ATLAS MONTER T-5

0
1107

ATLAS MONTER T-5

ATLAS MONTER T-5ATLAS MONTER T-5 szybkowiążąca zaprawa montażowa. Zalecany do kotwienia elementów na powierzchniach poziomych i pionowych – śrub fundamentowych, słupków ogrodzeniowych, balustrad balkonowych i schodowych, kotew, haków, kołków, dybli, zawiesi, zawiasów okien, bram i drzwi, wsporników instalacji wodnych, gazowych i c-o, elementów instalacji elektrycznych – puszek i skrzynek elektrycznych, itp. Umożliwia osadzanie i łączenie elementów betonowych. Skutecznie odtwarza pierwotny kształt elementów betonowych, np. krawędzi.

Najważniejsze cechy ATLAS MONTER T-5

 • początek wiązania już po 5 minutach
 • nie powoduje korozji stali, bezchlorkowy
 • tamuje lokalne sączenia wody
 • posiada dużą wytrzymałość

Główne właściwości ATLAS MONTER T-5

 • początek wiązania już po 5 minutach
 • posiada dużą wytrzymałość
 • nie powoduje korozji stali, bezchlorkowy
 • tamuje lokalne sączenia wody

Główne parametry ATLAS MONTER T-5

 • przyczepność: min 2,0 N/mm2
 • wytrz. na ściskanie po 24 h: min 25 N/mm2
 • czas gotowości do pracy ok. 5 minut

Przeznaczenie ATLAS MONTER T-5

 • Kotwienie elementów na powierzchniach poziomych – śrub fundamentowych, słupków ogrodzeniowych, balustrad balkonowych i schodowych itp.
 • Kotwienie elementów na powierzchniach pionowych – kotew, haków, kołków, dybli, zawiesi, zawiasów okien, bram i drzwi, wsporników instalacji wodnych, gazowych i c-o, elementów instalacji elektrycznych – puszek i skrzynek elektrycznych itp., listew prowadzących lub narożnikowych, krat itp.
 • Osadzanie i łączenie elementów betonowych – kręgów studzienek, odpływów itp.
 • Szybka naprawa powierzchni – wypełnianie pęknięć i ubytków w płytach stropowych i ściennych, posadzkach i tynkach cementowych, elementach prefabrykowanych.
 • Montaż elementów budowlanych – parapetów, nadproży, belek policzkowych
  i stopni schodowych.
 • Tamowanie lokalnych sączeń wody – skutecznie wypełnia miejsce przecieków.
 • Reprofilacja elementów betonowych – odtwarzanie pierwotnego kształtu elementów betonowych, np. krawędzi.
 • Możliwość użycia w basenach kąpielowych, zbiornikach przeznaczonych na wodę do spożycia przez ludzi, oraz urządzeniach i konstrukcjach mających kontakt z woda do celów spożywczych.

Dane techniczne ATLAS MONTER T-5

ATLAS MONTER T-5 produkowany jest w postaci suchej mieszanki najwyższej jakości spoiwa cementowego, wypełniaczy kwarcowych i dodatków modyfikujących.

Gęstość nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,4 kg/dm³
Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu) ok. 1,8 kg/dm³
Gęstość w stanie suchym (po związaniu) ok. 1,8 kg/dm³
Proporcje mieszania woda/sucha mieszanka ok. 0,25 l / 1 kg ok. 1,25 l / 5 kg ok. 6,25 l / 25 kg
Min./max. grubość 1 mm/25 mm przy większych szerokościach szczeliny (do 40 mm) stosować dodatek piasku kwarcowego (wielkość ziarna do 2 mm) w proporcji 1:1
Przyczepność min. 2,0 MPa
Wytrzymałość na ściskanie po 6 godz. > 10,0 MPa po 24 godz. > 25,0 MPa
po 28 dniach > 60,0 MPa
Wytrzymałość na zginanie po 6 godz. > 2,0 MPa po 24 godz. > 4,0 MPa
po 28 dniach > 9,0 MPa
Temperatura przygotowania masy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +30 °C
Czas gotowości do pracy ok. 5 minut
Czas otwarty pracy ok. 5 minut

Montaż elementów

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, tłuszczów, wosku. W ten sam sposób należy postąpić z elementem kotwionym, m.in. zaleca się usunąć z jego powierzchni rdzę i stare powłoki malarskie. W celu zmniejszenia chłonności, przed zastosowaniem zaprawy, powierzchnie podłoża oraz elementu kotwionego (jeżeli jest on wykonany z betonu lub żelbetu) należy zwilżyć wodą.

Przygotowanie masy ATLAS MONTER T-5

Materiał z worka należy wsypać do naczynia z odmierzoną ilością wody (proporcje podane w Danych Technicznych) i mieszać wiertarką z mieszadłem aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Zaprawę należy wykorzystać w ciągu ok. 5-10 minut. Przy kotwieniu lub wypełnianiu nierówności, gdy grubość warstwy będzie przekraczać 25 mm, należy dodać piasku w proporcji 1:1.

Kotwienie elementu

Wielkość wypełnianego zaprawą prześwitu pomiędzy ściankami otworu a mocowanym elementem powinna wynosić 25 mm. W uzasadnionych przypadkach, np. przy wykonywaniu podlewek, obszar stosowania zaprawy należy zaszalować. Element przeznaczony do zakotwienia należy umieścić w przygotowanym otworze lub bruździe i odpowiednio ustabilizować, by podczas zalewania nie uległ przemieszczeniu. Wolną przestrzeń wokół elementu należy wypełnić zaprawą ATLAS MONTER T-5.
Uwaga: Nie wolno zmieniać położenia kotwionego elementu podczas wiązania zaprawy.

Zużycie ATLAS MONTER T-5

Średnio zużywa się ok. 1,8 kg suchej mieszanki na 1 dm³ masy wypełniającej.

Ważne informacje dodatkowe

Ze względu na występowanie zjawiska korozji elementów metalowych w warunkach wilgotnych zaleca się, by zaprawa montażowa ATLAS MONTER T-5 stosowana do zakotwień i osadzeń elementów metalowych w warunkach stałego ich zawilgacania była powierzchniowo zabezpieczona przed dostępem środowiska agresywnego.
Dodatek piasku kwarcowego (w proporcji 1:1, w przypadku stosowania warstw o szerokości od 25 mm do 40 mm) zmniejsza wytrzymałość zakotwienia.
Czas wiązania (określony na 5 minut) zależy od temperatury: przy niskich tem-peraturach (ok. 5 °C) będzie się wydłużał, a przy wysokich (ok. 30 °C) skracał.
Wykonywaną powierzchnię chronić w trakcie prac i bezpośrednio po ich zakończeniu przed opadami atmosferycznymi i zbyt intensywnym wysychaniem (w razie potrzeby należy ją zwilżać wodą lub przykrywać folią).
Zbiorniki na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, po wysezonowaniu wyrobów należy starannie opłukać wodą.
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywa się środkiem ATLAS SZOP.

BHP

Zawiera cement. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu. Sto-sować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i ochronę twarzy. W przypadku kontaktu ze skórą (lub włosami) natychmiast usunąć (zdjąć) całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody (prysznicem). W przypadku podrażnienia skóry lub wysypki zasięgnąć porady lekarza (zgłosić się pod jego opiekę). W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe (jeżeli są i można je łatwo usunąć). Nadal płukać. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Przechowywanie

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawar-tość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %.

Opakowania

Torby foliowe foliowe 5 kg, worki papierowe, 25 kg.

Świadectwo
higieny

Deklaracja
właściwości

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj