ATLAS GRAWIS S

0
1418

ATLAS GRAWIS S

ATLAS GRAWIS SATLAS GRAWIS S zaprawa klejąca przeznaczony do przyklejania płyt styropianowych na beton, gazobeton, tynk cementowy, cementowo-wapienny oraz nieotynkowane mury z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź silikatowych. Optymalnie dobrana receptura zapewnia odpowiednią przyczepność kleju do styropianu i doskonałe parametry robocze. W trakcie nakładania na podłoże klej się nie wałkuje, nie zrywa, nie ciągnie, a dzięki wydłużonemu czasowi otwartemu pozwala na pokrycie większego obszaru roboczego.

Najważniejsze cechy ATLAS GRAWIS S

  • wysoka przyczepność do podłoża
  • dobra paroprzepuszczalność
  • element systemu ATLAS ETICS

Główne właściwości ATLAS GRAWIS S 

  • wysoka przyczepność do podłoża
  • dobra paroprzepuszczalność

 Właściwości ATLAS GRAWIS S

  • Optymalnie dobrana receptura – zapewnia odpowiednią przyczepność kleju do styropianu i doskonałe parametry robocze. W trakcie nakładania na podłoże klej się nie wałkuje, nie zrywa, nie ciągnie, a dzięki wydłużonemu czasowi otwartemu pozwala na pokrycie większego obszaru roboczego.
  • Wysoka przyczepność – dzięki podwyższonej zawartości dyspersji polimerowych wykazuje wysoką przyczepność do podłoży mineralnych oraz do płyt EPS (białych), umożliwia przyklejanie płyt termoizolacyjnych nawet o grubości 25 cm.
  • Wysoka lepkość – klej nie zsuwa się z pacy oraz z powierzchni płyty. Pozwala to na szybsze prowadzenie prac przy jednoczesnym zmniejszeniu strat materiału.

Przeznaczenie ATLAS GRAWIS S

W systemach ETICS:
•do przyklejania płyt termoizolacyjnych ze styropianu EPS (białego),
• do trwałego mocowania płyt izolacji termicznej o grubości do 25 cm.

Jest zalecany do prac izolacyjnych w budownictwie pasywnym i energooszczędnym – pomaga uzyskać wymaganą w budownictwie pasywnym szczelność przegrody budowlanej.
Stanowi element systemów ociepleń – może być stosowany do wykonywania ociepleń budynków nowo wznoszonych oraz poddawanych termomodernizacji.

Przyklejanie płyt

Przygotowanie podłoża pod płyty

Podłoże powinno być:
niezmrożone i suche,
– stabilne – dostatecznie nośne, odporne na odkształcenia i wysezonowane,
równe – większe nierówności należy wypełnić zaprawą ATLAS ZW 330, ATLAS
ZW 50 lub ZAPRAWĄ TYNKARSKĄ ATLAS,
oczyszczone – z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza
z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby,
zagruntowane – gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT wykonać w przypadku
podłoży zbyt chłonnych lub nierównomiernie nasiąkliwych (np. w przypadku wcześniejszych lokalnych napraw); gruntowania wymagają również słabe tynki cementowe, cementowo-wapienne, a także mury wykonane z betonu komórkowego, bloczków silikatowych lub pustaków żużlobetonowych.

Przed rozpoczęciem klejenia płyt należy zamocować i wypoziomować listwę cokołową, która stanowi dolne wykończenie ocieplenia.

Przygotowanie kleju

Materiał z worka należy wsypać do naczynia z odmierzoną ilością wody (proporcje podane w Danych Technicznych) i mieszać wiertarką z mieszadłem do zapraw, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Rozrobiony klej należy odstawić na 5 minut i po zebraniu kielnią nierozmieszanych pozostałości ze ścianek naczynia, ponownie wymieszać. Przygotowany w ten sposób klej należy wykorzystać w ciągu ok. 4 godzin.

Przyklejanie płyt

Zaprawę klejącą należy nanieść na wewnętrzną stronę płyty metodą „pasmo-wopunktową”. Szerokość pryzmy obwodowej, ułożonej wzdłuż krawędzi płyty, powinna wynosić co najmniej 3 cm. Na pozostałą powierzchnię należy nałożyć równomiernie 6÷8 placków o średnicy min. 8 cm. W sumie należy nałożyć taką ilość masy, aby pokrywała ona co najmniej 40% powierzchni płyty (po dociśnięciu płyty do podłoża min. 60 %) i zapewniała stabilne mocowanie płyty na ścianie. Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na podłoże. Należy zwrócić uwagę, aby grubość zaprawy pod płytą po dociśnięciu nie przekraczała 10 mm. Przy równych i gładkich podłożach, dopuszczalne jest równomierne rozprowadzanie zaprawy pacą zębatą po całej powierzchni płyty. Wielkość zębów pacy powinna wynosić ok. 10 x 10 mm.
Płyty izolacyjne kleić przy zachowaniu mijankowego układu spoin pionowych. Bezpośrednio po nałożeniu zaprawy klejącej płytę należy przyłożyć do podłoża, a następnie dobić do żądanego położenia za pomocą łaty. Do mocowania za pomocą łączników mechanicznych można przystąpić najwcześniej po upływie doby od przyklejenia płyt. Należy stosować łączniki z trzpieniem tworzywowym lub stalowym w ilości zgodnej z projektem technicznym ocieplenia, min. 4 szt/m². W przypadku wątpliwości co do nośności podłoża należy przeprowadzić próbę wyrywania łączników.

Zużycie

Zużycie materiału zależne jest od parametrów podłoża (m.in. stopnia równości) oraz od przyjętej technologii przyklejania płyt.
Przyklejanie płyt: od 4,0 do 5,0 kg/m².

Opakowania

Worki papierowe 25 kg i 30 kg.
Paleta: 1050 kg w workach 25 kg, 1080 kg w workach 30 kg

Ważne informacje dodatkowe

W trakcie robót konieczne jest stosowanie osłon na rusztowaniach. Nie wolno prowadzić prac w czasie opadów śniegu lub deszczu oraz przy silnym wietrze.
W razie konieczności klejenia płyt styropianowych na słabych podłożach, o nośności trudnej do określenia (np. niestabilnych, pylących, trudnych do oczyszczenia) zaleca się wykonać próbę przyczepności. Polega ona na przyklejeniu w różnych miejscach elewacji, 8÷10 kostek styropianu o wymiarach 10×10 cm i sprawdzeniu połączenia po 3 dniach. Wytrzymałość podłoża można uznać za dostateczną, jeżeli podczas odrywania ręką styropian ulegnie rozerwaniu. Gdy kostka zostanie oderwana wraz z zaprawą i warstwą podłoża to podłoże nie jest wystarczająco nośne. Dalsze postępowanie w takim przypadku, np. określenie sposobu usunięcia słabej warstwy, powinno być opisane w projekcie technicznym ocieplenia.
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej już zaprawy zmywa się środkiem ATLAS SZOP.

BHP

Zawiera cement. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i ochronę twarzy. W przypadku kontaktu ze skórą (lub włosami) natychmiast usunąć (zdjąć) całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody (prysznicem). W przypadku podrażnienia skóry lub wysypki zasięgnąć porady lekarza (zgłosić się pod jego opiekę). W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe (jeżeli są i można je łatwo usunąć). Nadal płukać. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Przechowywanie

Klej należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %

Deklaracja
zgodności

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

Certyfikat

Deklaracja
właściwości

Aprobata
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!