ATLAS SILMUR

0
1775

ATLAS SILMUR

ATLAS SILMURATLAS SILMUR zaprawy murarskie do elementów silikatowych, betonu komórkowego (gazobetonu). Stosowane do murowania na cienkie spoiny.

Najważniejsze cechy

  • w kolorze białym lub szarym
  • dostępna w 4 wytrzymałościach na ściskanie
  • grubość warstwy: 2 – 10 mm
  • zużycie: 4 kg/1 m2 / 2 cm

Główne właściwości

  • w kolorze białym lub szarym
  • zaprawa murarska dostępna w 4 wytrzymałościach na ściskanie

Główne parametry

  • grubość warstwy: 2 – 10 mm
  • zużycie: 4 kg/1 m2 / 2 cm
  • wytrzymałość na ściskanie – kategorie M5, M7,5 M10 oraz M15 (opis na worku)

Przeznaczenie

Zaprawa dostępna jest w czterech wersjach różniących się wytrzymałością na ściskanie:
ATLAS SILMUR M-5 ≥ 5,0 N/mm2
ATLAS SILMUR M-7,5 ≥ 7,5 N/mm2
ATLAS SILMUR M-10 ≥ 10,0 N/mm2
ATLAS SILMUR M-15 ≥ 15,0 N/mm2
ATLAS SILMUR M-10 i M-15 dostępne są tylko na zamówienie.
Zalecane do wznoszenia murów z elementów silikatowych (wszystkie wersje) oraz betonu komórkowego i gazobetonu (SILMURY M-10, M-7,5 oraz M-5). Stosowane do murowania na cienkie spoiny – zalecana grubość warstwy od 2 do 10 mm (optymalna grubość: 2-3 mm).
Możliwość stosowania zaprawy ATLAS SILMUR M-15 w obniżonych tempe-raturach – nie mniej niż 0 °C w trakcie prowadzenia prac i nie mniej niż -10 °C po 8 godzinach od ich zakończenia. Uwaga: Praca w obniżonych temperaturach powoduje obniżenie parametrów wytrzymałościowych zaprawy.

Właściwości

Dostępne w dwóch odmianach – każdy z SILMURÓW dostępny jest w kolorze białym i szarym.
Łatwe i wygodne w użyciu – charakteryzują się bardzo dobrą urabialnością, plastycznością i wysoką przyczepnością.
Wysoce wydajne – możliwość kontrolowania grubości warstwy przy nakładaniu pacą ząbkowaną lub dozownikiem, zmniejsza zużycie zaprawy i przyspiesza prace.

Dane techniczne

Zaprawy ATLAS SILMUR produkowane są w postaci suchej mieszanki spoiwa cementowego, kruszyw i środków modyfikujących.
Gęstość nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,5 kg/dm³
Proporcje mieszanki woda/sucha mieszanka 0,20÷0,24 l/1 kg 5,00÷6,00 l/25 kg
Min./max. grubość warstwy zaprawy 2 mm/10 mm
Temperatura przygotowania zaprawy oraz podłoża i otoczenia  w trakcie pra
cod +5 °C do +30 °C
od +0 °C do +30 °C – tylko SILMUR M-15
Frakcja kruszywa ≤ 1,6 mm
Czas gotowości zaprawy do pracy 4 godziny
Czas korekty ≥ 10 minut
Wytrzymałość na ściskanie:
SILMUR M-5  ≥ 5,0 N/mm²
SILMUR M-7,5 ≥ 7,5 N/mm²
SILMUR M-10  ≥ 10,0 N/mm²
SILMUR M-15 ≥ 15,0 N/mm²

Murowanie

Przygotowanie elementów z silikatów

Powierzchnie łączonych elementów należy oczyścić z pyłu i ukruszonych fragmentów. W celu uzyskania cienkiej spoiny, o równomiernej grubości zaprawy na całej długości warstwy, zaleca się każdorazowo powierzchnię wcześniej przy-klejonych bloczków przeszlifować i odpylić.

Warunki pogodowe

Przed rozpoczęciem prac należy uwzględnić zarówno warunki atmosferyczne, w których prowadzone będą roboty, jak i warunki, w których będzie przebiegać proces wiązania i wysychania zaprawy.

Przygotowanie zaprawy

Materiał z worka należy wsypać do czystego naczynia z odmierzoną ilością wody (proporcje podane w Danych Technicznych) i mieszać wiertarką z mieszadłem (lub w betoniarce) aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Rozrobioną zaprawę należy odstawić na 5 minut i ponownie wymieszać. Zaprawę należy wykorzystać w ciągu ok. 4 godzin.

Murowanie

Do ułożenia i wypoziomowania pierwszej warstwy należy zastosować ZAPRAWĘ MURARSKĄ ATLAS. Zaprawę ATLAS SILMUR należy rozprowadzić równomiernie za pomocą ząbkowanej pacy po poziomej płaszczyźnie wcześniej wykonanej warstwy. Zaprawę należy nakładać również na pionowe płaszczyzny styku blocz-ków, o ile technologia nie przewiduje innego sposobu ich łączenia. Każdy kolejny układany element należy docisnąć i dobić gumowym młotkiem do pożądanego położenia.

 Opakowania

 Worki papierowe: 25 kg

Ważne informacje dodatkowe

Nie należy jednorazowo nakładać zaprawy na zbyt dużą powierzchnię, ponieważ po rozprowadzeniu zachowuje swoje właściwości klejące przez ok. 10-30 minut (w zależności od parametrów podłoża i warunków otoczenia). Aby sprawdzić, czy możliwe jest jeszcze połączenie bloczków, zaleca się przeprowadzić test polegający na przyciśnięciu palców ręki do nałożonej wcześniej zaprawy. Jeżeli zaprawa pozostaje na palcach, wówczas można przykładać kolejny element. Gdy palce są czyste, należy usunąć starą warstwę zaprawy i nanieść nową.

Proporcje dodawanej wody należy skorygować doświadczalnie, kierując się pożądaną konsystencją zaprawy, rodzajem podłoża i warunkami atmosfe-rycznymi. Stosowanie niewłaściwej ilości wody do przygotowania masy pro-wadzi do obniżenia parametrów wytrzymałościowych tynku.

Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej już zaprawy zmywa się preparatem ATLAS SZOP.

BHP

Zawiera cement. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu. Sto-sować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. W przypadku kontaktu ze skórą lub z włosami, natychmiast zdjąć całą zanie-czyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody (np. pod prysznicem). W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki. zasięgnąć porady le-karza i zgłosić się pod jego opiekę. W przypadku dostania się do oczu, ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe (jeżeli są i można je łatwo usunąć) i nadal płukać. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Przechowywanie

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawar-tość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %.

Świadectwo
higieny

Deklaracja
właściwości

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj