ATLAS FUGA EPOKSYDOWA

0
1825

ATLAS FUGA EPOKSYDOWA

ATLAS FUGA EPOKSYDOWAATLAS FUGA EPOKSYDOWA  to fuga nowej generacji o wyjątkowej trwałości i odporności chemicznej. Przeznaczona szczególnie do miejsc narażonych na intensywną eksploatację. Wykorzystanie żywicy epoksydowej w produkcji fugi pozwala na uzyskanie wyrobu o wyjątkowej estetyce i parametrach wielokrotnie przewyższających możliwości tradycyjnych spoin cementowych.

Najważniejsze cechy  ATLAS FUGA EPOKSYDOWA 

 • łatwa aplikacja
 • idealny efekt końcowy
 • odporna na soki, kwasy, tłuszcze
 • polecana do kabin prysznicowych, saun i basenów

Główne właściwości ATLAS FUGA EPOKSYDOWA 

 • bardzo wysoka wytrzymałość mechaniczna
 • wysoka odporność na działanie czynników chemicznych i barwiących, w tym: kwasów, tłuszczów, alkoholi (wino, spirytus), soków, sosów, konfitur i silnych środków czyszczących
 • odporność na działanie wysokich i niskich temperatur
 • idealnie gładka powierzchnia, ułatwiająca utrzymanie czystości i tworząca perfekcyjny efekt końcowy
 • łatwość aplikacji, mycia i profilowania
 • higiena i bezpieczeństwo użytkowania

Główne parametry ATLAS FUGA EPOKSYDOWA 

 • grubość spoiny: 1 – 10 mm
 • temperatura od +5°C do + 35°C
 • czas gotowości do pracy 45 minut
 • ruch pieszy po ok 24 h
 • wytrzymałość mechaniczna i chemiczna – po 7 dniach

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE

ATLAS FUGA EPOKSYDOWA to fuga nowej generacji o wyjątkowej trwałości i odporności chemicznej. Przeznaczona szczególnie do miejsc narażonych na intensywną eksploatację. Wykorzystanie żywicy epoksydowej pozwala na uzyskanie fugi o wyjątkowej estetyce i parametrach wielokrotnie przewyższających możliwości tradycyjnych spoin  cementowych. Wyjątkowe właściwości ATLAS FUGI EPOKSYDOWEJ uzyskane dzięki ulepszonej recepturze to przede wszystkim:

 • Możliwość fugowania spoin o szerokości od 1 mm do 10 mm.
 • Idealnie gładka powierzchnia – ułatwiająca utrzymanie czystości i tworząca perfekcyjny efekt końcowy.
 • Łatwość aplikacji, mycia i profilowania.
 • Wysoka trwałość mechaniczna spoiny – na ścieranie, zarysowania, działanie wysokich i niskich temperatur.
 • Wysoka odporność na działanie czynników chemicznych i barwiących – w tym kwasów, tłuszczów, alkoholi (wino, spirytus), soków, sosów, konfitur i silnych środków czyszczących.
 • Higiena i bezpieczeństwo użytkowania – dzięki ekstremalnie niskiej nasiąkliwości fugi i stworzeniu niesprzyjających warunków dla rozwoju grzybów i pleśni.

Spoinowanie płytek

Przygotowanie podłoża

Przed przystąpieniem do fugowania, spoiny należy starannie oczyścić z kurzu oraz wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Szczeliny między płytkami powinny być jednakowej głębokości, dlatego w trakcie układania płytek trzeba na bieżąco usuwać z nich nadmiar zaprawy klejącej. Spoinowanie okładziny można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy klejącej użytej do jej przyklejenia, nie wcześniej niż po 24 godzinach. W przypadku zastosowania kleju ATLAS MIG 2 lub ATLAS PLUS EXPRESS, spoinowanie płytek można rozpocząć już po upływie 4 godzin. Przed fugowaniem płytki i spoiny należy oczyścić wilgotną gąbką. Do fugowania można przystąpić po ich całkowitym wyschnięciu.

Przygotowanie fugi

Przed użyciem fugi należy zapoznać się z tabelą odporności chemicznej, zamieszczoną na końcu niniejszej karty.
Fuga epoksydowa dostarczana jest jako zestaw składający się z dwóch komponentów: masy (A) i utwardzacza (B), w proporcjach właściwych do mieszania. Wszelkie prace związane z przygotowaniem należy prowadzić w temperaturze od +5 °C do +25 °C. W niższych temperaturach należy liczyć się z pogorszeniem urabialności, a co za tym idzie z gorszą zdolnością do aplikacji. Zalecane jest sezonowanie fugi przez 12 godzin w docelowym pomieszczeniu przy zachowaniu docelowych warunków. Komponent A dokładnie wymieszać (ok. 3 min), następ-nie dodać komponent B (utwardzacz) zachowując proporcje przygotowane w opakowaniu. Całość mieszać ręcznie a najlepiej mieszadłem wolnoobrotowym, do momentu uzyskania masy o jednorodnej konsystencji i barwie (co najmniej przez 3 min). Gotowej masy nie podgrzewać w ciepłej wodzie. Fugę zużyć w ciągu 45 min przy temperaturze 20-23°C.

Spoinowanie i czyszczenie

Masę wprowadzać w spoiny pacą gumową, na bieżąco usuwając jej nadmiar. Powierzchnię okładziny wyczyścić bezpośrednio po spoinowaniu (nie później niż po upływie 20 min), używając czystej wody i twardych gąbek najlepiej ruchami okrężnymi uważając jednocześnie by nie uszkodzić wcześniej zaaplikowanej fugi. Profilowanie fugi w spoinach rozpocząć (o ile to konieczne) po upływie około 1 godziny używając do tego najlepiej gąbki celulozowej aż do momentu uzyska-nia idealnie gładkiej powierzchni. Następnie całą okładzinę przemyć zmoczoną gąbką, często płucząc w czystej wodzie.

Użytkowanie okładziny

Ruch pieszy po płytkach spoinowanych może nastąpić po ok. 24 godzinach. Nie należy używać środków czyszczących z zawartością chloru przez minimum 2 tygodnie od czasu zakończenia aplikacji.

Ważne informacje dodatkowe

Przed fugowaniem całej okładziny, należy wykonać próbne spoinowanie na niewielkim jej fragmencie (najlepiej na odpadzie płytki) i przeprowadzić kon-trolne czyszczenie, w celu określenia wpływu fugi na użyty rodzaj płytek.
Na jednej powierzchni stosować wyłącznie fugę o tej samej dacie produkcji i numerze partii.
W okresie przechowywania produktu, konsystencja poszczególnych składników może ulegać zmianom, np. na skutek oddziaływania różnych temperatur. Nie stanowi to jednak wady produktu. Ostateczną konsystencję fugi uzyskuje się po wymieszaniu obu składników.
Silikony i fugi produkowane są na bazie różnych rodzajów spoiw, dlatego różnią się gładkością i stopniem połysku. Te czynniki w sposób naturalny wpływają na odcień koloru dla każdego rodzaju wyrobu.
Świeżą fugę chronić przed temperaturami poniżej +5°C oraz opadami, aż do pełnego utwardzenia.
Po upływie około 4 godzin, w temperaturze +20°C usunięcie resztek fugi możliwe jest tylko poprzez czyszczenie mechaniczne.
W spoinach znajdujących się w miejscach szczególnych okładziny (narożniki zewnętrzne i wewnętrzne, dylatacje) należy stosować listwy FLIZÓWKI ATLAS lub materiały trwale elastyczne, np. ATLAS silikon ARTIS.
Narzędzia czyścić wodą, tuż po użyciu. Późniejsze oczyszczenie jest bardzo trudne, możliwe tylko mechanicznie.
Zbiorniki na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, po wysezonowaniu wyrobu należy opłukać wodą.

Dotyczy komponentu A.

Zawiera żywicę epoksydową (średnia masa cząsteczkowa ≤ 700), oraz eter (C12-C14 alkilowo)-glicydowy. Działa drażniąco na oczy. Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. Stosować rękawice ochronne. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Dokładnie umyć ręce po użyciu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z miejscowymi przepisami.

Dotyczy komponentu B.

Zawiera 3-aminometylo-3,5,5-trimetylocyklo-heksyloaminę. Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. Stosować rękawice ochronne. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Dokładnie umyć ręce po użyciu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Przechowywać pod zamknięciem. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z miejscowymi przepisami.

Przechowywanie

Okres przechowywania wynosi 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Fugę przewozić i składować w szczelnie zamkniętych, orygi-nalnych opakowaniach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach), w temp. +5°C do +25 °C.
Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność.
Data aktualizacji: 2017-04-21

Deklaracja
zgodności

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!