BETON B-30 446

0
1654

BETON B-30 446 zaprawa cementowa, 30MPa

Parametry

BETON B-30 446BETON B-30 446 jest to zaprawa przeznaczona do wykonywania cementowych podkładów podłogowych i posadzek oraz temu podobnych warstw dociskowych, podkładowych i kształtujących spadek, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Stosowana jako podkład w systemie ogrzewania podłogowego, pływający na izolacji termicznej, warstwie rozdzielczej i związany z podłożem. Nadaje się do kotwienia słupków ogrodzeniowych. Z zaprawy tej można wykonywać także inne elementy wylewane bezpośrednio na budowie, takie jak: fundamenty, nadproża, schody, stropy – po uprzednim ułożeniu właściwego zbrojenia.

Minimalne grubości warstwy:

 • podkład związany z podłożem > 25mm podkład na warstwie oddzielającej > 35 mm
 • podkład „pływający” na warstwie izolacji termicznej i/lub akustycznej >40 mm

Stosowana jako podkład podłogowy pod płytki ceramiczne, wykładziny syntetyczne, panele, parkiety itp.

Cechy produktu BETON B-30 446

 • Wysoka wytrzymałość
 • Na balkony i tarasy
 • Na ogrzewanie podłogowe
 • Pod parkiety, panele, wykładziny, płytki
 • Mrozoodporny
 • Wodoodporny
 • Uniwersalny

Skład

 • Cement portlandzki
 • Kruszywo kwarcowe
 • Dodatki modyfikujące

Warunki wykonywania prac

 • Stosować w temperaturach od+5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu.
 • Wszystkie podłoża powinny być nośne, zwarte, stabilne, oczyszczone i w razie potrzeby zagruntowane GRUNTOLITEM-W 301 lub gruntem EXPERT 6.
 • Podłoża pylaste zaleca się zagruntować gruntem GRUNTOLIT-SG 302 lub EXPERT 5.

Przygotowanie podłoża

 • Szczeliny i większe spękania podłoża należy wyreperować np. stosując zapraw wyrównującą 428.
 • Podłoża betonowe muszą mieć co najmniej 6 miesięcy, a jastrychy cementowe – co najmniej 4 tygodnie i wilgotność nie większą niż 2%.
 • Przy wykonywaniu podkładów należy przestrzegać zasad stosowania dylatacji
 • W przypadku wykonywania podkładu związanego z podłożem, należy przenieść ewentualne dylatacje występujące w podłożu tak aby pokrywały się z nimi dylatacje w wykonywanym podkładzie. Przed wylaniem jastrychu należy wykonać dylatacje oddzielające od ścian i innych elementów stosując specjalną taśmę dylatacyjną bądź pasy styropianu najlepiej o grubości 10mm. Krawędzie wolne wylewanego obszaru należy zabezpieczyć przed spływaniem wylewki i też zastosować dylatację oddzielającą od ogranicznika.
 • W przypadku wykonywania podkładu podłogowego na warstwie rozdzielającej przygotowanie podłoża należy rozpocząć od jego oczyszczenia i wykonania dylatacji oddzielającą wylewkę od ścian za po- mocą taśmy dylatacyjnej. Następnie należy rozłożyć równomiernie na całej powierzchni folię PE o grubości min. 0,2 mm z wywinięciem na ścianę ponad przewidywany poziom wylewanego podkładu. Przy połączeniach folii trzeba zastosować zakład min.10cm i skleić ją na złączach taśmą samoprzylepną lub zgrzać, tak aby uzyskać szczelną izolację.
 • W przypadku podkładu podłogowego „pływającego” na oczyszczonym i równym podłożu należy ułożyć mijankowo (z przesunięciem krawędzi) płyty ze styropianu lub wełny mineralnej odpowiedniej twardości. Układać je tak, aby nie występowały szczeliny miedzy nimi. Przy stosowaniu płyt styropianowych można zastosować podsypkę z piasku niwelującą ewentualne nierówności, które mogą powodować łamanie się płyt lub ich klawiszowanie. Wykonać dylatację oddzielającą wylewkę od ścian za pomocą taśmy dylatacyjnej. Następnie należy rozłożyć równomiernie na całej powierzchni folię PE o grubości min. 0,2 mm z wywinięciem na ścianę ponad przewidywany poziom wylewanego podkładu. Przy połączeniach folii trzeba zastosować zakład min.10 cm i skleić ją na złączach taśmą samoprzylepną lub zgrzać, tak aby uzyskać szczelną izolację.
 • Uwaga: Prawidłowo wykonany podkład „pływający” nie może bezpośrednio łączyć się ze ścianą, podłożem pod izolacją lub elementami instalacji. należy sprawdzić szczelność i zamocowanie instalacji grzewczej. W przypadku ogrzewania wodnego rury napełnić wodą w celu zapobiegnięcia ich wypływaniu w trakcie prowadzenia prac.

Rodzaje podłoża

 • Betony, żelbety: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301lub EXPERT 6 , w przypadku gładkich powierzchni GRUNTOBETEM 310.
 • Jastrych cementowy: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301 lub EXPERT 6

Przygotowanie produktu BETON B-30 446

 • Suchą mieszankę należy wsypywać stopniowo do pojemnika zawierającego odpowiednią ilość czystej, chłodnej wody, mieszając ręcznie lub mechanicznie za pomocą wolnoobrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy.
 • Odstawić na czas dojrzewania wynoszący 5 minut i ponownie dokładnie wymieszać.
 • W przypadku potrzeby wykorzystania części opakowania, całą suchą mieszankę należy starannie wymieszać, gdyż w czasie transportu mogło nastąpić rozdzielenie składników.
  Stwardniałej zaprawy nie mieszać z woda, ani ze świeżym materiałem.

Sposób użycia BETON B-30 446

 • Przygotowaną zaprawę należy układać, najczęściej pomiędzy listwami kierunkowymi, warstwą o grubości uzależnionej od rodzaju konstrukcji podłogi oraz ściśliwości warstwy izolacji termicznej lub akustycznej.
 • Nadmiar zaprawy ściągnąć łatą po prowadnicach i po wstępnym zwiazaniu zatrzeć powierzchnię pacą.
 • W przypadku dużych obciążeń podłogi, znacznych wahań temperatury, podłóg na stropach z elementów prefabrykowanych w pomieszczeniach o zwiększonej intensywności eksploatacji, przy układaniu podkładu na warstwie izolacji termicznej lub akustycznej o dużej odkształcalności, a także w celu zmniejszenia liczby dylatacji przeciwskurczowych, stosuje się zbrojenie podkładów

Przechowywanie

 • Do 12 miesięcy od daty produkcji w szczelnie zamkniętych opakowaniach i temperaturze od +5°C do+25°C, w miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia.
 • Można przewozić dowolnymi środkami transportu, w temp. nie niższej niż +5°. Nie podlega przepisom ADR.

Uwagi wykonawcze

 • Wylewkę chronić przez pierwsze 7 dni od jej wykonania przed nadmiernym nasłonecznieniem, zbyt wysoką temperaturą, silnym wiatrem i wodą (opadami) oraz ujemnymi temperaturami (minimalna temperatura schnięcia to 5˚C). Niedozwolone jest suszenie wylewki przy użyciu dmuchaw ciepłego powietrza. Warunki takie należy zachować także w trakcie prowadzenia prac. Nie wyklucza się powstawania spękań i rys w przypadku zastosowania wylewki na spękanych lub odkształcalnych podłożach.
 • Przy wykonywaniu podkładów należy przestrzegać zasad stosowania szczelin dylatacyjnych: konstrukcyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. Szczeliny dylatacyjne konstrukcyjne należy stosować w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku oraz w przypadkach konieczności wyeliminowania wpływu rozszerzalności cieplnej materiałów.
 • Szczeliny izolacyjne należy stosować w celu oddzielenia podłogi od innych elementów budynku (ścian, słupów, schodów, itp.) mogących ograniczać ruchy podłogi. Stosuje się je także w miejscach zmiany grubości podkładu, w miejscach styku różnych podłóg oraz w celu wydzielenia prostokątnych pól podkładu w pomieszczeniach o skomplikowanym kształcie.
 • Szczeliny przeciwskurczowe powinny dzielić powierzchnię na pola nie większe niż: 30m2 przy długości boku do 6 m w pomieszczeniach wewnętrznych, 20m2 przy długości boków nie większej niż 5 m
  – w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym, 40m² przy długości boku nie przekraczającej 8m
  – w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowymi, gdy zastosowano zbrojenie przeciwskurczowe (rozwiązanie zalecane). W korytarzu rozstaw szczelin przeciwskurczowych nie powinien przekraczać 2-2,5-krotnej jego szerokości.
 • Dylatacje jastrychów wykonywanych na tarasach należy rozmieszczać co 2-2,5m, w zależności od nasłonecznienia i koloru wykładziny zewnętrznej.
 • Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. Szczegółowe wskazówki znajdują się w karcie charakterystyki.

Parametry techniczne BETON B-30 446

 • Klasyfikacja wg EN 1504-3 R2
 • Czas przydatności do użycia po wymieszaniu Do 60 minut
 • Możliwość wchodzenia na wykonaną posadzkę od 24 do 48 godzin
 • Możliwość wykonywania dalszych prac Po 28 dniach twardnienia
 • Grubość warstwy od 25mm do 100mm
 • Proporcje mieszania z wodą ok. 3,5 l na 25kg suchej mieszanki
 • Zużycie suchej mieszanki ok. 20 kg/m2 na 1 cm grubości warstwy zaprawy
 • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach ≥ 30 MPa
 • Zawartość rozpuszczalnego chromu VI ≤ 0,0002%

Wskazówki ogólne

Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP.
Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj