SYSTEMY TARASOWE ATLAS cz. 2

0
2246

SYSTEMY TARASOWE ATLAS cz. 2.

SYSTEMY TARASOWE ATLAS  – Wykonanie warstw konstrukcyjnych wraz z termoizolacją

1. Warstwa kontaktowa

SYSTEMY TARASOWE ATLAS warstwa kontaktow 01Funkcja: Zwiększenie przyczepności do podłoża
Produkt: • ATLAS ADHER • Emulsja Elastyczna ATLAS + ATLAS Postar 20/ Postar 40/ Postar 80 / TEN-10 w proporcjach wskazanych w Kartach Technicznych

Wskazówki wykonawcze: Odpowiednio wysezonowane podłoże (płyta konstrukcyjna tarasu, strop lub podkład betonowy) powinno być pozbawione spękań i warstw mogących osłabić przyczepność (substancje bitumiczne, farby, oleje itd.) oraz oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń. Warstwę kontaktową należy wetrzeć pędzlem w uprzednio zwilżone podłoże.

2. Warstwa spadkowa

Funkcja: Odpowiednie ukształtowanie spadku kolejnych warstw w celu odprowadzenia wody opadowej
Produkt: • ATLAS Postar 20 • ATLAS Postar 40 • ATLAS Postar 80 • ATLAS TEN-10

Wskazówki wykonawcze: Budowę tarasu należy rozpocząć od uzyskania spadku już na warstwie konstrukcyjnej. Wykonujemy ją jako tzw. podkład związany – trwale zespolony z podłożem. Spadek powinien wynosić 1,5–2 %.

Do kolejnego etapu prac można przystąpić po:
5 dniach* : w przypadku Postar 20
3 tygodniach*: w przypadku Postar 40
24 godzinach*: w przypadku Postar 80
24 godzinach*: w przypadku TEN-10

*Przy 20oC i 55% wilgotności. Czasy powyższe mogą ulec zmianie w zależności od panujących warunków temperaturowo-wilgotnościowych. Niższe temperatury oraz wyższa wilgotność wydłużają ten czas.

3. Układanie membrany bitumicznej

Funkcja:  Wariant A: Paroizolacja • Wariant B: Paroizolacja + Hydroizolacja
Produkt: Membrana Bitumiczna ATLAS SMB

Wskazówki wykonawcze: Podłoże pod membranę należy zagruntować produktem ATLAS Bitum Uniwersalny.  Membrana powinna być wywinięta na ścianę (pod ocieplenie) ponad zaplanowany poziom docelowy wszystkich warstw tarasu bądź balkonu. Zaleca się wyciągnąć membranę na wysokość ok. 20 cm nad powierzchnią posadzki. W miejscach przejścia membrany z powierzchni poziomej na pionową, należy wykonać fasetę (wyoblenie) o promieniu r = 4 cm.  Przy klejeniu membrany należy zachować zakład o szerokości ok. 9 cm wzdłuż wstęgi i zakład o szerokości ok.12 cm na połączeniu prostopadłym do długości membrany. Każdorazowo po zakończeniu czynności sklejania konieczne jest przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykonania połączenia membrany na zakładach. W celu eliminacji pęcherzyków powietrza, powierzchnię membrany po ułożeniu należy wygładzić specjalnym wałkiem odpowietrzającym.

4. Termoizolacja

SYSTEMY TARASOWE ATLAS teroizolacja 04Funkcja: Ochrona termiczna budynku
Produkt:  Wariant A: Styropian EPS • Wariant B: Polistyren Ekstrudowany XPS

Wskazówki wykonawcze: Ważnym parametrem przy wyborze styropianu EPS jest poziom naprężeń ściskających. Przy dużych obciążeniach zastosowanie materiału o zbyt małej wytrzymałości na ściskanie będzie powodować niebezpieczne odkształcenia. Do izolacji cieplnej podłóg pod podkładem posadzkowym o obciążeniu użytkowym do 2,0 kN/m2, rekomendowany jest EPS 100. Dla takich samych podłóg silnie obciążonych rekomenduje się EPS 200. W celu dobrania właściwego materiału, należy przeprowadzić stosowne obliczenia. W Wariancie A styropian EPS należy zabezpieczyć membraną bitumiczną ATLAS SMB przed nasiąkaniem wodą. Układając membranę bitumiczną Atlas SMB, należy stosować się do zasad opisanych w punkcie 3 instrukcji. W Wariancie B polistyren ekstrudowany XPS nie musi być bezpośrednio zabezpieczony przed wodą. Membranę w tym wariancie układamy jedynie na warstwie spadkowej. Na XPS układamy natomiast folię PE, która będzie pełniła funkcję warstwy poślizgowej dla jastrychu.

5. Warstwa dociskowa

Funkcja: Przeniesienie obciążeń użytkowych i warstw podłogi tarasu
Produkt: • ATLAS Postar 20 • ATLAS Postar 40 • ATLAS Postar 80

Wskazówki wykonawcze: Zaleca się stosowanie warstwy o grubości min. 40 mm (dla obciążeń < 2,0 kN/m2 oraz dla podkładu o klasie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu F4). W przypadku większych obciążeń, należy dokonać stosownych obliczeń. Podkład może być dodatkowo zbrojony siatką stalową. W takim przypadku zbrojenie należy umieścić w połowie grubości podkładu. Niedopuszczalne jest układanie siatki bezpośrednio na warstwie poślizgowej. W miejscu dylatacji zbrojenie powinno zostać bezwzględnie przecięte. Od strony ścian budynku jastrych powinien być oddylatowany – należy wykonać tzw. dylatację brzegową o szerokości ok. 10 mm. Należy pamiętać także o dylatacjach pośrednich. Wielkość pól dylatacyjnych jest uzależniona m.in. od kształtu obiektu, jego usytuowania, rodzaju i wielkości okładzin oraz użytych materiałów. Pola te nie powinny przekraczać powierzchni 5 m2. Stosunek boków nie powinien być większy niż 2:1.

W zależności od wykorzystanego materiału oraz panujących warunków atmosferycznych, do kolejnego etapu prac można przystąpić po:
Ok. 5 dniach* : w przypadku ATLAS Postar 20
Ok. 3 tygodniach* : w przypadku ATLAS Postar 40 *Przy 20oC i 55% wilg.
Ok. 24 godzinach* : w przypadku ATLAS Postar 80

W końcowej fazie prac na wierzchnią część warstwy dociskowej należy ułożyć szablon ABS, który ukształtuje miejsce pod montaż profili aluminiowych ATLAS. Szablon ABS dodawany jest do każdego Profilu Głównego ATLAS 100 i ATLAS 150.

Uwaga!

Ze względu na relatywnie niewielki współczynnik dyfuzji pary wodnej µ zapraw uszczelniających Woder S i Woder DUO (µ < 500), istnieje możliwość wcześniejszego nakładania tychże zapraw na podłoże. Uzależnione jest to w dużej mierze od panujących warunków atmosferycznych.

W poprzedniej części: Systemy tarasowe z aluminiowymi profilami okapowymi cz.1

W kolejnej części: Wykonanie wierzchnich warstw tarasu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj