SILIKONOWY PREPARAT HYDROFOBIZUJĄCY SH

0
1321

SILIKONOWY PREPARAT HYDROFOBIZUJĄCY SH

SILIKONOWY PREPARAT HYDROFOBIZUJĄCY SHSILIKONOWY PREPARAT HYDROFOBIZUJĄCY SH do hydrofobizacji i zabezpieczania nasiąkliwych elementów przed szkodliwym wpływem środowiska zewnętrznego.

Najważniejsze cechy SILIKONOWY PREPARAT HYDROFOBIZUJĄCY SH

 • zabezpiecza nasiąkliwe podłoża budowlane przed szkodliwym wpływem środowiska zewnętrznego
 • posiada wysoką zdolność przenikania podłoża
 • o niskiej lepkości i małocząsteczkowej budowie
 • nie zmienia koloru materiał

Główne właściwości SILIKONOWY PREPARAT HYDROFOBIZUJĄCY SH

 • bezbarwny
 • bardzo wysoka zdolność penetracji
 • paroprzepuszczalny

Główne parametry SILIKONOWY PREPARAT HYDROFOBIZUJĄCY SH

 • temperatura zapłonu: +59oC
 • zużycie ok. 0,1-0,25 kg na 1 m2

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI SILIKONOWY PREPARAT HYDROFOBIZUJĄCY SH

 • do hydrofobizacji i zabezpieczania przed szkodliwym wpływem środowiska zewnętrznego, nasiąkliwych elementów kamiennych oraz innych typowych podłoży budowlanych, np. cegły ceramicznej i silikatowej, gazobetonu, betonu, kostki brukowej, płyt cementowych
 • po odparowaniu rozpuszczalnika, substancja czynna reaguje ze składnikami powietrza
 • i wodą zawartą w porach materiału, obniżając w ten sposób poziom absorpcji impregnowanego podłoża
 • charakteryzuje się bardzo wysoką zdolnością penetracji – dzięki niskiej lepkości
 • i małocząsteczkowej budowie wnika w podłoże na głębokość zapewniająca optymalny efekt hydrofobizacji powierzchni
 • jest trwały i odporny na alkalia, dzięki temu nie trzeba okresowo powtarzać zabiegu impregnacji
 • nie powoduje pogorszenia właściwości zabezpieczanego materiału pod względem dyfuzji gazów i pary wodnej, pory pozostają otwarte

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Sposób oczyszczenia podłoża powinien być dopasowany indywidualnie dla danego obiektu, w zależności od wytrzymałości i stanu zachowania materiału podłoża oraz jego wartości historycznej. Podłoże przed rozpoczęciem impregnacji powinno być oczyszczone z kurzu, brudu, patyny, luźnych i osypliwych fragmentów oraz pozostałości tłuszczów, olejów i wosku. Wszelkie ubytki w materiale podłoża należy uzupełnić przed rozpoczęciem procesu hydrofobizacji. Uwaga! Preparat ATLAS ZŁOTY WIEK SH nie może być stosowany na powierzchniach o wysokim stopniu zasolenia, ponieważ może się wówczas przyczynić do intensyfikacji tego procesu.

SPOSÓB UŻYCIA SILIKONOWY PREPARAT HYDROFOBIZUJĄCY SH

ATLAS ZŁOTY WIEK SH produkowany jest w postaci gotowej do użycia. Nie wolno go łączyć z innymi materiałami, rozcieńczać ani zagęszczać. Aplikację preparatu przeprowadza się metodą malarską jedno- lub dwukrotnie, w zależności od rodzaju i chłonności podłoża. Należy zwrócić uwagę na równomierne i obfite rozprowadzenie środka na powierzchni. Nanoszenie kolejnej warstwy można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu pierwszej (po około 6 godzinach). Świeżo zaimpregnowane powierzchnie należy przez kilka dni chronić przed działaniem opadów atmosferycznych.

Uwaga! Preparat nie powinien być stosowany na podłożach, których warstwy na głębokość penetracji preparatu, zawierają styropian lub inne materiały budowlane nieodporne na działanie rozpuszczalnika organicznego (np. kity dylatacyjne, materiały lateksowe). W przypadku tego typu podłoży zalecane jest użycie Wodnego Preparatu Hydrofobizującego WH.

UWAGA

 • Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.
 • Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji. Materiał należy przechowywać i przewozić w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w warunkach suchych i dodatniej temperaturze, od +5 oC do +20 oC. Chronić przed przegrzaniem. Przy składowaniu zachować przepisy BHP jak dla farb rozpuszczalnikowych, z zachowaniem warunków magazynowania materiałów łatwopalnych. Kontakt otwartych pojemników z powietrzem musi być ograniczony do niezbędnego minimum.

Niebezpieczeństwo

Zawiera trimetoksyetylosilan. Łatwopalna ciecz i pary. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Unikać wdychania rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Farba do gruntowania o właściwościach wiążących ATLAS ZŁOTY WIEK SH: maksymalna zawartość LZO (VOC) w produkcie 627,28 g/l, dopuszczalna zawartość LZO (VOC) 750 g/l.

DANE TECHNICZNE SILIKONOWY PREPARAT HYDROFOBIZUJĄCY SH

roztworem dyspersji silikonowej w rozpuszczalniku organicznym.

GĘSTOŚĆ WYROBU OK. 0,8 G/CM3
Temperatura zapłonu 59 oC
Zużycie, w zależności od rodzaju i chłonności materiału podłoża 0,1-0,25 kg na 1 m2
Temperatura przygotowania farby, podłoża i otoczenia
w trakcie prac
od + 5 °C do + 25 °C
Dostępne opakowania Pojemniki blaszane 5 kg
Pojemniki blaszane 1 kg

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!