ATLAS POSTAR 20

0
1550

ATLAS POSTAR 20

ATLAS POSTAR 20ATLAS POSTAR 20 szybkoschnący podkład cementowy.  Podkład podłogowy stosowany pod płytki ceramiczne i kamienne, wykładziny PVC i dywanowe, panele – zalecany do wszelkiego rodzaju powierzchni o średnim i dużym obciążeniu.

Najważniejsze cechy ATLAS POSTAR 20 

 • grubość warstwy: 10 – 80 mm
 • przyklejanie już po 2 dniach
 • ruch pieszy po 24 godzinach
 • wytrzymałość na ściskanie: min 20 N/mm2

Główne właściwości ATLAS POSTAR 20 

 • przyklejanie już po 2 dniach
 • ruch pieszy po 24 godzinach
 • ograniczony skurcz liniowy
 • do miejsc narażonych na trwałe zawilgocenia

Główne parametry ATLAS POSTAR 20 

 • zużycie: 20 kg/1 m2/1 cm
 • grubość warstwy: 10 – 80 mm
 • wytrzymałość na ściskanie: min 20 N/mm2

Przeznaczenie ATLAS POSTAR 20

Tworzy podkład podłogowy o grubości 10-80 mm – grubość warstwy zależy od przyjętego układu konstrukcyjnego (tabela poniżej).
Zalecany jest do użycia w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.
Nadaje się do wykorzystania jako podkład z ogrzewaniem podłogowym – nie wymaga stosowania dodatków uelastyczniających, dobrze przewodzi ciepło.
Pozwala na uzyskanie spadków i naprawę powierzchni betonowych, schodów, płyt, wylewek.

Właściwości ATLAS POSTAR 20

Szybkoschnący – zawartość wilgoci resztkowej po 2 dniach od aplikacji podkładu o grubości ≤ 4 cm w warunkach normowych wynosi poniżej 3 % CM (podkład należy przygotować według proporcji woda/sucha mieszanka 1,75 l/25 kg).
Gęstoplastyczny – konsystencja robocza zaprawy umożliwia łatwe roz-prowadzenie masy, zatarcie oraz uzyskanie równej powierzchni (poziomej lub ze spadkiem).
Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 20,0 N/mm².
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 4,0 N/mm².
Posiada bardzo niski skurcz liniowy – minimalne zmiany liniowe podkładu w trakcie wysychania (rzędu 0,6 mm/mb) ograniczają możliwość jego spękania.

Dane techniczne ATLAS POSTAR 20

ATLAS POSTAR 20 produkowany jest w postaci suchej mieszanki cementu portlandzkiego, wypełniaczy kwarcowych oraz dodatków modyfikujących.

Gęstość nasypowa
(suchej mieszanki) ok. 17 kg/dm
Proporcje mieszania woda/zaprawa 0,07÷0,11 l / 1 kg 1,75÷2,75 l / 25 kg
Min/max grubość podkładu 10 mm/80 mm Max. średnica kruszywa 3,0 mm
Zmiany liniowe ≤ 0,06% Temperatura przygotowania masy
oraz podłoża i otoczenia w trakcie
prac od +5 °C do +30 °C
Czas zużycia min. 30 minut* Wchodzenie na podkład po ok. 24 godzinach*
Przyklejanie płytek po ok. 2 dniach*
– proporcje mieszania woda/sucha 1,75 l/ 25 kg,
– grubość podkładu ≤4 cm
– wilgotności podkładu powinna wynosić poniżej 3 % CM)
* Czasy rekomendowane dla warunków aplikacji w temp. ok. 20 °C i 55-60% wilgotności.

Wykonywanie podkładu

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być stabilne, nośne i powietrzno-suche, natomiast sposób jego przygotowania zależy od układu konstrukcyjnego podłogi. Wymagania ogólne dla podłoży:
• jastrychy cementowe (wiek powyżej 28 dni),
• beton (wiek powyżej 3 miesięcy),

Podkład zespolony z podłożem

Podłoże powinno być pozbawione warstw
i elementów mogących osłabić przyczepność, zwłaszcza kurzu, wapna, olejów, tłuszczów, substancji bitumicznych, farb, słabych i odspajających się fragmentów starych wylewek. Powierzchniowe rysy w podłożu poszerzyć i odkurzyć. Bezpośrednio przed wykonaniem właściwej warstwy zaprawy podłoże należy każdorazowo zwilżyć wodą i nanieść na nie warstwę kontaktową. Warstwę kon-taktową można sporządzić na jeden z dwóch sposobów stosując:
•10 kg zaprawy ATLAS POSTAR 20 + 0,5 litra wody + 1 kg EMULSJI ELASTYCZNEJ ATLAS,
• zaprawę ATLAS ADHER.
Warstwa kontaktowa ma konsystencję płynną i można nanosić ją pędzlem. Należy ją intensywnie wcierać w uprzednio zwilżone podłoże. Gdy warstwa kontaktowa wyschnie przed nałożeniem głównej warstwy podkładu, wymagane jest powtórne jej wykonanie.

Podkład na warstwie oddzielającej

Warstwa materiału oddzielającego, np. folii PE, powinna być ułożona szczelnie, bez fałd oraz wywinięta na ściany (na paski dylatacyjne) przynajmniej do wysokości podkładu.

Podkład pływający

Płyty izolacyjne należy ułożyć szczelnie, na równym podłożu, z przesunięciem krawędzi. Na płytach należy wykonać warstwę oddzielającą i wywinąć ją na ściany.

Podkład w systemie ogrzewania podłogowego

Instalacja grzewcza powinna być sprawdzona i zamocowana, a w przypadku ogrzewania wodnego rury należy wypełnić wodą. Jastrych zaleca się wykonać w jednej warstwie (przy zapewnionym stabilnym systemowym zamocowaniu instalacji grzewczej). W trakcie prac należy przestrzegać danych zawartych w projekcie technicznym i zaleceń producentów instalacji grzewczych.

Dylatacje

Podkład należy oddzielić od ścian i innych elementów znajdujących się w polu roboczym PROFILEM DYLATACYJNYM ATLAS. Wielkość pół roboczych nie powinna przekraczać:
– na zewnątrz 5 m2, a wymiar boku nie powinien być większy niż 3 m. Dylatacje należy wykonać również w progach pomieszczeń oraz wokół słupów nośnych. Istniejące dylatacje konstrukcyjne podłoża powinny być przeniesione na warstwę podkładu.

Przygotowanie zaprawy ATLAS POSTAR 20

Materiał z worka wsypać do pojemnika z wodą (proporcje podane są w Danych Technicznych) i mieszać aż do uzyskania jednolitej masy. Czynność tę wykonać za pomocą mieszarki wolnoobrotowej z mieszadłem do zapraw lub mieszarki przepływowej. Masa nadaje się do użycia natychmiast po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości około 30 minut. Jeśli planowane jest przyklejanie płytek po 2 dniach, wówczas:
– zaprawę należy przygotować według proporcji woda/sucha mieszanka
1,75 l/ 25 kg,
– grubość podkładu nie powinna przekraczać 4 cm.

Nakładanie masy ATLAS POSTAR 20

Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z technologią robót podłogowych. W uzyskaniu równych powierzchni podkładu lub posadzki pomaga zastosowanie drewnianych lub metalowych listew kierunkowych. Listwy powinny być tak osadzone, aby grubość podkładu odpowiadała założonej wielkości i w żadnym miejscu nie była mniejsza od wartości minimalnej, przyjętej dla danego układu konstrukcyjnego (zespolony z podłożem, na warstwie oddzielającej, pływający). W celu zagęszczenia masy oraz dokładniejszego jej rozprowadzenia należy za-stosować wibrowanie łatami lub ubijanie pacą. Nadmiar zaprawy ściąga się po listwach ruchem zygzakowatym. Założone pole technologiczne należy wypełnić i wyrównać w czasie ok. 30 minut. Po około 3 godzinach powierzchnie należy zatrzeć i wygładzić pacami.

Wysychanie i pielęgnacja podkładu

Świeżo wykonany podkład należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, bezpośrednim nasłonecznieniem, niską wilgotnością powietrza lub przeciągami. W celu zapewnienia dogodnych warunków wiązania zaprawy, w zależności od potrzeb, świeżo wykonaną powierzchnię należy zraszać wodą lub przykrywać folią. Odpowiednia pielęgnacja prowadzi do wzrostu wytrzymałości produktu, ale wydłuża również proces schnięcia. Czas wysychania podkładu zależy od grubości warstwy oraz warunków cieplno-wilgotnościowych panujących w otoczeniu. Użytkowanie podkładu (wchodzenie na niego) można rozpocząć po około 24 godzinach, a obciążanie po ok. 14 dniach.

Prace wykończeniowe

Prace okładzinowe, w zależności od warunków dojrzewania, wilgotności, rodzaju i przepuszczalności okładziny, można rozpocząć średnio po 2 dniach w przypadku płytek dla a w przypadku wykładzin PVC po całkowitym wyschnięciu. W razie wątpliwości co do zawartości wilgoci resztkowej w podkładzie należy dokonać odpowiednich pomiarów. Nie powinna być ona większa niż:
3% – pod płytki ceramiczne
2% – pod masy samopoziomujące, okładziny paroszczelne np. PVC.
Przed rozpoczęciem prac okładzinowych, powierzchnię zagruntować emulsją ATLAS UNI-GRUNT PLUS.

Zużycie

Średnio zużywa się 20 kg zaprawy na 1 na każde 10 mm grubości warstwy.

Opakowania

Worki papierowe 25 kg

Ważne informacje dodatkowe

Stosowanie niewłaściwej ilości wody do przygotowania masy prowadzi do obniżenia parametrów wytrzymałościowych podkładu. Podczas prowadzenia prac należy kontrolować stopień wymieszania i konsystencję masy.
Niska temperatura oraz wysoka wilgotność w pomieszczeniu mogą wydłużyć czas wysychania podkładu.
Przed pełnym uruchomieniem ogrzewania podłogowego należy zwiększać temperaturę co 24 h, maksymalnie o 2 °C, aż do wartości eksploatacyjnej. Następnie zmniejszać temperaturę według tej samej zasady, aż do wyłączenia ogrzewania.
Przed układaniem wykładzin PVC, na podkładzie ATLAS POSTAR 20 należy wykonać warstwę wygładzającą z ATLAS SMS 15 lub ATLAS SMS 30.
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

BHP

Zawiera cement. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i ochronę twarzy. W przypadku kontaktu ze skórą (lub włosami) natychmiast usunąć (zdjąć) całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody (prysznicem). W przypadku podrażnienia skóry lub wysypki zasięgnąć porady lekarza (zgłosić się pod jego opiekę). W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe (jeżeli są i można je łatwo usunąć). Nadal płukać. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Przechowywanie

Wyrób chronić przed wilgocią, przewozić i przechowywać w warunkach suchych, na paletach, w szczelnie zamkniętych workach. Okres przydatności do użycia wyrobu wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002%.

Karta
charakterystyki

Deklaracja
właściwości

Świadectwo
higieny

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj