środa, 19 czerwca, 2024

WIELKOFORMATOWY DRUK FOTOTAPET

0

Contact Information
Contact TOMASZ
07405129232
Free
More Information

WYDRUK FOTOTAPET ORAZ MONTAŻ

Ofe­ru­je­my Pań­stwu moż­li­wość nie­zwy­kłej aran­ża­cji miesz­ka­nia, skle­pu lub biu­ra przy uży­ciu fo­to­ta­pety. W zakresie naszych usług jest wydruk, ale i montaż tapet.

Za­le­ty i możliwości:

– ta­pe­ty dru­ku­je­my na wy­so­kiej ja­ko­ści fo­lii sa­mo­przy­lep­nej,
– druk fo­to­ta­pet me­to­dą lateksową zwięk­sza od­por­ność na szko­dli­we dzia­ła­nie pro­mie­ni sło­necz­nych,
– tu­sze uży­wa­ne do dru­ku nie za­wie­ra­ją szko­dli­wego cy­klo­hek­sa­no­lu (moż­li­wość za­sto­so­wa­nia w po­ko­ju dzie­cię­cym),
– du­ży wa­chlarz za­sto­so­wań fo­to­ta­pet (po­kój, kuch­nia, ła­zien­ka),
– mon­taż bez uży­cia kle­ju,
– nie­po­wta­rzal­ne i ory­gi­nal­ny spo­sób aran­ża­cji wnętrz,
– uni­kal­ne wzo­ry (nie sto­su­je­my go­to­wych, czę­sto po­wie­la­nych wzo­rów).

KONTAKT: TOMASZ 07405129232

This Ad has been viewed 143 times.