Cynk Śnieżka

CYNK ŚnieżkaCynk Śnieżka Spray cynkowy przeznaczony do antykorozyjnej ochrony elementów metalowych tj. części karoserii, układy wydechowe, bramy, ogrodzenia. Spray zawiera 99% czystego cynku. Jest odporny na czynniki atmosferyczne a ponadto po utwardzeniu jest odporny na temperaturę do 600°C.

SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

  • Podłoże powinno być suche oczywiście  bez rdzy, kurzu, zatłuszczeń i innych zanieczyszczeń. Zniszczone powłoki, źle przylegające do podłoża usunąć.
  • Stare, dobrze trzymające się powłoki zmatowić papierem ściernym i odpylić.

Przygotowanie wyrobu

Przed użyciem Cynk Śnieżka energicznie wstrząsnąć opakowanie. Potrząsać zatem przez około 3 minuty od momentu pojawienia się charakterystycznego odgłosu przemieszczania się kulek w pojemniku.

Malowanie

  • Zabezpieczyć powierzchnie dookoła miejsca pracy.
  • Idealna temperatura do malowania: od +15°C do +25°C.
  • Dokonać próbnego natrysku.
  • Zaleca się nakładać kilka cienkich warstw z odległości 25­-30 cm.
  • Czas schnięcia i utwardzenia jest uzależniony od temperatury i wilgotności powietrza; w niekorzystnych warunkach może ulec wydłużeniu.
  • Pełna ochrona antykorozyjna malowanego podłoża – po 24 h.
  • Po zakończeniu natrysku, wyczyścić dyszę przez obrócenie pojemnika do góry dnem, skierowaniem dyszy w bezpiecznym kierunku i naciśnięcie przycisku przez ok.3 sekundy
  • Pomieszczenia, w którym zastosowano wyrób lub elementy malowane wyrobem Cynk Śnieżka należy oczywiście wietrzyć do zaniku zapachu i po tym okresie nadają się do użytkowania.

OKRES PRZYDATNOŚCI

10 lat od daty produkcji. Temperatura przechowywania od +5ºC do +25ºC.

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

BEZPIECZEŃSTWO: Cynk Śnieżka zawiera ksylen, aceton. Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. Możliwe jest zatem tworzenie się mieszanin wybuchowych w przypadku braku wystarczającej wentylacji. Działa drażniąco na oczy ponadto pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić, podobnie nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Przede wszystkim nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C i chronić przed światłem słonecznym. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu ponadto nie wdychać rozpylonej cieczy.

Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

Atest
higieny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ