ATLAS POSTAR 40

0
1439

ATLAS POSTAR 40

ATLAS POSTAR 40ATLAS POSTAR 40 posadzka cementowa. Może stanowić podkład dla warstw posadzkowych, takich jak parkiet, powłoki i posadzki epoksydowe. Jest podkładem o wysokiej spoistości i dużej odporności na działanie sił ścinających, występujących w płaszczyźnie styku z warstwą posadzkową, np. podczas rozszerzania się i kurczenia drewna w wyniku zmian jego wilgotności. Może stanowić posadzkę – zlecany do garaży, magazynów itp.

Najważniejsze cechy ATLAS POSTAR 40 

 • duża wytrzymałość na ściskanie ≥ 30,0 N/mm2
 • do hal magazynowych, produkcyjnych, na podjazdy
 • do miejsc narażonych na stałe zawilgocenie
 • pod płytki, posadzkę epoksydową, parkiet

Główne właściwości  ATLAS POSTAR 40

 • gęstoplastyczny – konsystencja robocza zaprawy umożliwia łatwe rozprowadzenie masy, zatarcie oraz uzyskanie równej powierzchni
 • posiada niski skurcz liniowy – minimalne zmiany liniowe podkładu w trakcie wysychania (rzędu 0,8 mm/mb) ograniczają możliwość jego spękania
 • przystosowany jest do układania ręcznego – do rozprowadzania po listwach

Główne parametry ATLAS POSTAR 40

 • wytrzymałość na ściskanie: ≥ 30,0 N/mm2
 • wytrzymałość na zginanie: ≥ 6,0 N/mm2
 • czas zużycia: 1 godzina
 • wchodzenie na podkład: po 24 godzinach
 • zakres grubości warstwy: 10- 80 mm

Przeznaczenie ATLAS POSTAR 40

Tworzy podkład podłogowy lub posadzkę o grubości 10-80 mm – grubość warstwy zależy od przyjętego układu konstrukcyjnego (tabela poniżej).
Może stanowić podkład dla warstw posadzkowych, takich jak parkiet, powłoki i posadzki epoksydowe – jest podkładem o wysokiej spoistości i dużej odporności na działanie sił ścinających, występujących w płaszczyźnie styku z warstwą posadzkową, np. podczas rozszerzania się i kurczenia drewna w wyniku zmian jego wilgotności.
Zalecany jest wykonywania podkładów lub posadzek w budynkach mieszkalnych, magazynach, obiektach przemysłowych, a także na podjazdy, tarasy itd.
Pozwala na uzyskanie spadków.
Nadaje się do wykorzystania jako podkład z ogrzewaniem podłogowym – nie wymaga stosowania dodatków uelastyczniających, dobrze przewodzi ciepło.

Właściwości ATLAS POSTAR 40

Gęstoplastyczny – konsystencja robocza zaprawy umożliwia łatwe rozprowa-dzenie masy, zatarcie oraz uzyskanie równej powierzchni.
Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 30,0 N/mm².
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 6,0 N/mm².
Posiada niski skurcz liniowy – minimalne zmiany liniowe podkładu w trakcie wysychania (rzędu 0,8 mm/mb) ograniczają możliwość jego spękania.
Przystosowana jest do układania ręcznego – do rozprowadzania po listwach. Masę można przygotowywać w mieszarkach przepływowych.

Do zaprawy można dodawać tzw. środki przeciwmrozowe, pozwalające na prowadzenie prac w obniżonych temperaturach, tj. poniżej +5°C – nowy zakres temperatur stosowania zaprawy, sposób jej przygotowania (zwłaszcza korektę ilości dodawanej wody), zasady prowadzenia prac i warunki wiązania zaprawy, należy przyjąć zgodnie ze wskazaniami producenta dodatku. Ilość dodawanego środka przeciwmrozowego zależy od zawartości cementu w zaprawie – stosunek cement : wypełniacze w ATLAS POSTAR 40 wynosi 1 : 3. Uwaga. Producent zaprawy nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania i jakość zastosowanych dodatków przeciwmrozowych.

Dane techniczne ATLAS POSTAR 40

ATLAS POSTAR 40 produkowana jest w postaci suchej mieszankicementu portlandzkiego, wypełniaczy kwarcowych oraz dodatków modyfikujących.

Gęstość nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1600 kg/m³
Proporcje mieszania woda/zaprawa ok. 0,08-0,15 l / 1 kg ok. 2,0-3,75 l / 25 kg
Min/max grubość wylewki 10 mm / 80 mm Maksymalna średnica kruszywa 3,0 mm
Zmiany liniowe ≤ 0,08%
Temperatura przygotowania masy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +30 °C
Czas zużycia minimum 1 godzina Wchodzenie na podkład po ok. 24 godzinach
Wykonanie okładzin po ok. 3-4 tygodniach*
* Czasy rekomendowane dla warunków aplikacji w temp ok. 20 °C i 55-60%
wilgotności.

Wykonywanie podkładu lub posadzki

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być stabilne, nośne i powietrzno-suche, natomiast sposób jego przygotowania zależy od układu konstrukcyjnego podłogi. Wymagania ogólne dla podłoży:
• posadzki lub podkłady cementowe – wiek powyżej 28 dni,
• beton – wiek powyżej 3 miesięcy,

Podkład lub posadzka zespolone z podłożem

Podłoże powinno być pozbawione warstw i elementów mogących osłabić przyczepność, zwłaszcza z kurzu, wapna, olejów, tłuszczów, substancji bitumicznych, farb, słabych i odspajających się fragmentów starych wylewek. Powierzchniowe rysy w podłożu poszerzyć
i odkurzyć. Bezpośrednio przed wykonaniem właściwej warstwy zaprawy podłoże należy każdorazowo zwilżyć wodą i nanieść na nie warstwę kontaktową. Warstwę kontaktową można sporządzić na jeden z dwóch sposobów, stosując:
• ATLAS POSTAR 40 modyfikowany EMULSJĄ ELASTYCZNĄ ATLAS w proporcji:
10 kg zaprawy ATLAS POSTAR 40 + 0,5 litra wody + 1 kg EMULSJI ELASTYCZNEJ ATLAS,
• zaprawę ATLAS ADHER.
Warstwa kontaktowa ma konsystencję płynną i można nanosić ją pędzlem. Należy ją intensywnie wcierać w uprzednio zwilżone podłoże. Gdy warstwa kontaktowa wyschnie przed nałożeniem głównej warstwy podkładu, wymagane jest powtórne jej wykonanie.

Podkład lub posadzka na warstwie oddzielającej

Warstwa materiału oddzielającego np. folii PE powinna być ułożona szczelnie, bez fałd oraz wywinięta na ściany (na paski dylatacyjne) przynajmniej do wysokości podkładu.

Podkład lub posadzka pływająca

Płyty izolacyjne należy ułożyć szczelnie, na równym podłożu, z przesunięciem krawędzi. Na płytach należy wykonać warstwę oddzielającą i wywinąć ją na ściany.

Podkład w systemie ogrzewania podłogowego

Instalacja grzewcza powinna być sprawdzona i zamocowana, a w przypadku ogrzewania wodnego rury należy wypełnić wodą. Podkład zaleca się wykonać w jednej warstwie (przy zapewnionym stabilnym systemowym zamocowaniu instalacji grzewczej). W trakcie prac należy przestrzegać danych zawartych w projekcie technicznym i zaleceń producentów instalacji grzewczych.

Dylatacje

Podkład lub posadzkę należy oddzielić od ścian i innych elementów znajdujących się w polu wylewania PROFILEM DYLATACYJNYM ATLAS. Wielkość pół roboczych nie powinna przekraczać:
– w pomieszczeniach 36 m² a wymiar boku nie powinien być większy niż 6 m,
– na zewnątrz 5 m², a wymiar boku nie powinien być większy niż 3 m.

Dylatacje należy wykonać również w progach pomieszczeń oraz wokół słupów nośnych. Istniejące dylatacje konstrukcyjne podłoża powinny być przeniesione na warstwę podkładu lub posadzki.

Przygotowanie zaprawy ATLAS POSTAR 40

Materiał z worka wsypać do pojemnika z wodą (proporcje podane są w Danych Technicznych) i mieszać aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tę wykonać mechanicznie, za pomocą mieszarki wolnoobrotowej z mieszadłem do zapraw, mieszarki przepływowej lub betoniarki. Masa nadaje się do użycia natychmiast po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości około 1 h.

Nakładanie masy ATLAS POSTAR 40

Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z technologią robót podłogowych. W uzyskaniu równych powierzchni podkładu lub posadzki pomaga zastosowanie drewnianych lub metalowych listew kierunkowych. Listwy powinny być tak osadzone, aby grubość podkładu lub posadzki odpowiadała założonej wielkości i w żadnym miejscu nie była mniejsza od wartości minimalnej, przyjętej dla danego układu konstrukcyjnego (zespolony z podłożem, na warstwie oddzielającej, pływający). W celu zagęszczenia masy oraz dokładniejszego jej rozprowadzenia należy zastosować wibrowanie łatami lub ubijanie pacą. Nadmiar zaprawy ściąga się po listwach ruchem zygzakowatym. Założone pole technologiczne należy wypełnić i wyrównać w czasie ok. 1 h. Po około 3 godzinach powierzchnie należy zatrzeć i wygładzić pacami.

Wysychanie i pielęgnacja

Wykonaną powierzchnię należy chronić w trakcie prac i w pierwszym okresie po ich zakończeniu, przed zbyt szybkim wysychaniem, bezpośrednim nasłonecznieniem, niską wilgotnością powietrza lub przeciągami. W celu zapewnienia dogodnych warunków wiązania zaprawy, w zależności od potrzeb, świeżo wykonaną powierzchnię należy zraszać wodą lub przykrywać folią. Odpowiednia pielęgnacja prowadzi do wzrostu wytrzymałości produktu, ale wydłuża również proces schnięcia. Należy również ograniczyć ogrzewanie pomieszczenia, w którym wykonano podkład lub posadzkę. Czas wysychania podkładu lub posadzki zależy od grubości warstwy oraz warunków cieplno-wilgotnościowych panują-cych w otoczeniu. Użytkowanie podkładu lub posadzki (wchodzenie nań) można rozpocząć po około 24 godzinach, a obciążanie po ok. 14 dniach.

Prace wykończeniowe

Moment rozpoczęcia prac okładzinowych uzależniony jest od rodzaju planowa-nej okładziny i powinien nastąpić po ustabilizowaniu się parametrów podkładu (po 3÷4 tygodniach), a w przypadku wykładzin PVC lub parkietu po całkowi-tym jego wyschnięciu. Przed rozpoczęciem prac okładzinowych, powierzchnię zagruntować emulsją ATLAS UNI-GRUNT.

Zużycie

Średnio zużywa się 20 kg zaprawy na 1 m² i na każde 10 mm grubości warstwy.

Opakowania

Worki papierowe: 25 kg

Ważne informacje dodatkowe

Stosowanie niewłaściwej ilości wody do przygotowania masy prowadzi do obniżenia parametrów wytrzymałościowych posadzki lub podkładu.
Przed pełnym uruchomieniem ogrzewania podłogowego należy zwiększać temperaturę co 24 h, maksymalnie o 2 °C, aż do wartości eksploatacyjnej maksymalnej. Następnie zmniejszać temperaturę według tej samej zasady, aż do wyłączenia ogrzewania.
Przed układaniem wykładzin PVC, na podkładzie ATLAS POSTAR 40 należy wykonać warstwę wygładzającą z ATLAS SMS 15 lub ATLAS SMS 30.
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

BHP

Zawiera cement. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa
drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i ochronę twarzy. W przypadku kontaktu ze skórą (lub włosami) natychmiast usunąć (zdjąć) całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody (prysznicem). W przypadku podrażnienia skóry lub wysypki zasięgnąć porady lekarza (zgłosić się pod jego opiekę). W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe (jeżeli są i można je łatwo usunąć). Nadal płukać. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Przechowywanie

Wyrób chronić przed wilgocią, przewozić i przechowywać w warunkach suchych, na paletach, w szczelnie zamkniętych workach. Okres przydatności do użycia wyrobu wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002%.

Karta
charakterystyki

Deklaracja
właściwości

Świadectwo
higieny

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj