ATLAS POSTAR 80

0
1172

ATLAS POSTAR 80

ATLAS POSTAR 80ATLAS POSTAR 80 szybkosprawna posadzka cementowa. Może stanowić podkład dla warstw posadzkowych takich jak: parkiet, powłoki i posadzki epoksydowe. Jest podkładem o wysokiej spoistości i dużej odporności na działanie sił. Tworzy warstwę posadzkową o wysokiej wytrzymałości na ścieranie, zalecaną do budynków mieszkalnych, magazynów, obiektów przemysłowych, na podjazdy, tarasy.

Najważniejsze cechy ATLAS POSTAR 80

 • szybkoschnący – dalsze prace już po 24 h
 • ruch pieszy po 3 h
 • ograniczony skurcz liniowy
 • do miejsc narażonych na trwałe zawilgocenia

Główne właściwości ATLAS POSTAR 80

 • gęstoplastyczny – konsystencja robocza zaprawy umożliwia łatwe rozprowadzenie masy, zatarcie oraz uzyskanie równej powierzchni
 • bardzo niski skurcz liniowy – minimalne zmiany liniowe podkładu w trakcie wysychania (rzędu 0,6 mm/mb) ograniczają możliwość jego spękania
 • odporny na ścieranie – może stanowić posadzkę w pomieszczeniach jak garaże, magazyny itp.
 • pozwala na uzyskanie
 • przystosowany jest do układania ręcznego

Główne parametry ATLAS POSTAR 80

 • wytrzymałość na ściskanie: ≥ 40,0 N/mm2
 • wytrzymałość na zginanie: ≥ 7,0 N/mm2
 • grubość warstwy 10-80 mm
 • wchodzenie na podkład po 3 godzinach

Przeznaczenie ATLAS POSTAR 80

Tworzy podkład podłogowy lub posadzkę o grubości 10-80 mm – grubość warstwy zależy od przyjętego układu konstrukcyjnego (tabela poniżej).
Zalecany do szybkich remontówjest szybkosprawny – w krótkim czasie osiąga podstawowe parametry użytkowe, co umożliwia skrócenie przerw technologicznych i przyspiesza aplikację kolejnych warstw: ruch pieszy po 3 godz., układanie płytek już po 24 godz.
Może stanowić podkład dla warstw posadzkowych takich jak: parkiet, powłoki i posadzki epoksydowe – jest podkładem o wysokiej spoistości i dużej odporności na działanie sił ścinających, występujących w płaszczyźnie styku z warstwą posadzkową, np. podczas rozszerzania się i kurczenia drewna w wyniku zmian jego wilgotności.
Tworzy warstwę posadzkową o wysokiej wytrzymałości na ścieranie – zalecaną do budynków mieszkalnych, magazynów, obiektów przemysłowych, na podjazdy, tarasy itd.
Nadaje się do wykorzystania jako podkład z ogrzewaniem podłogowym – nie wymaga stosowania dodatków uelastyczniających, dobrze przewodzi ciepło. Pozwala na uzyskanie spadków i naprawę powierzchni betonowych, schodów, płyt, wylewek.

Właściwości ATLAS POSTAR 80

Szybkoschnący – zawartość wilgoci resztkowej dla grubości podkładu ok. 4 cm po 24 h od aplikacji wynosi poniżej 2,6 % (w warunkach normowych).
Szybkowiążący – szybki przyrost wytrzymałości w pierwszym dniu wiązania. Gęstoplastyczny – konsystencja robocza zaprawy umożliwia łatwe rozprowadzenie masy, zatarcie oraz uzyskanie równej powierzchni.
Wysoka wytrzymałość na ściskanie: ≥ 40,0 N/mm² – zalecany do wszelkiego rodzaju powierzchni o średnim i dużym obciążeniu
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 7,0 N/mm².
Odporność na ścieranie: ≤9,5 cm3/50 cm2 – według Böhmego (Aprobata Techniczna AT-15-8642/2010).
Posiada bardzo niski skurcz liniowy – minimalne zmiany liniowe podkładu w trakcie wysychania (rzędu 0,6 mm/mb) ograniczają możliwość jego spękania.

Dane techniczne ATLAS POSTAR 80

ATLAS POSTAR 80 produkowany jest w postaci suchej mieszanki cementu portlandzkiego, wypełniaczy kwarcowych oraz dodatków modyfikujących.

Gęstość nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,75 / dm³
Proporcje mieszania woda/zaprawa 0,06÷0,08 l / 1 kg 1,5÷2,0 l / 25 kg
Min./max. grubość podkładu lub posadzki 10 mm/80 mm
Max. średnica kruszywa 4,0 mm
Zmiany liniowe przy wysychaniu ≤ 0,06%
Temperatura przygotowania masy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +30 °C
Czas zużycia min. 30 minut* Wchodzenie na podkład lub posadzkę po ok. 3 godzinach*
Wykonanie okładzin ceramicznych po ok. 24 godzinach*
Układanie parkietu, wykładzin PCV i linoleum po ok. 7 dniach*
* Czasy rekomendowane dla warunków aplikacji w temp ok. 20 °C i 55-60% wilgotności.

Wykonywanie podkładu lub posadzki

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być stabilne, nośne i powietrzno-suche, natomiast sposób jego przygotowania zależy od układu konstrukcyjnego podłogi. Wymagania ogólne dla podłoży:
– podkładylub posadzki cementowe – wiek powyżej 28 dni,
– beton – wiek powyżej 3 miesięcy.

Podkład lub posadzka zespolone z podłożem

Podłoże powinno być pozbawione warstw i elementów mogących osłabić przyczepność, zwłaszcza kurzu, wapna, olejów, tłuszczów, substancji bitumicznych, farb, słabych i odspajających się fragmentów starych wylewek. Powierzchniowe rysy w podłożu poszerzyć i odkurzyć. Bezpośrednio przed wykonaniem właściwej warstwy zaprawy podłoże należy każdorazowo zwilżyć wodą i nanieść na nie warstwę kontaktową. Warstwę kontaktową można sporządzić na jeden z dwóch sposobów, stosując:
10 kg zaprawy ATLAS POSTAR 80 + 0,5 litra wody + 1 kg EMULSJI ELASTYCZNEJ ATLAS,
– zaprawę ATLAS ADHER.
Warstwa kontaktowa ma konsystencję płynną i można nanosić ją pędzlem. Należy ją intensywnie wcierać w uprzednio zwilżone podłoże. Gdy warstwa kontaktowa wyschnie przed nałożeniem głównej warstwy podkładu, wymagane jest powtórne jej wykonanie (metoda „mokre na mokre”).

Podkład lub posadzka na warstwie oddzielającej

Warstwa materiału oddzielającego np. folii PE powinna być ułożona szczelnie, bez fałd oraz wywinięta na ściany (na paski dylatacyjne) przynajmniej do wysokości podkładu.
Podkład lub posadzka pływająca. Płyty izolacyjne należy ułożyć szczelnie, na równym podłożu, z przesunięciem krawędzi. Na płytach należy wykonać warstwę oddzielającą i wywinąć ją na ściany.

Podkład w systemie ogrzewania podłogowego

Instalacja grzewcza powinna być sprawdzona i zamocowana, a w przypadku ogrzewania wodnego rury należy wypełnić wodą. Podkład zaleca się wykonać w jednej warstwie (przy zapewnionym stabilnym systemowym zamocowaniu instalacji grzewczej). W trakcie prac należy przestrzegać danych zawartych w projekcie technicznym i zaleceń producentów instalacji grzewczych.

Dylatacje

Podkład lub posadzkę należy oddzielić od ścian i innych elementów znajdujących się w polu roboczym PROFILEM DYLATACYJNYM ATLAS. Wielkość pół roboczych nie powinna przekraczać:
– na zewnątrz 5 m2, a wymiar boku nie powinien być większy niż 3 m.
Dylatacje należy wykonać również w progach pomieszczeń oraz wokół słupów nośnych. Istniejące dylatacje konstrukcyjne podłoża powinny być przeniesione na warstwę podkładu lub posadzki.

Przygotowanie zaprawy ATLAS POSTAR 80

Materiał z worka wsypać do pojemnika z wodą (proporcje podane są w Danych Technicznych) i mieszać aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tę wykonać za pomocą mieszarki wolnoobrotowej z mieszadłem do zapraw lub mieszarki przepływowej. Masa nadaje się do użycia natychmiast po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości około 30 minut.

Nakładanie masy ATLAS POSTAR 80

Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z technologią robót podłogowych. W uzyskaniu równych powierzchni podkładu lub posadzki pomaga zastosowanie drewnianych lub metalowych listew kierunkowych. Listwy powinny być tak osadzone, aby grubość posadzki lub podkładu odpowiadała założonej wielkości i w żadnym miejscu nie była mniejsza od wartości minimalnej, przyjętej dla danego układu konstrukcyjnego (zespolony z podłożem, na warstwie oddzielającej, pływający). W celu zagęszczenia masy oraz dokładniejszego jej rozprowadzenia należy zastosować wibrowanie łatami lub ubijanie pacą. Nadmiar zaprawy ściąga się po listwach ruchem zygzakowatym. Założone pole technologiczne należy wypełnić i wyrównać w czasie ok. 30 minut. Po około 3 godzinach powierzchnie należy zatrzeć i wygładzić pacami.

Wysychanie i pielęgnacja podkładu lub posadzki

Świeżo wylany podkład lub posadzkę należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, bezpośrednim nasłonecznieniem, niską wilgotnością powietrza lub przeciągami. W celu zapewnienia dogodnych warunków wiązania zaprawy, w zależności od potrzeb, świeżo wykonaną powierzchnię należy zraszać wodą lub przykrywać folią. Odpowiednia pielęgnacja prowadzi do wzrostu wytrzymałości produktu, ale wydłuża również proces schnięcia. Czas wysychania podkładu lub posadzki zależy od grubości warstwy oraz warunków cieplno-wilgotnościowych panujących w otoczeniu. Użytkowanie podkładu lub posadzki (wchodzenie nań) można rozpocząć po około 3 godzinach, a docelowe obciążanie po ok. 7 dniach.

Prace wykończeniowe

Prace okładzinowe, w zależności od warunków dojrzewania, wilgotności, rodzaju i przepuszczalności okładziny, można rozpocząć średnio po 24 godzinach w przypadku płytek, a w przypadku wykładzin PVC po całkowitym wyschnięciu. Parkiet można układać po 7 dniach. W razie wątpliwości co do zawartości wilgoci resztkowej w podkładzie należy dokonać odpowiednich pomiarów. Nie powinna być ona większa niż:
3% – pod płytki ceramiczne
2% – pod masy samopoziomujące, okładziny paroszczelne np. PVC, okładziny drewniane, posadzki epoksydowe.
Przed rozpoczęciem prac okładzinowych, powierzchnię zagruntować emulsją ATLAS UNI-GRUNT PLUS

Zużycie

Średnio zużywa się 20 kg zaprawy na 1m2 i na każde 10 mm grubości warstwy.

Opakowania

Worki papierowe 25 kg

Ważne informacje dodatkowe

Stosowanie niewłaściwej ilości wody do przygotowania masy prowadzi do obniżenia parametrów wytrzymałościowych podkładu. Podczas prowadzenia prac należy kontrolować stopień wymieszania i konsystencję masy.
Niska temperatura oraz wysoka wilgotność w pomieszczeniu mogą wydłużyć czas wysychania podkładu.
Przed pełnym uruchomieniem ogrzewania podłogowego należy zwiększać temperaturę co 24 h, maksymalnie o 2 °C, aż do wartości eksploatacyjnej. Następnie zmniejszać temperaturę według tej samej zasady, aż do wyłączenia ogrzewania.
Przed układaniem wykładzin PVC, na podkładzie ATLAS POSTAR 80 należy wykonać warstwę wygładzającą z ATLAS SMS 15 lub ATLAS SMS 30.
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

BHP

Zawiera cement. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i ochronę twarzy. W przypadku kontaktu ze skórą (lub włosami) natychmiast usunąć (zdjąć) całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody (prysznicem). W przypadku podrażnienia skóry lub wysypki zasięgnąć porady lekarza (zgłosić się pod jego opiekę). W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe (jeżeli są i można je łatwo usunąć). Nadal płukać. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Przechowywanie

Wyrób chronić przed wilgocią, przewozić i przechowywać w warunkach suchych, na paletach, w szczelnie zamkniętych workach. Okres przydatności do użycia wyrobu wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002%.

Karta
charakterystyki

Deklaracja
właściwości

Świadectwo
higieny

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj