ATLAS CERMIT SN lub DR

0
1087

ATLAS CERMIT SN lub DR

ATLAS CERMIT SN lub DRATLAS CERMIT SN lub DR   to cienkowarstwowy tynk mineralny. Stanowi dekoracyjne i ochronne wykończenie powierzchni elewacji i ścian wewnętrznych. Tworzy lekką i wytrzymałą wyprawę tynkarską – jest idealnym wykończeniem systemów izolacji cieplnej. Zalecany jest na elewacje budynków dla, których powinna być zachowana wysoka paroprzepuszczalność.

 • odporny na mikropęknięcia
 • wysoce paroprzepuszczalny
 • odporny na porażenie biologiczne

Właściwości ATLAS CERMIT SN lub DR

ATLAS CERMIT SN i ATLAS CERMIT DR to mieszanki wyselekcjonowanych cementów i wapna, specjalnych polimerów, wyselekcjonowanych kruszyw oraz dodatków modyfikujących i hydrofobizatorów.

 • Wysoka odporność na powstawanie mikrorys – dzięki specjalnie dobranemu stosowi nasypowemu drobnych wypełniaczy oraz dodatkowemu zbrojeniu strukturalnemu przy użyciu mikrowłókien.
 • Wysoka trwałość wyprawy w trakcie eksploatacji – poprzez dodatek redyspergowalnych polimerów, mikrowłókien oraz specjalnych dodatków i modyfikatorów:
  – uzyskano zwiększenie trwałości wyprawy, odporność na oddziaływanie czynników
  atmosferycznych i promieniowania UV,
  – podniesiono odporność na rozwój mikroorganizmów,
  – zapewniono zachowanie estetycznego wyglądu elewacji w długim przedziale czasu.
 • Dodatkowe polepszenie parametrów wytrzymałościowych tynku w trakcie jego użytkowania – uzyskiwane jest dzięki pozytywnemu wpływowi naturalnego procesu karbonatyzacji tynków mineralnych, który powoduje:
  – zmniejszenie nasiąkliwości,
  – utwardzenie struktury,
  – zwiększenie odporności na agresję chemiczną.
 • MYKO BARIERA – hydrofobizacja, alkaliczność oraz zawartość substancji zapobie-gających rozwojowi korozji biologicznej stwarzają niedogodne warunki do rozwoju grzybów, alg i porostów na powierzchniach elewacji.
 • Odporność na opady atmosferyczne – niski współczynnik nasiąkliwości po-wierzchniowej w połączeniu z wysoką dyfuzyjnością nie utrudnia wysychania ścian, nawet po intensywnych opadach atmosferycznych.
 • Po wyschnięciu nie wymaga malowania farbą egalizacyjną w celu wyrównania barwy.
 • Wyjątkowa dbałość o środowisko naturalne na etapie wytwarzanie ATLAS CERMIT SN i ATLAS CERIMT DR z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju potwierdzona jest Deklaracjami Środowiskowymi III typu.

Przeznaczenie ATLAS CERMIT SN lub DR

ATLAS CERMIT SN i ATLAS CERMIT DR przeznaczone są do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz budynków:
• w złożonych systemach ocieplania ścian zewnętrznych budynków (ETICS) z zastosowaniem płyt styropianowych (EPS), z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) oraz wełny mineralnej,
• na równych, odpowiednio przygotowanych podłożach mineralnych (np.: beton, tradycyjne tynki cementowe i cementowo-wapienne). ATLAS CERMIT SN i ATLAS CERMIT DR są szczególnie zalecane do:
• wykonywania wypraw na przegrodach budowlanych, gdzie wymagana jest wysoka dyfuzyjność (termoizolacja z wełny mineralnej, podwyższona wilgot-ność względna powietrza w pomieszczeniach),
• wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich w starym budownictwie.

Tynkowanie ATLAS CERMIT SN lub DR

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być:
stabilne – dostatecznie sztywne i odpowiednio długo sezonowane i zagruntowane, suche,
równe – nierówności i ubytki należy wypełnić, stosując np. zaprawy wyrównujące ATLAS ZW 50, ATLAS ZW 330, ZAPRAWĘ TYNKARSKĄ ATLAS lub zaprawy klejące o wykonywania warstwy zbrojącej w systemach ociepleń. Przed naprawą podłoże należy zagruntować preparatem ATLAS UNI-GRUNT,
oczyszczone – z warstw mogących osłabić przyczepność tynku, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Jeśli na podłożu występuje porażenie biologiczne (grzyby, algi, itp.) wymagają one usunięcia przy zastosowaniu preparatu ATLAS MYKOS.

Przygotowanie masy tynkarskiej ATLAS CERMIT SN lub DR

Przygotowując tynk do nakładania ręcznego, materiał z worka należy wsypać do wiadra i przemieszać na sucho (w czasie transportu mogła nastąpić segregacja kruszywa). Następnie, mieszankę przesypać do pojemnika z wodą (proporcje podane są w Danych Technicznych) i mieszać ręcznie lub mechanicznie, aż do uzyskania jednolitej masy. Rozrobioną masę należy odstawić na 10 mi-nut i ponownie wymieszać. Po przygotowaniu trzeba ją wykorzystać w ciągu ok. 1,5 godziny. W trakcie pracy powinno się co pewien czas przemieszać masę w celu ujednorodnienia konsystencji.
W przypadku użycia agregatu tynkarskiego, mieszanie należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją użycia urządzenia. Poziom dozowanej wody trzeba ustawić tak, aby konsystencja narzucanego tynku zapewniała uzyskanie prawidłowej faktury tynku.

Nakładanie masy ATLAS CERMIT SN lub DR

Masę można nakładać na podłoże ręcznie lub maszynowo (tylko CERMIT SN). Wykonanie ręczne polega na naniesieniu tynku w postaci warstwy o grubości kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiału należy ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać. Nakładanie maszynowe prowadzić należy za pomocą specjalnych agregatów tynkarskich.

Fakturowanie ATLAS CERMIT SN lub DR

Świeżo naniesioną masą należy zafakturować przy użyciu pacy z tworzywa sztucznego. Efekt baranka (tynk SN) uzyskuje się zacierając masę ruchami okrężnymi, natomiast efekt rustykalny (tynk DR) – ruchami okrężnymi, poziomymi lub pionowymi (w zależności od oczekiwanego kierunku rys). Masy nałożonej maszynowo nie fakturuje się. Tworzy ona fakturę „baranek” – inną niż w przypadku nakładania ręcznego.

Prace wykończeniowe

Tynk można malować, stosując dowolne farby elewacyjne (np. ATLAS SALTA E, ATLAS SALTA S, ATLAS SALTA, ATLAS SALTA N). Rozpoczęcie prac malarskich możliwe jest po upływie 2÷6 tygodni od zakończenia tynkowania (zależnie od rodzaju i koloru farby). Malowanie farbą silikatową ATLAS SALTA S lub farbami silikonowymi ATLAS SALTA, ATLAS SALTA N można rozpocząć tuż po wyschnięciu tynku, nie wcześniej jednak niż po upływie 48 godzin (SALTA S) lub 5 dni (SALTA
i SALTA N).

Zużycie

– ok. 2,5 kg tynku CERMIT SN 15 na 1 m2
– ok. 3,0 kg tynku CERMIT SN i DR 20 na 1 m2

Opakowania

Worki papierowe 25 kg.
Paleta: 1050 kg w workach 25 kg.

Ważne informacje dodatkowe

Czas otwarty pracy (pomiędzy naciągnięciem masy a zatarciem) zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Należy doświadczalnie (dla danego typu podłoża i danej pogody) ustalić maksymal-ną powierzchnię możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciągnięcie i zatarcie).

Materiał należy nakładać metodą „mokre na mokre”, nie dopuszczając do za-schnięcia zatartej partii przed naciągnięciem kolejnej. W przeciwnym razie
miejsce tego połączenia będzie widoczne. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować, np: w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp.

Tynkowaną powierzchnię należy chronić zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych.

Czas wysychania tynku zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względ-nej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin. Temperatura podłoża i otoczenia, podczas wykonywania prac i wysychania tynku, powinna wynosić od +5 °C do +30 °C.

Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu tynków mineralnych, należy na jedną powierzchnię nakładać tynk o tej samej dacie produkcji.

Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej masy zmywa się środkiem ATLAS SZOP.

BHP

Zawiera cement. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu. Sto-sować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i ochronę twarzy. W przypadku kontaktu ze skórą (lub włosami) natychmiast usunąć (zdjąć) całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody (prysznicem). W przypadku podrażnienia skóry lub wysypki zasięgnąć porady lekarza (zgłosić się pod jego opiekę). W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe (jeżeli są i można je łatwo usunąć). Nadal płukać. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Przechowywanie

Tynk należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %.

Karta
charakterystyki

Deklaracja
właściwości

Świadectwo
higieny

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj