ATLAS GEOFLEX BIAŁY

0
1082

ATLAS GEOFLEX BIAŁY

ATLAS GEOFLEX BIAŁYW recepturze kleju ATLAS GEOFLEX BIAŁY zastosowano innowacyjną technologię żelu krzemianowego. Żel krzemianowy posiada wyjątkową zdolność do wiązania wody. Żel wypełnia pory, tworzone na etapie wiązania kleju przez sieć wiązań nieorganicznych. Akumulacja części wody zarobowej zapewnia pełną hydratację cementu, niezależnie od rodzaju przyklejanej okładziny. Dzięki odpowiedniej gospodarce wodą, która jest konieczna do zakończenia procesu wiązania, klej żelowy gwarantuje pełną przyczepność do podłoży o różnym stopniu chłonności. Wykorzystanie technologii żelu krzemianowego to korzyści w postaci:

 • możliwości przyklejenia okładzin każdego typu, zarówno nasiąkliwych jak i nienasiąkliwych
 • możliwości optymalnego dostosowania konsystencji kleju do indywidualnych preferencji wykonawcy i potrzeb wynikających z konkretnego zastosowania, poprzez dozowanie wody w zakresie znacznie szerszym niż w przypadku klejów tradycyjnych
 • uzyskania pełnego rozpływu zaprawy klejącej pod płytami, co poprawia przyczepność i trwałość zamocowania, szczególnie w zastosowaniach zewnętrznych
 • bezpiecznego przyklejania okładzin na podłożach narażonych na bezpośrednie nasłonecznienie, zarówno w trakcie prac glazurniczych, jak i podczas wiązania zaprawy klejącej,
 • polecany do marmuru i kamienia naturalnego,
 • do każdego rodzaju płytek w tym ceramicznych, gresowych
  i szklanych,
 • na trudne podłoża m.in. stare płytki, lastryko, płyty g-k, hydroizolacje,
 • na balkony, tarasy, ogrzewanie podłogowe,
 • brak spływu nawet przy dużych formatach,
 • bardzo dobry rozpływ pod płytką.

Najważniejsze cechy ATLAS GEOFLEX BIAŁY

 • konsystencja dostosowana do potrzeb
 • do kuchnia, łazienek, na ogrzewanie, na tarasy
 • maksymalna wielkość płytek: duże
 • do pracy w wysokich temperaturach

Główne właściwości ATLAS GEOFLEX BIAŁY

 • ogranicza wystąpienie przebarwień okładzin z kamienia naturalnego i marmuru
 • szeroki zakres grubości warstwy kleju (2-15 mm)
 • zerowy spływ okładziny
 • możliwość wchodzenia na okładzinę i spoinowania jej już po 12 godzinach

Główne parametry ATLAS GEOFLEX BIAŁY

 • grubość stosowanej warstwy: 2 – 15 mm
 • temperatura stosowania: od +5 °C do +35 °C
 • czas gotowości do pracy: ok. 4 godziny
 • spoinowanie: po 12 godzinach
 • zużycie dla płytek 30 x 30 cm: od 2,0 kg/m2

Unikalna technologia żelowa

W recepturze kleju ATLAS GEOFLEX BIAŁY zastosowano innowacyjną technologię żelu krzemianowego. Żel krzemianowy posiada wyjątkową zdolność do wiązania wody. Akumulacja części wody zarobowej zapewnia pełną hydratację cementu, niezależnie od rodzaju przyklejanej okładziny. Dzięki odpowiedniej gospodarce wodą, która jest konieczna do zakończenia procesu wiązania, klej żelowy gwa-rantuje pełną przyczepność do podłoży o różnym stopniu chłonności.
Wykorzystanie technologii żelu krzemianowego to następujące korzyści:

 • możliwość przyklejenia okładzin każdego typu, zarówno nasiąkliwych
  jak i nienasiąkliwych,
 • możliwość optymalnego dostosowania konsystencji kleju do indywidualnych
  preferencji wykonawcy i potrzeb wynikających z konkretnego zastosowania, poprzez dozowanie wody w zakresie znacznie szerszym niż w przypadku klejów tradycyjnych,
 • uzyskanie pełnego rozpływu kleju pod płytami, co poprawia przyczepność i trwałość zamocowania, szczególnie w zastosowaniach zewnętrznych,
 • bezpieczne przyklejanie okładzin na podłożach narażonych na bezpośrednie nasłonecznienie, zarówno w trakcie prac glazurniczych, jak i podczas wiązania zaprawy klejącej (np. na balkonach, tarasach, itp.).
  Właściwości

Zerowy spływ okładziny – daje możliwość klejenia okładziny „od góry”, bez
konieczności jej podparcia na etapie montażu.
Możliwość wchodzenia na okładzinę i spoinowania jej już po 12 godzinach – z uwagi na przyspieszony proces wiązania wysychania zaprawy pod płytką.

Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być:
stabilne – dostatecznie nośne, odporne na odkształcenia, pozbawione substancji obniżających przyczepność i wysezonowane.
równe – maksymalna grubość kleju to 15 mm, do wyrównywania podłoża przy większych nierównościach można stosować np. zaprawy wyrównujące ATLAS ZW 50 lub ATLAS ZW 330, podkłady podłogowe ATLAS SMS, SAM lub POSTAR.
oczyszczone – z warstw mogących osłabić przyczepność kleju, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Podłoże pokryte glonami, grzybami itp., należy oczyścić i zabezpieczyć preparatem ATLAS MYKOS,
zagruntowane
– ATLAS UNI-GRUNT lub ATLAS UNI-GRUNT PLUS – gdy podłoże ma nadmierną lub niejednorodną chłonność,
– ATLAS GRUNTO-PLAST – gdy podłoże ma niską chłonność lub pokryte jest warstwami ograniczającymi przyczepność.

Przyklejanie okładziny

Przygotowanie kleju ATLAS GEOFLEX BIAŁY

Zawartość worka należy wsypać do naczynia z odmierzoną ilością wody (proporcje podane w Danych Technicznych) i mieszać mieszarką wolnoobrotową z mieszadłem do zapraw, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Rozrobiony klej należy odstawić na 5 minut i ponownie wymieszać. Przygotowany w ten sposób klej należy wykorzystać w ciągu ok. 4 godzin (po około godzinie, gotowy klej w wiadrze należy ponownie przemieszać).

Nanoszenie kleju ATLAS GEOFLEX BIAŁY

Klej należy nanieść na podłoże gładką pacą stalową, a następnie równomiernie rozprowadzić i wyprofilować (możliwie w jednym kierunku), używając pacy zębatej. Zaleca się najpierw wcierać cienką warstwę kleju w podłoże, a następnie nałożyć grubszą warstwę kleju, od razu profilując pacą zębatą. Zaleca się, aby pacę zębatą prowadzić możliwie w jednym kierunku. Na ścianach, zaleca się wyprofilowanie kleju w kierunku pionowym.

Przyklejanie okładziny

Po rozprowadzeniu na podłożu, klej zachowuje swoje właściwości przez około 30 minut (w temperaturze ok. 23 °C i 55 % wilgotności). W tym czasie należy przyłożyć do niego płytkę i dokładnie docisnąć (powierzchnia styku płytki z kle-jem powinna być równomierna i możliwie jak największa – min. 2/3 powierzchni płytki). Nadmiar kleju pojawiający się w spoinach przy dociskaniu płytek należy na bieżąco usuwać.

W przypadku płytek układanych na podłogach oraz okładzin wykonywanych na zewnątrz zaleca się, aby powierzchnia sklejenia była całkowita (w razie po-trzeby stosować metodę kombinowaną polegającą na nanoszeniu zaprawy klejącej na podłoże i na spodnią powierzchnię płytki). Należy zachować szerokość spoin zależnie od wielkości płytek i warunków eksploatacji (informacje podane w Kartach Technicznych fug ATLAS).

Korygowanie położenia płytki

Położenie płytki można korygować, delikatnie poruszając ją w płaszczyźnie sklejenia. Można to czynić przez około 20 minut od momentu jej dociśnięcia (w temperaturze ok. 23 °C i 55 % wilgotności).

Fugowanie i użytkowanie okładziny

Wchodzenie na okładzinę i rozpoczęcie fugowania ATLAS FUGĄ ARTIS, FUGĄ WĄ-SKĄ ATLAS, FUGĄ DEKORACYJNĄ ATLAS lub FUGĄ EPOKSYDOWĄ ATLAS możliwe jest po około 12 godzinach od przyklejenia płytek. Wytrzymałość użytkową zapra-wa osiąga po 3 dniach (informacje podane w Danych Technicznych). Dylatacje po-między płytkami, spoiny wzdłuż narożników ścian, szczeliny przy urządzeniach sa-nitarnych należy wypełnić silikonem ATLAS ARTIS lub sanitarnym ATLAS SILTON S.

Ważne informacje dodatkowe

Rozpływność pod płytką uzyskuje się przy zastosowaniu ilości wody zarobowej z górnej części przedziału proporcji mieszania, czyli około 0,33 l na 1 kg suchej mieszanki. Zerowy spływ uzyskuje się przy zastosowaniu ilości wody zarobowej z dolnej części przedziału proporcji mieszania, czyli około 0,26 l na 1 kg suchej mieszanki.

Dylatacje

Podczas wykonywania okładziny na tarasie podkład powinien być podzielony dylatacjami na pola o wymiarach max. 3 x 3 m. Istnieje możliwość zwiększenia wielkości pól dylatacji podkładu do 25 m2 pod warunkiem wykonania dylata-cji wymuszonych w samej okładzinie (zalecane min. 4 pola okładziny, każde o powierzchni do 9 m2). Przy wykonywaniu pól dylatacyjnych należy przestrzegać wymagania, aby proporcja krótszego boku do boku dłuższego mieściła się w zakresie 1:1 – 1:2. Dylatacje podkładu należy przenieść na okładzinę i wypełnić je silikonem ATLAS ARTIS.

Dylatacje wymuszone powinny być wypełniane silikonem ATLAS ARTIS. Minimalna grubość kleju po dociśnięciu płytki powinna wynosić 4 mm. Klej musi wypełniać całą przestrzeń między płytką a podłożem. Wszystkie wskazane czasy przerw technologicznych, parametry techniczne produktu, itp. odnoszą się do normowych warunków wiązania, tj. w temperaturze: +23°C (+/-2°), przy wilgotności względnej: 55% (+/- 5%) oraz podłoży zdefiniowanych w PN-EN 1323 i płytek wg PN-EN 176. W innych warunkach cieplno-wilgotnościowych wskazane czasy mogą ulegać zmianie.

Nie należy moczyć płytek przed przyklejaniem. Przy ustalaniu grubości kleju pod przyklejaną okładziną, należy uwzględnić geometryczne odchylenia kształtu płytek, np. zwichrowania płaszczyzny.

Przed mocowaniem elementów szklanych, konieczne jest wykonanie testu aplikacyjnego. W tym celu należy przykleić do podłoża jedną płytkę. Powierzchnia sklejenia powinna wynosić 60 % (40 % powierzchni płytki nie powinno mieć kontaktu z klejem). Po 2-3 dniach należy ocenić wygląd płytki. Wynik testu można uznać za pozytywny, jeśli na powierzchni płytki nie wystąpiły różnice w odcieniach pomiędzy obszarami stykającymi się i nie stykającymi się z klejem.

Czas otwarty – od naniesienia kleju na podłoże do przyłożenia do niego płytek – jest ograniczony. Aby sprawdzić czy możliwe jest jeszcze przyklejanie płytek, zaleca się przeprowadzenie prostego testu. Polega on na przyciśnięciu palców ręki do nałożonego kleju. Jeżeli klej pozostaje na palcach, wówczas można przyklejać płytki. Gdy klej nie przykleja się do palców, należy usunąć go z podłoża i nanieść nową warstwę.
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu kleju. Trudne do usunięcia resztki związanego kleju zmywać środkiem ATLAS SZOP.

BHP

Zawiera cement. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu. Sto-sować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i ochronę twarzy. W przypadku kontaktu ze skórą (lub włosami) natychmiast usunąć (zdjąć) całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody (prysznicem). W przypadku podrażnienia skóry lub wysypki zasięgnąć porady lekarza (zgłosić się pod jego opiekę). W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe (jeżeli są i można je łatwo usunąć). Nadal płukać. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Przechowywanie

Klej należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w workach foliowych w warunkach zgodnych z po-danymi wymaganiami wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Okres przechowywania zaprawy w torbach alubag w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Chronić przed nasłonecznieniem. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %.

Deklaracja
właściwości

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!