PREPARAT WZMACNIAJĄCY SW 300

0
1026

PREPARAT WZMACNIAJĄCY SW 300

PREPARAT WZMACNIAJĄCY SW 300PREPARAT WZMACNIAJĄCY SW 300 do impregnacji osłabionych przez upływ czasu i czynniki atmosferyczne elementów, wykonanych z kamieni naturalnych, cegieł i innych materiałów budowlanych.

PREPARAT WZMACNIAJĄCY SW 300 najważniejsze cechy

 • impregnuje osłabione przez upływ czasu i czynniki atmosferyczne elementy, wykonane z kamienia naturalnego, cegieł i innych mineralnych materiałów
 • posiada wysoki stopnień wytrącania żelu, ok. 30 %
 • wzmacnia bardzo słabe podłoża

Główne właściwości  PREPARAT WZMACNIAJĄCY SW 300

 • do impregnacji wstępnej i strukturalnej
 • nie wywiera działania hydrofobizującego
 • wysoki stopień wytrącenia żelu

Główne parametry PREPARAT WZMACNIAJĄCY SW 300

 • ilość wytrącanego żelu 30 %
 • zawartość substancji czynnej 75 %
 • zużycie ok. 0,1-0,3 l na 1 m2

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI PREPARAT WZMACNIAJĄCY SW 300

 • preparat najnowszej generacji do wzmacniania typowych podłoży budowlanych
 • do impregnacji osłabionych przez upływ czasu i czynniki atmosferyczne elementów, wykonanych z kamieni naturalnych, cegieł i innych materiałów budowlanych
 • uniwersalny – może być stosowany zarówno do impregnacji wstępnej, jak i strukturalnej
 • nie wywiera działania hydrofobizującego, dzięki czemu po przeprowadzeniu zabiegu wzmacniania można kontynuować oczyszczanie podłoża i uzupełnianie ubytków zaprawami mineralnymi
 • nie uszczelnia porów materiału i nie ogranicza paroprzepuszczalności.
 • charakteryzuje się wysokim stopniem wytrącania żelu, na poziomie ok. 30 % – powoduje istotny przyrost wytrzymałości impregnowanego podłoża, zalecany jest do wzmacniania bardzo słabych podłoży
 • bardzo wysoka zdolność penetracji – wnika głęboko w strukturę osłabionego podłoża, równomiernie je wzmacniając
 • odporny na alkalia i działanie czynników atmosferycznych, np. kwaśnych deszczy
 • jednoskładnikowy – łatwy do użycia

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Sposób oczyszczenia podłoża powinien być dopasowany indywidualnie dla danego obiektu, w zależności od wytrzymałości i stanu zachowania materiału podłoża oraz jego wartości historycznej. Podłoże powinno być oczyszczone z kurzu, brudu, patyny, luźnych i osypliwych fragmentów oraz pozostałości tłuszczów, olejów i skażeń biologicznych. Patyna i inne trwałe zabrudzenia powierzchni osłabiają działanie preparatu ponieważ ograniczają jego chłonność. W przypadku podłoża bardzo słabego lub zwietrzałego, zalecana jest wstępna impregnacja preparatem ATLAS ZŁOTY WIEK SW 300, następnie jego oczyszczenie i dopiero wówczas wykonanie właściwego zabiegu wzmocnienia.

SPOSÓB UŻYCIA  PREPARAT WZMACNIAJĄCY SW 300

ATLAS ZŁOTY WIEK SW 300 produkowany jest w postaci gotowej do użycia. Nie wolno go łączyć z innymi materiałami, rozcieńczać ani zagęszczać. Aplikację preparatu przeprowadza się metodą malarską jedno- lub dwukrotnie, w zależności od rodzaju i chłonności podłoża. Należy zwrócić uwagę na możliwie równomierne rozprowadzenie preparatu na wzmacnianej powierzchni. Nanoszenie drugiej warstwy można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu pierwszej (po około 6 godzinach). Świeżo zaimpregnowane powierzchnie należy przez kilka dni chronić przed działaniem opadów atmosferycznych.

UWAGA

 • Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
 • Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.
 • Okres przydatności do użycia wynosi 24 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Unikać źródeł ognia i zapłonu. Zachować ostrożność podczas transportu i przemieszczania pojemników. Otwierając opakowanie należy uważać na różnicę ciśnień. Niekompatybilne materiały: Przechowywać z dala od silnych utleniaczy. Pojemniki nawet opróżnione mogą zawierać wybuchowe opary. Nie ciąć, wiercić, szlifować, spawać ani wykonywać podobnych czynności na zbiornikach ani w ich pobliżu. Zalecana temperatura przechowywania – poniżej 30 oC. Chronić przed wilgocią – produkt pod wpływem wilgoci z powietrza żeluje.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zawiera: toluen i czteroetylokrzemian. Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne podrażnienie oczu. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki. Działa szkodliwie przy wdychaniu. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione . Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu. Nie wdychać pyłu, dymu, gazu, par, mgły, rozpylonej cieczy. Stosować ochronę oczu, ochronę twarzy, odzież ochronną, rękawice ochronne. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. NIE wywoływać wymiotów W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza

DANE TECHNICZNE PREPARAT WZMACNIAJĄCY SW 300

Preparat wzmacniający ATLAS ZŁOTY WIEK SW 300 produkowany jest na bazie żywicy alkilosilikonowej i rozpuszczalnika organicznego.

GĘSTOŚĆ
1,0 G/CM3
Ilość wytrącanego żelu
30 %
Zużycie 0,1 – 0,3 l preparatu na 1 m2
Zawartość substancji czynnej
75%
Temperatura, podłoża i otoczenia w trakcie prac od + 5 °C do + 25 °C
Dostępne opakowania
puszka 1 litr
pojemnik blaszany 5 litrów

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj