ATLAS WODER DUO

0
1945

ATLAS WODER DUO

ATLAS WODER DUOATLAS WODER DUO  hydroizolacja dwuskładnikowa tworzy przeciwwilgociową i przeciwwodną – izolację typu lekkiego, średniego lub ciężkiego (w zależności od grubości nałożonej warstwy). Odporny na negatywne parcie wody.

Najważniejsze cechy ATLAS WODER DUO

 • idealny pod płytki na tarasach, balkonach, a także w łazienkach i kuchniach
 • do basenów i zbiorników wody użytkowej, p.poż
 • elastyczny, mostkuje ustabilizowane rysy i pęknięcia

Główne właściwości ATLAS WODER DUO

 • elastyczny i paroprzepuszczalny
 • odporny na bezpośrednie obciążenia typu lekkiego, np. ruchem pieszym
 • wzmocniony włóknami – ich obecność sprawia, iż powłoka jest jeszcze bardziej odporna na uszkodzenia wynikające z pracy podłoża oraz obciążeń użytkowych przyklejonej na niej okładziny

Główne parametry ATLAS WODER DUO

 • maksymalna grubość jednej warstwy: 2 mm
 • przyczepność do podłoża betonowego: ≥ 1,0 MPa
 • czas gotowości do pracy po wymieszaniu składników: ok. 1 godziny
 • klejenie okładzin: po ok. 12 godzinach

Przeznaczenie ATLAS WODER DUO

Tworzy hydroizolację przeciwwilgociową i przeciwwodną – izolację typu lek-kiego, średniego lub ciężkiego (w zależności od grubości nałożonej warstwy). Stanowi uszczelnienie przed wodą:
• pod ciśnieniem 50 m słupa wody (5 barów) – w zbiornikach wodnych, w ba-
senach (odporny na działanie wody chlorowanej),
• działającą bezciśnieniowo – przepływającą swobodnie na skutek deszczu,
mycia powierzchni, pod prysznicami, w myjniach, w postaci wilgoci gruntowej itp.

Chroni podłoża przeznaczone pod płytki, wyeksponowane na działanie opadów – balkony, tarasy itp.

Chroni podłoża przeznaczone pod płytki przed wilgocią powstającą we-wnątrz budynków – tynki i podkłady podłogowe w pomieszczeniach mokrych (łazienkach, łaźniach, natryskach, kuchniach, myjniach), zwłaszcza w strefach mokrych tych pomieszczeń – wokół kabin prysznicowych (także w systemie bezbrodzikowym), umywalek, wanien, zlewów itp.

Stanowi hydroizolację elementów podziemnych – ścian piwnic i fundamen-tów z cegieł, bloczków betonowych ścianek oporowych i innych elementów budowlanych, narażonych na stały kontakt z wodą gruntową (pod warunkiem zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym).
Idealny jako izolacja przeciwwodna w zbiornikach wody użytkowej, zbiorni-kach p-poż, oczyszczalniach ścieków.

Zalecany jest do ochrony elementów szczególnie narażonych na zniszczenie w kontakcie z wilgocią – płyt gipsowo-kartonowych, betonu komórkowego itp. Nadaje się do uszczelniania zbiorników na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Można nim pokrywać płyty OSB oraz blachę ocynkowaną (po jej odtłuszcze-niu) – przed nakładaniem hydroizolacji na metale: cynk, miedź, aluminium, po-wierzchnię należy uprzednio pokryć żywicą epoksydową lub poliuretanową. Może być stosowany na podłożach wykonanych w systemach ogrzewania podłogowego i ściennego oraz na innych mineralnych powierzchniach podlegających odkształceniom (schody, zbiorniki retencyjne, zapory, jazy, śluzy, tarasy balkony.

Umożliwia wykonanie elastycznego zabezpieczenia naroży i dylatacji – wraz z zatopioną w nim TAŚMĄ i NAROŻNIKAMI USZCZELNIAJĄCYMI ATLAS lub ta-śmą i narożnikami ATLAS HYDROBAND, chroni krawędzie połączeń ścian i podkładów podłogowych oraz przerwy dylatacyjne.

Uszczelnia powierzchnie wokół ścian i podłóg, wokół przejść rur instalacji wodnej i kanalizacyjnej – wraz z zatopionymi w nim PIERŚCIENIAMI PODŁO-GOWYMI LUB ŚCIENNYMI ATLAS lub pierścieniami ściennymi ATLAS HYDRO-BAND.

Rodzaje uszczelnianych podłoży – wymienione powyżej oraz tynki cementowe i cementowo-wapienne, cementowe podkłady podłogowe, elementy betonowe, żelbetowe i murowane z cegieł, pustaków, bloczków, płyty g-k itp.

Właściwości ATLAS WODER DUO

 • Elastyczny i paroprzepuszczalny.
 • Odporny na mróz, promieniowane UV i starzenie.
 • Mostkuje ustabilizowane rysy i pęknięcia przynajmniej przynajmniej do 0,75 mm.
 • Odporny na bezpośrednie obciążenia typu lekkiego, np. ruchem pieszym.
 • Wzmocniony włóknami – ich obecność sprawia, iż powłoka jest jeszcze bardziej odporna na uszkodzenia wynikające z pracy podłoża oraz obciążeń użytkowych przyklejonej na niej okładziny.
 • Posiada wysoką przyczepność – przywiera bez gruntowania, rzeczywista wartość przyczepności do podłoży betonowych w warunkach normowych wynosi powyżej 1,0 MPa (normowo wymagana to 0,5 MPa).
 • Stanowi uszczelnienie powłokowe – o grubości 2-3 mm.
 • Może być stosowany bezpośrednio pod płytki – zastępuje papy i tradycyjne folie, na których wymagane było wykonanie podkładu cementowego przed przyklejeniem płytek.
 • Nie zawiera rozpuszczalników ani innych szkodliwych substancji.
 • Nie powoduje korozji elementów metalowych.
 • Tworzy powłokę odporną na negatywne parcie wody – Uwaga! Materiał uszczelniający powinien znajdować się po stronie napierania wody. Jeśli nie jest to możliwe ze względów funkcjonalnych lub ekonomicznych, przed zastosowaniem należy każdorazowo opracować projekt uwzględniający lokalne warunki techniczne. Wsparcia w tym zakresie udziela dział doradztwa technicznego.

Dane techniczne ATLAS WODER DUO

ATLAS WODER DUO jest dwuskładnikowym wyrobem hydroizolacyjnym produkowanym na bazie cementu, wypełniaczy mineralnych i domieszek modyfikujących (sucha mieszanka – komponent A) oraz wodnej dyspersji tworzyw sztucznych (emulsja – komponent B).

Gęstość nasypowa składnika A ok. 1,85 g/cm³
Gęstość składnika B ok. 1,00 g/cm3
Temperatura podłoża i otoczenia od +8 °C do +25 °C
Max. grubość jednej warstwy 2 mm
Całkowita grubość powłoki uszczelniającej 2-3 mm
Przyczepność do podłoża betonowego ≥ 1,0 MPA
Wydłużenie względne przy maksymalnej
sile rozciągającej min. 40 %
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ ok. 500
Odporność na wodę pod ciśnieniem min. 0,5 MPa (50 m słupa wody)
Czas gotowości do pracy po wymieszaniu składników ok. 1 godziny
Czas otwarty pracy min. 30 min
Nakładanie drugiej warstwy po ok. 3 godzinach
Wchodzenie i nakładanie kolejnej warstwy po ok. 12 godzinach
Zasypanie wykopów po ok. 72 godzinach
Klejenie okładzin po ok. 12 godzinach
Obciążanie wodą pod ciśnieniem po ok. 7 dniach

Wyrób posiada Atest Higieniczny PZH nr HK/W/0162/01/2013.

Wykonanie hydroizolacji

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być:

 • równe i nośne – tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów solnych i słabo przylegających fragmentów podłoża, pozostałości starych farb, olejów, powłok bitumicznych i innych substancji mogących osłabić przyczepność hydroizolacji. Występujące w podłożu ustabilizowane rysy powyżej szerokości do 1,0 mm i ubytki należy mechanicznie poszerzyć i wypełnić zaprawą cementową, np. ATLASEM TEN-10 lub MONTEREM T-5. W przypadku ścian nieotynkowanych muszą one być murowane na pełne spoiny.
 • wysezonowane – świeżo wykonane powierzchnie, np. tynku lub posadzki, mogą być uszczelniane po ich odpowiednim wysezonowaniu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od czasu ich wykonania. W przypadku użycia szybkoschnącego podkładu cementowego ATLAS POSTAR 20, dalsze prace można kontynuować już po 5-6 dniach.
 • suche – wolne od wilgoci technologicznej lub podciąganej kapilarnie z gruntu, osuszone po opadach atmosferycznych, zalaniu itp. Bezpośrednio przedaplikacją masy suche podłoże należy powierzchniowo zwilżyć wodą do stanu matowo wilgotnego (nie tworząc kałuż).
 • zagruntowane – wstępnie intensywnie zwilżone, a w trakcie nakładania mato-wo-wilgotne. Powierzchnie szczególnie chłonne zaleca się gruntować emulsją ATLAS UNI-GRUNT, natomiast podłoża bardzo gładkie, o niskiej nasiąkliwości można pokryć dodatkowo masą ATLAS GRUNTO-PLAST.

Przygotowanie masy ATLAS WODER DUO

Wyrób produkowany jest jako zestaw składający się z dwóch komponentów: suchej mieszanki (komponent A) i emulsji (komponent B). Składniki te znajdują się w oddzielnych opakowaniach, stanowiących razem gotowe zestawy o proporcjach właściwych do wymieszania. Przygotowanie materiału do użycia polega na przelaniu do odpowiedniego naczynia komponentu płynnego (B), a następ-nie równomiernym dosypywaniu suchej mieszanki (A) i jednoczesnym mieszaniu do momentu uzyskania masy o jednorodnej konsystencji i barwie (ok. 2 min). Czynność tę najlepiej wykonać mechanicznie za pomocą mieszarki wolnoobrotowej z mieszadłem. Masa nadaje się do użycia po upływie ok. 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Należy ją zużyć w ciągu ok. 60 minut. Uwaga: przy zakładanym częściowym wykorzystaniu wyrobu, masę należy przygotowywać zachowując proporcje wagowe komponentów (3 części suchego A i 1 część emulsji B).

Uszczelnianie

Powłokę uszczelniającą należy wykonać z co najmniej dwóch warstw hydroizolacji. Pierwszą nanosi się zawsze pędzlem, mocno wcierając masę w podłoże – ma to na celu zamknięcie istniejących porów.

Prace rozpoczyna się od miejsc, w których zastosowane będą dodatkowo TAŚMY, NAROŻNIKI i PIERŚCIENIE USZCZELNIAJĄCE ATLAS lub akcesoria ATLAS HYDROBAND. Akcesoria te zatapia się w świeżo naniesionej masie. Zakład taśm powinien być większy niż 5 cm.

Zaleca się nakładanie hydroizolacji zarówno na podłoże, jak i na spodnią część taśmy. Nadmiar masy należy wycisnąć szpachelką lub kielnią. W zależności od potrzeb, przy nakładaniu pierwszej warstwy można, w celu uzyskania odpowiedniej konsystencji roboczej, dodać do przygotowanej masy do 3% wody. Do nałożenia drugiej warstwy, za pomocą pędzla, wałka lub pacy można przystąpić po całkowitym wyschnięciu pierwszej (po ok. 3-4 godzinach). Analogiczne przerwy technologiczne należy zachować również w przypadku nanoszenia kolejnych warstw. Należy zadbać aby nanoszone warstwy miały równomierną grubość – zapewni to optymalne warunki eksploatacji powłoki uszczelniającej.

Uwaga: Nie zaleca się jednorazowo nakładać warstwy większej niż 3,0 kg/m². W podwyższonych temperaturach wielkość warstwy nie powinna prze-kraczać 1,5 kg/m²

Prace wykończeniowe

Uszczelnione powierzchnie chronić przez ok. 12 godzin przed opadami i swo-bodnym oddziaływaniem wody oraz 7 dni przed działaniem wody pod ciśnie-niem. Powstałą po związaniu powłokę (po ok. 12 godzinach) należy pokryć okładziną ceramiczną. Do mocowania płytek zaleca się stosować kleje klasy C2, np. ATLAS ELASTYK lub kleje z linii ATLAS PLUS.

Ważne informacje dodatkowe

 • Powierzchnie nie obrabiane chronić przed zanieczyszczeniem.
 • Niskie temperatury i podwyższona wilgotność wydłużają czas wiązania zaprawy.
  Unikać pracy podczas silnego nasłonecznienia.
 • Wszelkie przepusty poddane parciu wody należy zabezpieczyć skręcanymi
  uszczelnieniami pierścieniowymi.
 • W przypadku izolowania zbiorników wodnych dopuszcza się wykonanie
  w narożach ścian wyobleń z zaprawy ATLAS TEN-10 lub ATLAS FILER.
 • Wyrób podczas wiązania jest wrażliwy na działanie mrozu. Podczas wiązania miejsca izolowane należy chronić przed opadami przez co najmniej 12 godzin.
 • Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej hydroizolacji zmywa się środkami ATLAS SZOP oraz ATLAS SZOP 2000.

BHP

 • Zawiera cement. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu. Sto-sować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. W przypadku kontaktu ze skórą lub z włosami, natychmiast usunąć (zdjąć) całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody (prysznicem). W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki, zasięgnąć porady lekarza i zgłosić się pod jego opiekę. W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki
 • Zbiorniki na wodę przeznaczoną na do spożycia przez ludzi, po wysezonowaniu wyrobu należy opłukać wodą.

Przechowywanie

Komponenty należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, (najlepiej na paletach). Komponent B (emulsja) należy transportować i przechowywać w temperaturze dodatniej. Chronić przed wilgocią i przegrzaniem (powyżej 30 °C). Okres przydatności do użycia (komponentu A i komponentu B) wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Opakowania

Zestaw 32 kg: komponent A – worek papierowy 24 kg, komponent B – pojemnik plastikowy 8 kg.
Zestaw 16 kg w wiaderku plastikowym: komponent A – worki papierowe 2 x 6 kg, komponent B – pojemniki plastikowe 2 x 2 kg.

Atest
higieny

Deklaracja
właściwości

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

Świadectwo
higieny

Deklaracja
zgodności

Krajowa
deklaracja zgodności

Certyfikat
jakości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj