocząć średnio po 3÷4 tygodniach. Przed rozpoczęciem tego typu prac, wyschniętą powierzchnię jastrychu zaleca się zagruntować emulsją ATLAS UNI-GRUNT PLuS lub ATLAS UNI-GRUNT.

Zużycie

Średnio zużywa się 20 kg zaprawy na 1 m2 i na każde 10 mm grubości warstwy.

Ważne informacje dodatkowe

Stosowanie niewłaściwej ilości wody do przygotowania masy prowadzi do obniżenia parametrów wytrzymałościowych podkładu i separacji składników. Podczas prowadzenia prac należy kontrolować stopień wymieszania i konsystencję masy.
Przed pełnym uruchomieniem ogrzewania podłogowego należy zwiększać temperaturę co 24 h maksymalnie o 2 °C, aż do wartości eksploatacyjnej. Następnie zmniejszać ją według tej samej zasady, aż do wyłączenia ogrzewania.
Stopniowe ogrzewanie podkładu pod wykonaną warstwą (zwiększanie temperatury o max. 3 °C na dobę) można rozpocząć najwcześniej po pełnym związaniu podkładu.
Narzędzia czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

BHP

Preparat drażniący. Zawiera cement, Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Ze względu na swoją postać – pył, preparat może mechanicznie podrażniać oczy i układ oddechowy. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokazać opakowanie lub etykietę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Przechowywanie

Wyrób należy chronić przed wilgocią, przewozić i przechowywać w suchych warunkach, na paletach, w szczelnie zamkniętych workach. Okres przydatności do użycia wyrobu wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002%.

Opakowania

Worki papierowe: 25 kg
Paleta: 1050 kg w workach 25 kg

Karta
charakterystyki

Deklaracja
właściwości

Świadectwo
higieny

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj