Farba Fasadowa Akrylowa FA 10

0
669

Farba Fasadowa Akrylowa FA 10

Farba Fasadowa Akrylowa FA 10Farba Fasadowa Akrylowa FA 10 Foveo Tech przeznaczona jest do dekoracyjnoochronnego malowania i renowacji budynków mieszkalnych, gospodarczych, przemysłowych, użyteczności publicznej. Można ją stosować na wszelkie podłoża mineralne: tynki cementowe i cementowowapienne, beton również na cienkowarstwowe tynki mineralne. Farba Fasadowa Akrylowa FA 10 jest produktem bardzo nowoczesnym a ponadto w swym składzie zawiera specjalny rodzaj żywic syntetycznych, które nadają jej wyjątkowej elastyczności.

Zastosowana kompilacja – FLEXIFORMULA – sprawia, że farba:

  • bardzo dokładnie kryje malowane powierzchnie,
  • idealnie przylega do nierównej struktury podłoża,
  • posiada trwałą powłokę,
  • jest odporna na naprężenia dynamiczne.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

  • bardzo duża odporność na zagrożenia biologiczne
  • wysoce hydrofobowa – chroni ściany przed wilgocią
  • wysoka trwałość powłoki i koloru
  • bardzo łatwa w aplikacji
  • wysoka odporność na działanie promieni UV
  • szeroka gama kolorystyczna

Dane techniczne

Temp. stosowania: od +5ºC do +25ºC (z Dodatkiem Zimowym DZ10 farbę można stosować już od 0ºC)
Czas schnięcia: 2 godziny
Czas utwardzenia: 28 dni
Kolor: 318 kolorów
Opakowanie: wiadro 9 L

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być odpowiednio równe, suche, mocne, oczyszczone z kurzu i oczywiście pozbawione zanieczyszczeń oraz wolne od agresji biologicznej (grzyby, pleśnie, mchy), chemicznej itp. Świeże cienkowarstwowe tynki mineralne malować nie wcześniej niż po 14 dniach od ich wykonania, tynki cementowe, cementowo-wapienne nie wcześniej niż po 28 dniach, natomiast beton nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy. Wszystkie podłoża muszą mieć również ustabilizowaną wilgotność oraz zakończony proces twardnienia. Wszelkiego rodzaju zabrudzenia należy oczyścić wodą pod zwiększonym ciśnieniem a ponadto stare tynki i powłoki malarskie o słabej przyczepności należy usunąć. Ubytki zatem uzupełnić Zaprawą Klejącą KS 10, KS 20, KU 11, KU 21, KW 12 lub standardową zaprawą tynkarską. Przed malowaniem farbą akrylową podłoża nowe i odnawiane należy pomalować Gruntem Akrylowym GA 10.

SPOSÓB UŻYCIA

Farba Fasadowa Akrylowa FA 10 musi być dokładnie wymieszana, nakłada się ja zawsze 2 warstwy – pędzlem, wałkiem w odstępach ok. 4 godzin lub przez natrysk hydrodynamiczny metodą mokro na mokro. Nie mieszać z farbami innego typu i nie rozcieńczać wodą! Do nanoszenia pierwszej warstwy farbę można rozcieńczyć dodając max. do 10% Gruntu Akrylowego GA 10. Przyjęte proporcje rozcieńczenia zachować podobnie na całej malowanej powierzchni. Drugą warstwę nanosić stosując farbę nie rozcieńczoną. Aby uniknąć różnic w odcieniach barw, należy oczywiście na jedną powierzchnię nakładać farbę o tym samym numerze partii produkcyjnej (data ważności i numer partii zamieszczony na opakowaniu). Farby z różnych partii wymieszać razem przed ich użyciem. Przerwy w pracy należy zaplanować z wyprzedzeniem np. po zakończeniu prac w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp.

UWAGI / ZALECENIA

Nie nakładać na nagrzane podłoże. W trakcie pracy oraz podczas wysychania należy oczywiście unikać bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru, działania deszczu. Stosować przy temperaturze podłoża i otoczenia +5ºC do +25ºC.  Równocześnie temperatura podłoża i otoczenia podczas malowania oraz przez kolejne 24 godziny nie może być niższa od +5ºC. Ponadto do czasu wyschnięcia farby chronić wymalowaną powierzchnię za pomocą folii lub gęstej siatki osłonowej.Ponadto do czasu wyschnięcia farby chronić wymalowaną powierzchnię za pomocą folii lub gęstej siatki osłonowej.

Narzędzia bezpośrednio po użyciu umyć wodą. Farba Fasadowa Akrylowa FA 10 stosowana w systemach ociepleń w ciemnych, intensywnych kolorach (o współczynniku odbicia światła rozproszonego poniżej 20%) nie powinna oczywiście przekraczać 10% malowanej powierzchni. Oprócz tego przed przystąpieniem do malowania elewacji, należy sprawdzić na małym fragmencie zgodność zamówionego koloru. Jakiekolwiek uwagi dotyczące niestandardowych cech farby i jej koloru należy zgłaszać natychmiast do sprzedawcy. Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP. W przypadku łączenia farby z wyrobami innych producentów, firma nie ponosi odpowiedzialności

OKRES PRZYDATNOŚCI

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach 18 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem. Temperatura przechowywania od +5ºC do +30ºC.

WYDAJNOŚĆ

do 10 m²/l przy jednokrotnym malowaniu. Wydajność praktyczna uzależniona jest od wielu czynników, takich jak: rodzaj podłoża, jego chłonność, faktura, kolor oraz rodzaj użytego narzędzia i metoda aplikacji.

KOLORYSTYKA

318 kolorów

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

BEZPIECZEŃSTWO: Zawiera 2­oktyloizotiazol­3(2H)­on, mieszaninę 5­chloro­2­metylo­2H­izotiazol­3­onu [WE 247­500­7] i 2­metylo­2H ­izotiazol­3­onu [WE 220­239­6] (3:1). Może zatem powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy oczywiście pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi a ponadto przed użyciem przeczytać etykietę. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach. Zawiera terbutrynę, 2­oktyloizotiazol­3(2H)­on, pirytionian cynku, jako środki konserwujące w celu ochrony pierwotnych właściwości powłoki.

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

Atest
higieny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ