PREPARAT KRZEMIONKUJĄCY KS

0
1505

PREPARAT KRZEMIONKUJĄCY KS

PREPARAT KRZEMIONKUJĄCY KSPREPARAT KRZEMIONKUJĄCY KS preparat do wykonywania poziomej przepony przeciwwilgociowej zapobiegającej kapilarnemu podciąganiu wilgoci przez ściany.

PREPARAT KRZEMIONKUJĄCY KS najważniejsze cechy 

 • zapobiega kapilarnemu podciąganiu wilgoci przez ściany
 • do iniekcji grawitacyjnej lub niskociśnieniowej
 • na nasiąkliwe, porowate podłoża mineralne – cegła, kamień naturalny
 • uszczelnia i gruntuje podłoża mineralne

PREPARAT KRZEMIONKUJĄCY KS główne właściwości 

 • do stosowania metodą iniekcji grawitacyjnej lub niskociśnieniowej
 • bardzo dobra penetracja podłoża
 • szeroki zakres stosowania

PREPARAT KRZEMIONKUJĄCY KS główne parametry 

 • zużycie podczas iniekcji ok. 0,4 kg na jeden otwór w murze gr. 50 cm
 • zuzycie ok. 0,1 kg na 1 m2 przy gruntowaniu krzemionkującym

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI PREPARAT KRZEMIONKUJĄCY KS

 • płynny preparat krzemionkujący o działaniu wgłębnym,
 • do stosowania podczas prac konserwatorskich w budynkach zabytkowych oraz w budownictwie współczesnym
 • stosowany podczas uszczelniania i renowacji budynków w strefie cokołowej oraz ścian fundamentowych i piwnic, wewnątrz lub na zewnątrz budynków, w przypadku braku lub niesprawności izolacji poziomej i/lub pionowej
 • do wykonywania poziomej przepony przeciwwilgociowej zapobiegającej kapilarnemu podciąganiu wody przez materiał podłoża
 • do stosowania metodą iniekcji grawitacyjnej lub niskociśnieniowej
 • zalecany na nasiąkliwe, porowate podłoża mineralne, wykonane z cegły lub kamienia,
 • o zawilgoceniu do 80 % i niskim lub średnim stopniu zasolenia (w innych przypadkach wymagane jest wstępne osuszenie muru w strefie planowanej iniekcji i wykonanie zabiegów odsalających)
 • bardzo wysoka zdolność penetracji podłoża – preparat ma niską lepkość i budowę drobnocząsteczkową, dzięki czemu szybko wypełnia pory materiału podłoża
 • zawiera związki kwasu krzemowego które podczas procesu krzemionkowania powodują hydrofobizację ścianek porów i zwężanie ich przekroju, zmniejszając tym samym możliwość kapilarnego podciągania wody przez materiał podłoża
 • tworzy przeponę na całym przekroju muru nie powodując uszczelnienia powierzchniowego – zachowuje paroprzepuszczalność podłoża i możliwość swobodnego odparowania wysychania podłoża
 • wzmacnia materiał podłoża – poprzez odkładanie żelu w porach podłoża w czasie procesu krzemionkowania
 • może być stosowany jako preparat do gruntowania podłoża przed zastosowaniem mineralnych szlamów uszczelniających, stanowiących hydroizolacje powierzchniowe

PREPARAT KRZEMIONKUJĄCY KS OBSZARY ZASTOSOWAŃ

 • odtwarzanie izolacji poziomej metodą iniekcji od zewnątrz, bez wykonywania wykopów – na ścianach zewnętrznych, fundamentowych lub piwnicznych, częściowo zagłębionych w gruncie
 • odtwarzanie izolacji poziomej metodą iniekcji od wewnątrz, z wykonaniem tynku uszczelniającego – na ścianach piwnic częściowo lub całkowicie zagłębionych w gruncie oraz na ścianach działowych wewnątrz budynku
 • odtwarzanie izolacji poziomej metodą iniekcji od wewnątrz, z wykonaniem izolacji typu wannowego – na ścianach piwniczych, częściowo lub całkowicie zagłębionych w gruncie oraz na ścianach działowych wewnątrz budynku
 • odtwarzanie izolacji poziomej metodą iniekcji od zewnątrz, z odkopaniem fundamentów i wykonaniem nowej izolacji pionowej w systemie mineralnym lub bitumicznym – ściany zewnętrzne, piwniczne, częściowo lub całkowicie zagłębione w gruncie

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

Sposób oczyszczenia podłoża powinien być dopasowany indywidualnie dla danego obiektu, w zależności od wytrzymałości i stanu zachowania materiału podłoża oraz jego wartości historycznej. Wilgotne i zasolone tynki należy usunąć do wysokości około 80 cm powyżej najwyższej widocznej linii zasolenia i/lub zawilgocenia. Powierzchnię oczyścić z kurzu, wykwitów solnych, resztek zaprawy i słabo przylegających fragmentów muru. W razie konieczności neutralizacji soli budowlanych zaleca się zastosowanie PREPARATU DO NEUTRALIZACJI SOLI PS, zgodnie z jego kartą techniczną. Wykuć zaprawę murarską ze spoin na głębokość około 20 mm, a następnie ponownie zamknąć zaprawą cementową np. Atlas Złoty Wiek CG, bez zlicowania z murem. Rysy, kawerny i wolne przestrzenie w murze zaleca się przed rozpoczęciem iniekcji wypełnić zaprawą cementową np. z Tynku Renowacyjnego Podkładowego TRP (zaleca się odwierty próbne w celu określenia budowy i struktury ściany).

PREPARAT KRZEMIONKUJĄCY KS SPOSÓB UŻYCIA 

Technologia prac podczas wykonywania iniekcji i odtwarzania izolacji poziomej zależy do przewidzianego rozwiązania technicznego, istniejących warunków gruntowo-wodnych, grubości ścian, stopnia zawilgocenia i zasolenia podłoża.

Zalecenia dotyczące wykonywania otworów

Na przegrodzie zaznaczyć umiejscowienie otworów, stosując szablony i przykładnice. Zalecana średnica otworów 30 mm (iniekcja grawitacyjna) oraz 10-18 mm (iniekcja niskociśnieniowa). Iniekcja jednorzędowa –  otwory wiercić w spoinach, w rozstawie osiowym 10 – 12,5 cm, nachylone pod kątem ok. 25o, w przypadku cienkich ścian kąt nachylenia może być nieco większy, natomiast w przypadku ścian grubszych kąt powinien być mniejszy. Głębokość wiercenia powinna być tak dobrana aby otwór był o ok. 5 cm płytszy niż wynosi całkowita grubość muru. W przypadku bardzo grubych murów (> 60 cm) zaleca się wiercenie otworów, na przemian, po obu stronach muru. Iniekcja dwurzędowa – otwory wiercić w spoinach, poziomo lub z niewielkim nachyleniem, osiowy odstęp między otworami max. 20 cm, rozstaw między rzędami max 8 cm.

1. Odtwarzanie izolacji poziomej metodą iniekcji od zewnątrz, bez wykonywania wykopów

Rodzaj przegród: ściany zewnętrzne, fundamentowe lub piwniczne, częściowo zagłębione w gruncie

Warunki wodne: zwierciadło wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia, niespiętrzająca się wodą gruntowa (infiltracyjna) działająca bez ciśnienia, wilgoć kapilarna

Otwory iniekcyjne wykonać od zewnątrz, powyżej poziomu gruntu. Za pomocą sprężonego powietrza usunąć z otworów pył. Bezpośrednio przed rozpoczęciem iniekcji podłoże zwilżyć wodą i wykonać wstępne krzemionkowanie preparatem KS rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1. W przypadku uszczelniania zwietrzałych murów o niskiej wytrzymałości, w obrębie planowanej iniekcji należy wykonać dodatkową powłokę z zaprawy Atlas WODER S, która ograniczy możliwość niekontrolowanego wycieku preparatu iniekcyjnego na zewnątrz ścian. Iniekcję bezciśnieniową (grawitacyjną) wykonywać z zastosowaniem lejków, zapewniających stałe i równomierne nasączanie podłoża.

Prace przerwać po całkowitym nasączeniu mury w obrębie każdego z wykonanych otworów. W przypadku iniekcji ciśnieniowej w otworach umieścić pakery, a preparat wtłaczać pod stałym ciśnieniem ok. 4 do 8 barów. Po zakończeniu iniekcji otwory należy zasklepić zaprawą cementową np. z Tynku Renowacyjnego Podkładowego TRP. W obrębie cokołu ścian zewnętrznych oraz na ścianach wewnętrznych piwnic wykonać tynki renowacyjne Atlas ZŁOTY WIEK, w zależności od stopnia zasolenia ścian. W zależności od przewidzianego efektu estetycznego powierzchnię tynku można wykończyć odpowiednio dobraną konserwatorską zaprawą wierzchnią lub malować Renowacyjną Farbą Silikatową S-02

2.    Odtwarzanie izolacji poziomej metodą iniekcji od zewnątrz, bez wykonywania wykopów, z zastosowaniem tynku uszczelniającego HYDROTYNK U

Rodzaj przegród: ściany zewnętrzne, fundamentowe lub piwniczne, częściowo zagłębione w gruncie

Warunki wodne: zwierciadło wody gruntowej powyżej poziomu posadowienia, woda gruntowa (infiltracyjna) spiętrzająca się okresowo, nie wywierająca ciśnienia

Iniekcję wykonać analogicznie jak w punkcie 1. Z uwagi na warunki wodne zaleca się wykonanie na ścianach piwnic wyprawy z TYNKU USZCZELNIAJĄCEGO HYDROTYNK U. Zaleca się nakładanie tynku warstwami o grubości ok. 10 mm, zależnie od stopnia zawilgocenia podłoża. W przypadku ścian lekko wilgotnych wystarczy jedna, dwie warstwy tynku, natomiast w przypadku ścian intensywnie zawilgoconych zalecane jest zastosowanie co najmniej trzech warstw tynku. W narożnikach ścian oraz na krawędzi połączenia ściana-posadzka zalecane jest wykonanie fasety z tynku HYDROTYNK U. W razie konieczności, tynk uszczelniający należy zastosować w połączeniu z powłoką z dwuskładnikowej hydroizolacji Atlas WODER DUO wykonaną na posadzce.

3. Odtwarzanie izolacji poziomej metodą iniekcji od zewnątrz, bez wykonywania wykopów, z wykonaniem izolacji typu wannowego z dwuskładnikowej hydroizolacji Atlas WODER DUO

Przegrody: ściany zewnętrzne, fundamentowe lub piwniczne, częściowo zagłębione w gruncie

Warunki wodne: zwierciadło wody gruntowej powyżej poziomu posadowienia, woda gruntowa (infiltracyjna) spiętrzająca się okresowo, nie wywierająca ciśnienia

Iniekcję wykonać analogicznie jak w punkcie 1. Z uwagi na warunki wodne i możliwe wysokie zawilgocenie ścian zaleca się wykonanie na ścianach (i posadzce) piwnic izolacji typu wannowego z mineralnej hydroizolacji dwuskładnikowej Atlas WODER DUO, dwuwarstwowo, zachowując przerwę między aplikacją warstw ok. 3 godziny. Atlas WODER DUO musi być aplikowany na odpowiednio równe podłoże, dlatego w przypadku dużych nierówności ścian zaleca się uprzednie wykonanie rapówki z Obrzutki renowacyjnej TRO. W narożnikach ścian oraz na krawędzi połączenia ściana-posadzka zalecane jest wykonanie fasety z tynku HYDROTYNK U. Na odpowiednio wysezonowanej warstwie hydroizolacji wykonać tynki renowacyjne Atlas Złoty Wiek, w zależności od stopnia zasolenia ścian. W zależności od przewidzianego efektu estetycznego powierzchnię tynku można wykończyć odpowiednio dobraną konserwatorską zaprawą wierzchnią lub malować Renowacyjną Farbą Silikatową S-02

4.    Odtwarzanie izolacji poziomej metodą iniekcji od zewnątrz, z odkopaniem fundamentów i wykonaniem nowej izolacji pionowej w systemie mineralnym

Iniekcję wykonuje się od zewnątrz, wiercąc otwory powyżej poziomu ławy fundamentowej lub od wewnątrz – w obu przypadkach przepona powinna znajdować się powyżej poziomu posadzki w piwnicy.  W przypadku bardzo grubych ścian (> 60 cm) zaleca się wykonać nawierty z obu stron muru. Aplikację Preparatu krzemionkującego KS wykonać analogicznie jak opisano to w punkcie 1. Na ścianach fundamentowych od zewnątrz, wykonać warstwę hydroizolacyjną z mineralnego szlamu uszczelniającego Atlas WODER S lub dwuskładnikowej hydroizolacji Atlas WODER DUO, w minimum 3 warstwach. Warstwę wykonanej hydroizolacji chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi za pomocą folii kubełkowej lub przyklejonych płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS grubości 2 cm, osłoniętych warstwą poślizgową z folii budowlanej 0,2 mm. Płyty osłonowe z XPS przykleić zaprawą cementową Atlas STOPTER K-20. Wykop zaleca się wypełnić zasypką filtracyjną, a wokół budynku wykonać opaskę z kostki brukowej.


5. Odtwarzanie izolacji poziomej metodą iniekcji od zewnątrz, z odkopaniem fundamentów i wykonaniem nowej izolacji pionowej w systemie bitumicznym (wodnym, bezrozpuszczalnikowym)

Iniekcję wykonuje się od zewnątrz, wiercąc otwory powyżej poziomu ławy fundamentowej lub od wewnątrz – w obu przypadkach przepona powinna znajdować się powyżej poziomu posadzki w piwnicy. W przypadku bardzo grubych ścian (> 60 cm) zaleca się wykonać nawierty z obu stron muru. Aplikację Preparatu krzemionkującego KS wykonać analogicznie jak opisano to w punkcie 1. Po zakończeniu krzemionkowania, cała powierzchnię odsłoniętych ścian fundamentowych zagruntować preparatem KS rozcieńczonym wodą 1:1 i nanieś warstwę mineralnego szlamu uszczelniającego Atlas WODER S. Następnie wykonać warstwę hydroizolacji z dyspersyjnej, grubowarstwowej masy asfaltowo-kauczukowej Izohan IZOBUD WM lub Izohan IZOBUD WM 2K, o grubości 2 do 4 mm, w zależności od obciążenia wodą. Warstwę wykonanej hydroizolacji chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi za pomocą folii kubełkowej lub przyklejonych płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS grubości 2 cm, osłoniętych warstwą poślizgową z folii budowlanej 0,2 mm. Płyty osłonowe z XPS montować do podłoża przy użyciu zaprawy klejącej Izohan EKOLEP. Wykop zaleca się wypełnić zasypką filtracyjną, a wokół budynku wykonać opaskę z kostki brukowej.

UWAGI

 • Niniejsze informacje stanowią podstawowe zalecenia dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wytycznymi konserwatorskimi i przepisami BHP.
 • Decyzja odnośnie doboru rozwiązań technologicznych i materiałowych podczas prac związanych z odtwarzaniem hydroizolacji, powinna być podjęta po przeanalizowaniu lokalnych warunków gruntowo-wodnych, rodzaju materiału konstrukcyjnego ścian stykających się z gruntem, wilgotności, stopnia zasolenia i stanu technicznego fundamentów i innych istotnych dla danego obiektu aspektów
 • Iniekcję należy wykonywać odpowiednio długo, aby wytworzyć ciągłą wodoszczelną warstwę na całej szerokości muru.
 • Podczas prac związanych z odsłonięciem ścian fundamentowych i wykonaniem izolacji pionowej, stosować się do zasad bezpieczeństwa i odcinkowego odsłaniania fundamentów
 • Narzędzia czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.
 • Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych i oznakowanych opakowaniach. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed wysokimi temperaturami (powyżej 30 oC) i zamrożeniem – produkt zamarza i traci nieodwracalnie swoje właściwości użytkowe poniżej 0 oC. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Unikać tworzenia aerozoli z powietrzem.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Dokładnie umyć twarz, oczy i ręce. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu /ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Szczegółowe informacje na temat zagrożeń i warunków bezpiecznego stosowania, aspektów ekologicznych oraz zaleceń dotyczących transportu i składowania zamieszczone są w karcie charakterystyki

PREPARAT KRZEMIONKUJĄCY KS DANE TECHNICZNE

PREPARAT KRZEMIONKUJĄCY KS jest wodnym roztworem krzemianu potasu, metylosilikonianu potasu i dodatków modyfikujących.

GĘSTOŚĆ WYROBU 1,2 G/CM3
Wzmocnienie podłoża (zależnie od materiału podłoża, jego wilgotności i warunków zewnętrznych) do 60% (5,0-6,0 N/mm2)
Odczyn pH 11-13
Kolor żółty
Zużycie (w praktyce uzależnione jest od nasiąkliwości materiału podłoża i wilgotności przegrody) na 1 m2 przekroju poziomego muru ok. 15 kg (dla iniekcji jednorzędowej), ok. 19 kg (dla iniekcji dwurzędowej) na 1 m2 powierzchni przy gruntowaniu krzemionkującym 0,10 – 0,15 kg
Temperatura przygotowania zaprawy, otoczenia w trakcie prac oraz podczas wiązania od + 5 °C do + 25 °C
Dostępne opakowania:
Kanister plastikowy 5 kg
Kanister plastikowy 10 kg
Kanister plastikowy 30 kg

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj