ATLAS KLEJ DO ŁAZIENKI I KUCHNI

0
1805

ATLAS KLEJ DO ŁAZIENKI I KUCHNI

ATLAS KLEJ DO ŁAZIENKI I KUCHNIATLAS KLEJ DO ŁAZIENKI I KUCHNI zalecany jest do przyklejania okładzin narażonych na trudne warunki użytkowania i niekorzystne warunki atmosferyczne. Optymalny dobór składników sprawia, że ATLAS KLEJ DO ŁAZIENKI I KUCHNI jest klejem zachowującym wysokie parametry elastyczności i przyczepności, przy konkurencyjnych kosztach materiałowych.

Najważniejsze cechy ATLAS KLEJ DO ŁAZIENKI I KUCHNI

 • klej elastyczny
 • do kuchni, łazienek, na ogrzewanie
 • maksymalna wielkość płytek: duże
 • wysoka przyczepność

Główne właściwości ATLAS KLEJ DO ŁAZIENKI I KUCHNI

 • wysoka przyczepność i elastyczność
 • do glazury, terakoty, gresu i klinkieru
 • na ogrzewanie podłogowe i ścienne
 • na trudne podłoża – m.in. płyty g-k

Główne parametry ATLAS KLEJ DO ŁAZIENKI I KUCHNI

 • grubość warstwy: 2 – 10 mm
 • temperatura stosowania: od +5 °C do +25 °C
 • czas gotowości do pracy: ok. 4 godziny
 • spoinowanie: po 24 godzinach
 • zużycie dla płytek 30 x 30 cm: od 2,0 kg/m2

Optymalnie dobrana receptura  ATLAS KLEJ DO ŁAZIENKI I KUCHNI

Optymalny dobór składników sprawia, że ATLAS KLEJ DO ŁAZIENKI I KUCHNI jest klejem elastycznym, o wysokiej przyczepności. Posiada przy tym doskonałe parametry aplikacyjne.

Właściwości  ATLAS KLEJ DO ŁAZIENKI I KUCHNI

Posiada zwiększoną przyczepność – minimalna przyczepność do podłoża wynosi 1,0 N/mm².
Zakres grubości warstwy kleju (2-10 mm) pozwala na:
– cienkowarstwowe przyklejenie okładzin na równym podłożu,
– cienkowarstwowe przyklejanie okładzin na nierównym podłożu, poprzedzone szpachlowaniem wyrównującym.
Obniżony spływ – pozwala przyklejać płytki „od góry” – właściwa konsys-tencja i grubość warstwy eliminują spływ kleju. Umożliwia to rozpoczęcie prac od góry ściany i uniknięcie przyklejania docinanych płytek na jej eksponowanej powierzchni.

Przeznaczenie ATLAS KLEJ DO ŁAZIENKI I KUCHNI

Przyklejanie wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych i kamiennych.

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być:

stabilne – dostatecznie nośne, odporne na odkształcenia, pozbawione substancji obniżających przyczepność i wysezonowane.
równe – maksymalna grubość kleju to 10 mm, do wyrównywania podłoża przy większych nierównościach można stosować np. zaprawę ATLAS ZW 330, podkłady podłogowe ATLAS SMS, SAM lub POSTAR
oczyszczone – z warstw mogących osłabić przyczepność kleju, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Podłoże pokryte glonami, grzybami itp., należy oczyścić i zabezpieczyć preparatem ATLAS MYKOS,
zagruntowane
– ATLAS UNI-GRUNT lub ATLAS UNI-GRUNT PLUS – gdy podłoże ma nadmierną lub niejednorodną chłonność,
– ATLAS GRUNTO-PLAST – gdy podłoże ma niską chłonność lub pokryte jest warstwami ograniczającymi przyczepność.

Przyklejanie okładziny

Przygotowanie ATLAS KLEJ DO ŁAZIENKI I KUCHNI

Zawartość worka należy wsypać do naczynia z odmierzoną ilością wody (proporcje podane w Danych Technicznych) i mieszać mieszarką wolnoobrotową z mieszadłem do zapraw, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Rozrobiony klej należy odstawić na 5 minut i ponownie wymieszać. Przygotowany w ten sposób klej należy wykorzystać w ciągu ok. 4 godzin.

Nanoszenie ATLAS KLEJ DO ŁAZIENKI I KUCHNI

Klej należy nanieść na podłoże gładką pacą stalową, a następnie równomiernie roz-prowadzić i wyprofilować (możliwie w jednym kierunku), używając pacy ząbkowanej. Zaleca się najpierw wcierać cienką warstwę kleju w podłoże, a następnie nałożyć grubszą warstwę kleju od razu profilując pacą zębatą. Zaleca się, aby pacę zębatą prowadzić możliwie w jednym kierunku. Na ścianach, zaleca się wyprofilowanie kleju w kierunku pionowym.

Przyklejanie okładziny

Po rozprowadzeniu na podłożu klej zachowuje swoje właściwości przez około 30 minut (w temperaturze ok. 23 °C i 55 % wilgotności). W tym czasie należy przyłożyć do niego płytkę i dokładnie docisnąć (powierzchnia styku płytki z klejem powinna być równomierna i możliwie jak największa – min. 2/3 powierzchni płytki). Nadmiar kleju pojawiający się w spoinach przy dociskaniu płytek należy na bieżąco usuwać.
W przypadku płytek układanych na podłogach oraz okładzin wykonywanych na zewnątrz zaleca się, aby powierzchnia sklejenia była całkowita (w razie potrze-by stosować metodę kombinowaną polegającą na nanoszeniu zaprawy klejącej na podłoże i na spodnią powierzchnię płytki). Należy zachować szerokość spoin za-leżnie od wielkości płytek i warunków eksploatacji (informacje podane w Kartach Technicznych fug ATLAS).

Korygowanie położenia płytki

Położenie płytki można korygować, delikatnie poruszając ją w płaszczyźnie sklejenia. Można to czynić przez około 10 minut od momentu jej dociśnięcia (w temperaturze ok. 23 °C i 55 % wilgotności).

Fugowanie i użytkowanie okładziny

Wchodzenie na okładzinę i rozpoczęcie fugowania ATLAS FUGĄ WĄSKĄ, ATLAS FUGA ARTIS, ATLAS FUGĄ DEKORACYJNĄ lub ATLAS FUGĄ EPOKSYDOWĄ możliwe jest po około 24 godzinach od przyklejenia płytek. Wytrzymałość użytkową zaprawa osiąga po 3 dniach (informacje podane w Danych Technicznych). Dylatacje pomiędzy płytka-mi, spoiny wzdłuż narożników ścian, szczeliny przy urządzeniach sanitarnych należy wypełnić silikonem sanitarnym ATLAS SILTON S lub ATLAS SILIKON ARTIS.

Opakowania

Worki foliowe: 22,5 kg.
Paleta: 1080kg w workach 22,5 kg.

Ważne informacje dodatkowe

Nie należy moczyć płytek przed przyklejaniem. Przy ustalaniu grubości kleju pod przyklejaną okładziną, należy uwzględnić geometryczne odchylenia kształtu płytek, np. zwichrowania płaszczyzny. Do przyklejania płytek mogących ulegać przebar-wieniom w kontakcie z szarym cementem zaleca się stosowanie klejów na spoiwie z cementu białego.
Czas otwarty – od naniesienia kleju na podłoże do przyłożenia do niego płytek -jest ograniczony. Aby sprawdzić czy możliwe jest jeszcze przyklejanie płytek, za-leca się przeprowadzenie prostego testu. Polega on na przyciśnięciu palców ręki do nałożonego kleju. Jeżeli klej pozostaje na palcach, wówczas można przyklejać płytki. Gdy klej nie przykleja się do palców, należy usunąć go z podłoża i nanieść nową warstwę.
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu kleju. Trudne do usunięcia resztki związanego kleju zmywać środkiem ATLAS SZOP.

BHP

Zawiera cement. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa draż-niąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i ochronę twarzy. W przypadku kontaktu ze skórą (lub włosami) natychmiast usunąć (zdjąć) całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody (prysznicem). W przypadku podrażnienia skóry lub wy-sypki zasięgnąć porady lekarza (zgłosić się pod jego opiekę). W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe (jeżeli są i można je łatwo usunąć). Nadal płukać. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Przechowywanie

Klej należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed nasłonecznieniem. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %.

Deklaracja
właściwości

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj