Firepaint Thinner AL

0
630

Firepaint Thinner AL

Firepaint Thinner ALFirepaint Thinner AL Knauf Rozpuszczalnik do rozcieńczania farby Knauf FirePaint Steel. Farby Knauf wytwarza się i dostarczana w taki sposób, aby ich rozcieńczanie nie było potrzebne przy prawidłowych warunkach przechowywania.  Tym niemniej, w przypadku gdy farba ma być nałożona jako cienka warstewka (np. jako powłoka do zagruntowania porowatych podłoży) lub gdy farba stała się zbyt gęsta, np. w zimną pogodę, można stosować rozcieńczalniki Knauf wskazane w karcie charakterystyki produktu w celu uzyskania konsystencji najbardziej odpowiedniej dla danego zastosowania.

Właściwości

Zwykle nie ma potrzeby rozcieńczania produktów Knauf Firepaint. Rozcieńczalnika 5% (obj.) można użyć wyłącznie na powierzchniach, na których wymaga się niewielkiej grubości powłoki suchej (< 225 μm powłoki suchej, 300 μm powłoki mokrej). Należy używać rozcieńczalnika Knauf Firepaint Finish Thinner AL. Po rozcieńczeniu odporność powłoki na osiadanie jest zmniejszona, wobec tego nie można już uzyskać 1500 μm grubości powłoki suchej dla farby Knauf Firepaint Steel.

Zastosowanie do farb Firepaint

  • Steel;
  • Primer K1;
  • Finish.

Dane techniczne

Ciężar właściwy 0.9 (kg/litr)
Numery odcieni/Kolory 00000 /bezbarwny
Temperatura zapłonu 23 (°C)
Zawartość lotnych związków organicznych 870 (g/l)

Dodatkowe informacje

Jako zasadę ogólną należy przyjąć, że rozcieńczanie powinno być minimalne, ponieważ zbyt duża ilość rozcieńczalnika ma negatywny wpływ na jakość pomalowanej powierzchni. Jednakże jeżeli farba ma być nakładana w wysokich temperaturach (powietrza i/lub stali), w wyjątkowych wypadkach rozcieńczanie powyżej limitów określonych w karcie charakterystyki może się okazać konieczne, aby zapobiec odkurzowi i nieprawidłowemu tworzeniu się powłoki.

Czyszczenie narzędzi

Po zakończeniu nanoszenia powłoki należy bezzwłocznie wyczyścić urządzenia za pomocą rozcieńczalnika Knauf Firepaint Finish Thinner AL.

Bezpieczeństwo

Podczas pracy zachować ostrożność. Przed i podczas stosowania produktu przestrzegać wszystkich instrukcji umieszczonych na etykietach bezpieczeństwa i pojemnikach, zapoznać się z właściwą kartą charakterystyki produktu Knauf oraz stosować wszystkie lokalne i krajowe przepisy bezpieczeństwa.

Rozcieńczalnik Knauf Firepaint Thinner AL przeznaczony jest tylko do zastosowań profesjonalnych.

Przechowywanie

  • Przechowywać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
  • Dopuszczalny okres magazynowania wynosi 60 miesięcy od daty produkcji.

Wskazówki bezpieczeństwa i usuwania odpadów

Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania.

Karta
techniczna

Karta
charatkerystyki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ