BUDOSZCZEL-H 810

0
2535

KREISEL BUDOSZCZEL-H 810 jednoskładnikowa, cementowo-polimerowa zaprawa wodochronna.

Parametry

BUDOSZCZEL-H 810BUDOSZCZEL-H 810  to zaprawa przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (łaźnie, natryski, itp.), do uszczelniania powierzchni zbiorników i basenów, izolacji ścian piwnic i fundamentów od strony zewnętrznej oraz wykonywania izolacji tarasów i balkonów.
Po wyschnięciu jest bezszwową izolacją typu lekkiego, średniego w zależności od ilości i grubości nałożonych warstw.
Może być stosowana do uszczelniania podłoży mineralnych z maksymalną rozwartością rys do 0,75mm

Cechy produktu BUDOSZCZEL-H 810

 • Całkowita wodoszczelność
 • Wodoodporna
 • Mrozoodporna
 • Na balkony i tarasy
 • Do basenów
 • Wysoka przyczepność
 • Paroprzepuszczalna

Skład

 • Cement portlandzki
 • Wypełniacze mineralne
 • Polimery

Warunki wykonywania prac

 • Stosować w temperaturach od+5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu. Wszystkie podłoża powinny być nośne, zwarte, stabilne, oczyszczone i w razie potrzeby zagruntowane GRUNTOLITEM-W 301 lub GRUNTOLITEM-SG 302.
 • Rysy i pęknięcia podłoża o szerokości większej niż 0,4 mm należy naprawić poprzez ich rozkucie i wy- pełnienie zaprawą wyrównawczą 428 inną dostosowaną do rodzaju podłoża. Przewidziane do pokrycia zaprawą krawędzie należy zukosować, a wklęsłe naroża wyokrąglić zaprawą wyrównującą. Promień zaokrąglenia powinien wynosić ok. 4cm.

Przygotowanie podłoża

 • Podłoża betonowe muszą mieć co najmniej 3 miesiące, natomiast tynki cementowe i cementowo-wapienne oraz jastrychy cementowe co najmniej 4 tygodnie.
 • Podłoża silnie nasiąkliwe oraz podłoża pylące należy zagruntować środkiem GRUNTOLIT-W 301.
 • Przy prowadzeniu prac w czasie wysokich temperatur podłoża zaleca się skropić wodą.

Rodzaje podłoża

 • Betony, żelbety: zwilżyć wodą, a w przypadku dużej chłonność zagruntować GRUNTOLITEM-W 301
 • Tynk cementowy: zwilżyć wodą, a w przypadku dużej chłonność zagruntować GRUNTOLITEM-W 301
 • Tynk cementowo-wapienny: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301
 • Jastrych cementowy: zwilżyć wodą, a w przypadku dużej chłonność zagruntować GRUNTOLITEM-W 301
 • Elementy z betonu komórkowego: zagruntować dwukrotnie GRUNTOLITEM -W 301
 • Cegły i pustaki ceramiczne, silikatowe: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301

Przygotowanie produktu

 • Suchą mieszankę należy zarobić odpowiednią ilością czystej, chłodnej wody, mieszając ręcznie lub mechanicznie przy użyciu mieszarki do zapraw.
 • Czas mieszania mechanicznego powinien wynosić 2-3 minuty.
 • Po wymieszaniu pierwszej partii zaprawy należy sprawdzić jej konsystencję, powinna być półpłynna. W niezbędnych przypadkach skorygować ilość dodawanej wody. Ustaloną proporcję mieszania z wodą należy odnotować, aby kolejne partie zaprawy były przygotowywane w taki sam sposób.
 • W przypadku potrzeby wykorzystania części opakowania, całą suchą mieszankę należy starannie wymieszać, gdyż w czasie transportu mogło nastąpić rozdzielenie składników.
  Stwardniałej zaprawy nie mieszać z woda, ani ze świeżym materiałem.

Sposób użycia BUDOSZCZEL-H 810

 • Przygotowaną zaprawę należy nakładać na uszczelnianą powierzchnię pędzlem, wałkiem lub pacą stalową warstwami o grubości uzależnionej od rodzaju wykonywanej izolacji wodochronnej.
 • W przypadku zabezpieczania przed wilgocią całkowita grubość powłoki izolacyjnej powinna wynosić 2-2,5mm, w przypadku zabezpieczania przed wodą przesączającą 3-3,5mm, natomiast przy działaniu słupa wody o wysokości do 5 m – 4-4,5mm.
 • Pierwszą cienką kontaktową warstwę nakłada się w celuzamknięcia porów w podłożu. Warstwę tą najlepiej wykonać twardą szczotką, przy górnej granicy wody zarobowej na opakowanie. Po jej naniesieniu należy odczekać ok.3 godziny, aby warstwa stwardniała i można było wykonywać następne. Kolejną warstwę nakłada się, gdy poprzednia jest jeszcze wilgotna.
 • Pomiędzy wykonaniem każdej następnej warstwy należy także zachować przerwę technologiczną 3-4 godziny.
 • Zaleca się drugą warstwę nakładać pacą.
 • W przypadku dwukrotnego nakładania masy pędzlem należy zachować zasadę krzyżowania pociągnięć. Grubość pojedynczej warstwy izolacji powinna wynosić minimalnie 2mm, natomiast łączna maksymalna grubość ułożonej powłoki nie może przekroczyć 5mm.
 • W przypadku tarasów i balkonów, w trakcie wykonywania izolacji należy w niej zatopić siat- kę zbrojącą z włókna szklanego, a w miejscach połączeń z elementami pionowymi (np. ścianami) i w miejscach dylatacji – taśmę uszczelniającą.

Przechowywanie

 • Maksymalnie 9 miesięcy w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych

Uwagi wykonawcze

 • W czasie prac i wysychania chronić przed mrozem, opadami, zbyt szybkim wysychaniem.
 • Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. Szczegółowe wskazówki znajdują się w karcie charakterystyki.

Parametry techniczne

 • Zużycie 1.5 – 1.7 kg/m²/mm
 • Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą
 • 2 godziny (w temperaturze +20°C)
 • Czas wstępnego twardnienia Do 60 minut
 • Czas schnięcia ok. 3 godziny (w temperaturze +20°C)
 • Grubość warstwy 2-5mm
 • Minimalna liczba nakładanych warstw masy 2
 • Proporcje mieszania z wodą ok. 5-6 litrów wody na 25 kg suchej mieszanki
 • Możliwość wykonywania dalszych prac W zależności od grubości powłoki zakładając czas schnięcia 0,8 mm na dobę (przy temperaturze +20ºC
 • Zawartość rozpuszczalnego chromu VI ≤ 0,0002%

Wskazówki ogólne

Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP.
Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj