CT 710 VISAGE

0
1481

CT 710 VISAGE 

CT 710 VISAGECeresit CT 710 VISAGE  to tynk ozdobny „Kamień Naturalny”, stylizowany o strukturze piaskowca lub granitu do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

WŁAŚCIWOŚCI

  • efekt granitu lub piaskowca w kilkudziesięciu kolorach
  • zawiera mieszankę naturalnych i modyfikowanych kruszyw dającą efekt kamienia
  • naturalnego odporny na warunki atmosferyczne
  • odporny na szorowanie
  • łatwy do utrzymania w czystości
  • przystosowany do aplikacji maszynowej
  • możliwość stosowania wraz z szablonami gotowy do użycia

ZASTOSOWANIE

Tynk Ceresit CT 710 VISAGE  służy do wykonywania ozdobnych wypraw tynkarskich na tradycyjnych tynkach, na podłożach betonowych, gipsowych oraz na płytach wiórowych, gipsowo-kartonowych itp. Tynk CT 710 jako wyprawa elewacyjna jest jednym ze składników złożonego systemu Ceresit Ceretherm Visage ocieplania ścian zewnętrznych budynków (ETICS) z zastosowaniem płyt styropianowych. Spoiwem są tu transparentne żywice, a wypełniaczami specjalnie wyselekcjonowane kombinacje naturalnych lub modyfikowanych kruszyw granitowych lub kwarcowych. Ceresit CT 710 VISAGE przeznaczony jest do nakładania metodą natrysku lub w przypadku aplikacji na małych powierzchniach możliwe jest użycie tylko stalowej pacy. Po związaniu uzyskuje się fakturę dającą efekt naturalnego kamienia.

Właściwości materiału pozwalają mostkować istniejące w podłożu włosowate rysy. Tynk dzięki swoim właściwościom odznacza się wyjątkową trwałością i odpornością na zabrudzenia. CT 710 VISAGE  szczególnie zalecany jest do stosowania w miejscach narażonych na intensywne użytkowanie i ulegających szybkiemu zabrudzeniu np. cokoły budynków, wejścia do budynków, korytarze, klatki schodowe. W przypadku intensywnych, ciemnych kolorów, stosowanie CT 710 jako warstwy elewacyjnej w systemie ociepleń budynków Ceresit Ceretherm (z zastosowaniem płyt styropianowych) powinno być ograniczone np. do wykonania cokołów czy detali architektonicznych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

CT 710 VISAGE może być stosowany na równe, nośne, suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność (takich jak: tłuszcze, bitumy, pyły) podłoża:
— tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyżej 28 dni), beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność ≤ 4%) – zagruntowane preparatem gruntującym Ceresit CT 16,
— warstwy zbrojone siatką z włókna szklanego, wykonane z zaprawy Ceresit ZU, CT 85 (wiek powyżej 3 dni) lub zaprawy CT 87 (wiek powyżej 2 dni) – zagruntowane preparatem gruntującym CT 16,
— podłoża gipsowe (tylko wewnątrz budynków) o wilgotności poniżej 1% – zagruntowane najpierw preparatem Ceresit CT 17, a następnie preparatem gruntującym CT 16,
— płyty wiórowe (grubość ≥ 19 mm), gipsowo-kartonowe i gipsowo-włóknowe: tylko wewnątrz budynków, mocowane według zaleceń producentów płyt – zagruntowane najpierw preparatem CT 17, a następnie preparatem gruntującym CT 16,
— powłoki malarskie (tylko wewnątrz budynków) – mocne, o dobrej przyczepności, zagruntowane preparatem gruntującym

Nierówne i uszkodzone podłoża trzeba wcześniej wyrównać i naprawić. W przypadku tradycyjnych tynków i podłoży betonowych można w tym celu zastosować szpachlówkę Ceresit CT 29. Należy sprawdzić wytrzymałość podłoża. Istniejące zabrudzenia, warstwy o niskiej wytrzymałości, powłoki malarskie z farb elastycznych, wapiennych i klejowych, jak również tapety oraz resztki klejów trzeba całkowicie usunąć. Podłoża nasiąkliwe należy najpierw zagruntować preparatem CT 17, a po minimum 2 godzinach preparatem gruntującym CT 16. Zaleca się stosowanie CT 16 w kolorze zbliżonym do koloru tynku. CT 710 można nakładać po całkowitym wyschnięciu preparatu gruntującego CT 16. Napór wilgoci od strony podłoża może spowodować uszkodzenie wyprawy, dlatego należy upewnić się czy w pomieszczeniach (miejscach) narażonych na trwałe zawilgocenie wykonano odpowiednie warstwy uszczelniające.

WYKONANIE

Zawartość pojemnika przemieszać przy użyciu wiertarki wolnoobrotowej z mieszadłem koszyczkowym do momentu uzyskania jednorodnej konsystencji. Konsystencję masy należy dobrać do metody aplikacji i warunków stosowania poprzez dodatek wody i ponowne wymieszanie. Zbyt duży dodatek wody uniemożliwia stosowanie materiału. Nie używać rdzewiejących pojemników i narzędzi. Tynk CT 710 Granite nakładać na podłoże w dwóch warstwach w operacji „mokre na mokre”. Pierwszą warstwę należy nanieść ręcznie przy użyciu gładkiej pacy stalowej. Drugą warstwę należy nanieść natryskowo, ruchami okrężnymi przy użyciu pistoletu. Tynk CT 710 Sandstone nakładać na podłoże tylko przy użyciu pistoletu, metodą natrysku w dwóch warstwach. Pierwszą warstwę należy nanieść ruchami poziomymi, a drugą ruchami pionowymi w operacji „mokre na mokre”.

Tynk CT 710 Sandstone może być również nakładany natryskowo ruchami okrężnymi. Metoda nakładania jest do wyboru przez wykonawcę po wykonaniu próbnych aplikacji. Grubość dwóch warstw powinna zapewnić pełne pokrycie podłoża i uzyskanie wymaganej struktury. W przypadku aplikacji ręcznej masę tynkarską nanosić na podłoże za pomocą trzymanej pod kątem stalowej pacy, na grubość zapewniającą pełne przykrycie podłoża. Tym samym narzędziem należy wygładzić wyprawę zanim jej powierzchnia zacznie przesychać. Nie należy przy tym zbyt silnie dociskać pacy do podłoża. Faktura tynku po aplikacji ręcznej różni się od faktury tynku aplikowanego natryskowo.

Nie skrapiać tynku wodą!
Nie zacierać!

CT 710 po związaniu tworzy niejednorodną strukturę kamienia naturalnego. Dla CT 710 Granite kolor Mozambik Graphite i Zambia Green zaleca się tylko nakładanie ręczne przy użyciu pacy stalowej, natomiast dla pozostałych kolorów granitu oraz wszystkich kolorów piaskowca wysoce rekomendowana jest aplikacja maszynowa dla uzyskania naturalnego wyglądu. CT 710 India Black rekomendowany wyłącznie do aplikacji maszynowej. Kolory CT 710 piaskowiec: Manhattan Grey rekomendowany do aplikacji wyłącznie przy użyciu szablonów, Palermo Grey, Porto Beige, Cairo Beige rekomendowane są do aplikacji razem z szablonami samoprzylepnymi Ceresit w celu uzyskania jednorodnej faktury tynku. Ceresit CT 710 piaskowiec bazuje na naturalnych mieszankach kruszyw kwarcowych, dlatego też aplikacja powyższych kolorów CT 710 na jednolitej powierzchni bez użycia szablonów może skutkować pojawieniem się niejednorodnego odcienia tynku, imitującego naturalny wygląd piaskowca. Metoda aplikacyjna CT 710 piaskowiec powinna być dobrana w zależności od żądanego efektu końcowego na tynku.

Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, zachowując jednakową konsystencję materiału. W przypadku konieczności przerwania pracy, należy wzdłuż wyznaczonej linii przykleić samoprzylepną taśmę, nałożyć masę, wygładzić, a następnie zerwać taśmę z resztkami świeżego materiału. Po przerwie należy kontynuować pracę od wyznaczonego miejsca. Krawędź nałożonego wcześniej tynku można zabezpieczyć taśmą samoprzylepną. Narzędzia i świeże zabrudzenia należy myć wodą, a stwardniałe resztki tynku usuwać mechanicznie.

UWAGA

Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +10°C do +25°C i przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. Nie należy nakładać tynku na ściany silnie nasłonecznione, a wykonaną wyprawę chronić przed zbyt szybkim przesychaniem. W czasie wykonywania prac tynkarskich bezwzględnie zaleca się stosowanie osłon na rusztowaniach. Do czasu całkowitego wyschnięcia, wykonaną wyprawę należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem. Nie mieszać produktu z innymi żywicami, tynkami, barwnikami i spoiwami. Pomieszczenia po zastosowaniu masy należy wietrzyć do zaniku zapachu, przed oddaniem ich do użytku. W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Wyrób należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Właściwości użytkowe podane są w treści odpowiadającej wyrobowi Deklaracji Właściwości Użytkowych.

ZALECENIA

W przypadku aplikacji CT 710 piaskowiec metodą ręczną przy użyciu pacy metolowej zalecamy stosowanie szablonów imitujących kamień naturalny. W tym wypadku minimalna grubość nakładanego materiału powinna wynosić 2 mm. Minimalne nachylenie tynkowanych powierzchni powinno wynosić 30°. Z uwagi na zawarte kruszywa naturalne możliwe są niewielkie różnice w kolorystyce i wyglądzie tynku. Na jednej płaszczyźnie stosować materiał o tym samym numerze szarży produkcyjnej umieszczonym na każdym opakowaniu. W celu zapewnienia jednorodnej struktury tynku należy zapewnić odpowiednią ilość pracowników na poszczególnych poziomach rusztowań a kolejne powierzchnie robocze łączyć metodą „mokre w mokre”. Napoczęte opakowanie należy dokładnie zamykać, a jego zawartość wykorzystać w możliwie najbliższym czasie.

SKŁADOWANIE

Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu w chłodnych warunkach w temperaturze od +5°C do +30°C i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Chronić przed mrozem! Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.

OPAKOWANIA

Wiadro 20,3 kg (CT 710 Piaskowiec) i 20 kg (CT 710 Granit).

DANE TECHNICZNE

Baza: wodna dyspersja żywic syntetycznych z wypełniaczami mineralnymi
Gęstość: ok. 1,7 kg/dm3
Temperatura stosowania: od +10°C do +25°C
Czas przesychania: ok. 30 min
Wodochłonność po 24 h: 0,5 kg/m2 wg ETAG 004 CERESIT CT_710_KT_03.17
Przyczepność: 0,6 MPa wg PN-EN 15824:2009
Przyczepność międzywarstwowa po starzeniu: ≥ 0,08 MPa wg ETAG 004
Odporność na deszcz: po ok. 3 dniach
Absorpcja wody: kategoria W2 wg PN-EN 15824:2009
Przepuszczalność pary wodnej:–Sd ≤ 1,0 m wg ETAG 004 –kategoria V2 wg PN-EN 15824:2009
Współczynnik przewodzenia ciepła: Ʌ=0,61W/(m*K) wg PN-EN 15824:2010
Odporność na uderzenie: kategoria II wg ETAG 004
Reakcja na ogień:klasa B–s1, d0 w systemie: Ceresit Ceretherm Visage wg PN-EN 13501-1
Zalecenia do aplikacji maszynowej:
–dla CT 710 Piaskowiec zalecana wielkość dyszy þ4 lub þ6 mm przy ciśnieniu roboczym od 2 do 8 bar, dodatek wody od 5 do 7%
–dla CT 710 Granit zalecana wielkość dyszy od þ6 mm do þ8 mm przy ciśnieniu roboczym od 2 do 8 bar, dodatek wody od 2 do 4% Zaleca się każdorazowo przed aplikacją maszynową wykonanie próbnej aplikacji w celu doboru konsystencji tynku, wielkości dyszy i ciśnienia.

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj